Chuyên đề Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Hà Nội

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1NỘI DUNG 3CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NAM HÀ NỘI 31.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 31.2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 51.3. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 81.3.1. Chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh. 81.3.2. Các sản phẩm dịch vụ Chi nhánh cung cấp. 91.3.3. Tình hình tổ chức cán bộ trong Chi nhánh. 111.3.4. Khách hàng. 121.3.5. Màng lưới các Chi nhánh và Phòng giao dịch. 121.4. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 141.4.1. Nhân tố bên trong. 141.4.1.1.Trình độ quản trị. 141.4.1.2.Vốn chủ sở hữu. 151.4.1.3.Hình thức huy động. 161.4.1.4.Trang thiết bị công nghệ. 161.4.1.5.Tính chuyên nghiệp trình độ của Cán bộ công nhân viên. 171.4.1.6.Uy tín của chi nhánh. 181.4.2. Nhân tố bên ngoài. 191.4.2.1.Môi trường kinh tế chính trị xã hội. 191.4.2.2.Lãi suất. 191.4.2.3.Sự đa dạng của các dịch vụ cung cấp. 20CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI 212.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong những năm qua. 212.1.1. Về lợi nhuận. 212.1.2.Về tình hình kế toán tài chính. 222.1.3. Công tác kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế. 222.1.4. Các lĩnh vực công tác khác. 232.2. Các hình thức đẩy cao hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 252.2.1. Lãi suất tiền gửi. 252.2.2. Chính sách khách hàng của Chi nhánh. 272.2.3. Sự đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ. 272.2.4. Đổi mới kỹ thuật công nghệ. 282.2.5. Sắp xếp đổi mới ngân hàng. 292.3. Đánh giá hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 292.3.1. Những kết quả Chi nhánh đã đạt được trong động huy động vốn 292.1.1. Theo kỳ hạn. 312.1.2. Theo tính chất nguồn huy động. 332.1.3. Theo loại tiền. 352.3.2. Hạn chế. 352.3.3. Nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh. 36CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NAM HÀ NÔI 383.1. Định hướng nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 383.1.1. Định hướng phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam. 383.1.1.1. Mục tiêu phấn đấu trong 10 năm (từ 2001 – 2010). 383.1.1.2. Chiến lược phát triển. 393.1.2. Định hướng hoạt động huy động vốn Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội trong năm 2008 403.2. Những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh. 413.2.1. Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường, Marketing ngân hàng. 413.2.2. Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt hấp dẫn. 423.2.3. Đa dạng hoá hình thức huy động vốn. 443.2.4. Mở rộng màng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn. 453.2.5. Thực hiện chính sách khách hàng hợp lý. 453.2.6. Đào tạo và phát triển đội ngũ Cán bộ công nhân viên. 473.2.7. Đầu tư nâng cao cơ sở vật chất của Chi nhánh. 493.3. Kiến nghị. 503.3.1. Kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam. 503.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước. 50KẾT LUẬN 52

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG 3

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NAM HÀ NỘI 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 3

1.2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 5

1.3. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 8

1.3.1. Chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh. 8

1.3.2. Các sản phẩm dịch vụ Chi nhánh cung cấp. 9

1.3.3. Tình hình tổ chức cán bộ trong Chi nhánh. 11

1.3.4. Khách hàng. 12

1.3.5. Màng lưới các Chi nhánh và Phòng giao dịch. 12

1.4. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 14

1.4.1. Nhân tố bên trong. 14

1.4.1.1.Trình độ quản trị. 14

1.4.1.2.Vốn chủ sở hữu. 15

1.4.1.3.Hình thức huy động. 16

1.4.1.4.Trang thiết bị công nghệ. 16

1.4.1.5.Tính chuyên nghiệp trình độ của Cán bộ công nhân viên. 17

1.4.1.6.Uy tín của chi nhánh. 18

1.4.2. Nhân tố bên ngoài. 19

1.4.2.1.Môi trường kinh tế chính trị xã hội. 19

1.4.2.2.Lãi suất. 19

1.4.2.3.Sự đa dạng của các dịch vụ cung cấp. 20

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI 21

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong những năm qua. 21

2.1.1. Về lợi nhuận. 21

2.1.2.Về tình hình kế toán tài chính. 22

2.1.3. Công tác kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế. 22

2.1.4. Các lĩnh vực công tác khác. 23

2.2. Các hình thức đẩy cao hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 25

2.2.1. Lãi suất tiền gửi. 25

2.2.2. Chính sách khách hàng của Chi nhánh. 27

2.2.3. Sự đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ. 27

2.2.4. Đổi mới kỹ thuật công nghệ. 28

2.2.5. Sắp xếp đổi mới ngân hàng. 29

2.3. Đánh giá hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 29

2.3.1. Những kết quả Chi nhánh đã đạt được trong động huy động vốn 29

2.1.1. Theo kỳ hạn. 31

2.1.2. Theo tính chất nguồn huy động. 33

2.1.3. Theo loại tiền. 35

2.3.2. Hạn chế. 35

2.3.3. Nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh. 36

CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NAM HÀ NÔI 38

3.1. Định hướng nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội. 38

3.1.1. Định hướng phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam. 38

3.1.1.1. Mục tiêu phấn đấu trong 10 năm (từ 2001 – 2010). 38

3.1.1.2. Chiến lược phát triển. 39

3.1.2. Định hướng hoạt động huy động vốn Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội trong năm 2008 40

3.2. Những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh. 41

3.2.1. Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường, Marketing ngân hàng. 41

3.2.2. Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt hấp dẫn. 42

3.2.3. Đa dạng hoá hình thức huy động vốn. 44

3.2.4. Mở rộng màng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn. 45

3.2.5. Thực hiện chính sách khách hàng hợp lý. 45

3.2.6. Đào tạo và phát triển đội ngũ Cán bộ công nhân viên. 47

3.2.7. Đầu tư nâng cao cơ sở vật chất của Chi nhánh. 49

3.3. Kiến nghị. 50

3.3.1. Kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam. 50

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước. 50

KẾT LUẬN 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY