Chuyên đề Nâng cao công tác thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Sở giao dịch Hà Nội

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31.1. Hoạt động cho vay theo dự án của ngân hàng thương mại 31.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại và các nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại 31.1.2. Nội dung hoạt động cho vay theo dự án tại ngân hàng thương mại 41.1.2.1. Khái niệm dự án và vai trò cho vay theo dự án tại các ngân hàng thương mại 41.1.2.2. Quy trình cho vay theo dự án 81.2. Thẩm định tài chính dự án trong cho vay của ngân hàng thương mại 91.2.1. Khái niệm và sự cần thiết phải thực hiện thẩm định TCDA 91.2.1.1. Khái niệm về thẩm định TCDA 91.2.1.2. Sự cần thiết phải thực hiện thẩm định tài chính dự án trong cho vay của NHTM 101.2.2. Các nội dung thẩm định tài chính dự án 111.2.2.1. Xác định tổng dự toán vốn đầu tư và các phương thức tài trợ dự án 111.2.2.2. Xác định dòng tiền của dự án 141.2.2.3. Dự tính lãi suất chiết khấu 161.2.2.4. Một vài chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án 181.2.2.5. Phân tích độ nhạy trong đánh giá rủi ro dự án 241.3. Chất lượng thẩm định tài chính dự án 251.3.1. Quan niệm về chất lượng thẩm định tài chính dự án trong cho vay 251.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng thẩm định tài chính dự án trong cho vay 26 1.3.2.1. Thời gian và chi phí tiến hành thẩm định tài chính dự án 261.3.2.2. Kết quả hoạt động cho vay dự án 271.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính dự án 281.3.3.1. Đội ngũ cán bộ 281.3.3.2. Trang thiết bị, công nghệ 291.3.3.3. Thông tin 291.3.3.4. Tổ chức công tác thẩm định tài chính dự án 29CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 302.1. Tổng quan về Sở giao dịch Hà Nôi – Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 302.1.1. Quá trình hình thành và phát triền của SGD Hà Nội – Ngân hàng TMCP Á Châu 302.1.2. Cơ cấu tổ chức của SGD Hà Nội – Ngân hàng TMCP Á Châu 312.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh tại SGD Hà Nội – Ngân hàng TMCP Á Châu 342.1.3.1. Hoạt động huy động vốn tại ngân hàng 352.1.3.2. Tình hình sử dụng vốn tại ngân hàng 372.1.3.3. Tình hình tổng kết tài sản và thu nhập tại SGD Hà Nội – Ngân hàng TMCP Á Châu 402.2. Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án tại SGD Hà Nội – Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 422.2.1. Các nguyên tắc khi tiến hành thẩm định và thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 422.2.2. Quy trình thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Sở giao dịch Hà Nội 442.2.3. Tình hình thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Sở giao dịch Hà Nội 44 2.2.3.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần nhựa Đông Á 452.2.3.2. Giới thiệu về dự án 452.3. Đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án tại Sở giao dịch Hà Nội -ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 582.3.1. Những kết quả đạt được 582.3.2. Những hạn chế trong hoạt động thẩm định tài chính dự án tại SGD Hà Nội – Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 622.3.2.1. Hạn chế trong hoạt động thẩm định tài chính dự án tại SGD Hà Nội – Ngân hàng thưong mại cổ phần Á Châu 622.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 65CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI SGD HÀ NỘI – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 703.1. Định hướng phát triển của SGD Hà Nội – Ngân hang TMCP Á Châu trong thời gian tới 703.1.1. Định hướng phát triển của ngân hàng TMCP Á Châu 703.1.2. Những mục tiêu đề ra trong công tác cho vay và thẩm định tài chính dự án 713.2. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại SGD Hà Nội – Ngân hàng TMCP Á Châu 723.2.1. Nâng cao nhận thức về hoạt động thẩm định tài chính dự án 723.2.2. Tiếp tục hoàn thiện quy trình, phương pháp và nội dung thẩm định tài chính dự án 733.2.2.1. Đối với quy trình cho vay dự án 733.2.2.2. Đối với phương pháp thẩm định 743.2.2.3. Đối với nội dung thẩm định tài chính dự án 753.2.3. Giải pháp về công tác cán bộ và tổ chức thẩm định 81 3.2.3.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thẩm định 813.2.3.2. Tăng cường chuyên môn hóa công tác thẩm định tài chính dự án 823.2.3.3. Các giải pháp về trang thiết bị phục vụ thẩm định 823.2.4. Các giải pháp về thông tin trong hoạt động thẩm định 823.2.5. Sử dụng hiệu quả hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ, tăng cường đôn đốc việc thực hiện dự án 843.3. Các kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án 853.3.1. Kiến nghị đối với các cơ quan cấp cao 853.3.1.1. Kiến nghị đối với Chính phủ và các Bộ, ngành 853.3.1.2. Đối với ngân hàng Nhà nước 853.3.2. Kiến nghị đối với chủ đầu tư 863.3.3. Kiến nghị với SGD Hà Nội – Ngân hàng TMCP Á Châu 87KẾT LUẬN 88DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. Hoạt động cho vay theo dự án của ngân hàng thương mại 3

1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại và các nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại 3

1.1.2. Nội dung hoạt động cho vay theo dự án tại ngân hàng thương mại 4

1.1.2.1. Khái niệm dự án và vai trò cho vay theo dự án tại các ngân hàng thương mại 4

1.1.2.2. Quy trình cho vay theo dự án 8

1.2. Thẩm định tài chính dự án trong cho vay của ngân hàng thương mại 9

1.2.1. Khái niệm và sự cần thiết phải thực hiện thẩm định TCDA 9

1.2.1.1. Khái niệm về thẩm định TCDA 9

1.2.1.2. Sự cần thiết phải thực hiện thẩm định tài chính dự án trong cho vay của NHTM 10

1.2.2. Các nội dung thẩm định tài chính dự án 11

1.2.2.1. Xác định tổng dự toán vốn đầu tư và các phương thức tài trợ dự án 11

1.2.2.2. Xác định dòng tiền của dự án 14

1.2.2.3. Dự tính lãi suất chiết khấu 16

1.2.2.4. Một vài chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án 18

1.2.2.5. Phân tích độ nhạy trong đánh giá rủi ro dự án 24

1.3. Chất lượng thẩm định tài chính dự án 25

1.3.1. Quan niệm về chất lượng thẩm định tài chính dự án trong cho vay 25

1.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng thẩm định tài chính dự án trong cho vay 26

1.3.2.1. Thời gian và chi phí tiến hành thẩm định tài chính dự án 26

1.3.2.2. Kết quả hoạt động cho vay dự án 27

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính dự án 28

1.3.3.1. Đội ngũ cán bộ 28

1.3.3.2. Trang thiết bị, công nghệ 29

1.3.3.3. Thông tin 29

1.3.3.4. Tổ chức công tác thẩm định tài chính dự án 29

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 30

2.1. Tổng quan về Sở giao dịch Hà Nôi – Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 30

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triền của SGD Hà Nội – Ngân hàng TMCP Á Châu 30

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của SGD Hà Nội – Ngân hàng TMCP Á Châu 31

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh tại SGD Hà Nội – Ngân hàng TMCP Á Châu 34

2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn tại ngân hàng 35

2.1.3.2. Tình hình sử dụng vốn tại ngân hàng 37

2.1.3.3. Tình hình tổng kết tài sản và thu nhập tại SGD Hà Nội – Ngân hàng TMCP Á Châu 40

2.2. Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án tại SGD Hà Nội – Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 42

2.2.1. Các nguyên tắc khi tiến hành thẩm định và thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 42

2.2.2. Quy trình thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Sở giao dịch Hà Nội 44

2.2.3. Tình hình thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Sở giao dịch Hà Nội 44

2.2.3.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần nhựa Đông Á 45

2.2.3.2. Giới thiệu về dự án 45

2.3. Đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án tại Sở giao dịch Hà Nội -ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 58

2.3.1. Những kết quả đạt được 58

2.3.2. Những hạn chế trong hoạt động thẩm định tài chính dự án tại SGD Hà Nội – Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 62

2.3.2.1. Hạn chế trong hoạt động thẩm định tài chính dự án tại SGD Hà Nội – Ngân hàng thưong mại cổ phần Á Châu 62

2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động thẩm định tài chính dự án tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 65

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI SGD HÀ NỘI – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 70

3.1. Định hướng phát triển của SGD Hà Nội – Ngân hang TMCP Á Châu trong thời gian tới 70

3.1.1. Định hướng phát triển của ngân hàng TMCP Á Châu 70

3.1.2. Những mục tiêu đề ra trong công tác cho vay và thẩm định tài chính dự án 71

3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại SGD Hà Nội – Ngân hàng TMCP Á Châu 72

3.2.1. Nâng cao nhận thức về hoạt động thẩm định tài chính dự án 72

3.2.2. Tiếp tục hoàn thiện quy trình, phương pháp và nội dung thẩm định tài chính dự án 73

3.2.2.1. Đối với quy trình cho vay dự án 73

3.2.2.2. Đối với phương pháp thẩm định 74

3.2.2.3. Đối với nội dung thẩm định tài chính dự án 75

3.2.3. Giải pháp về công tác cán bộ và tổ chức thẩm định 81

3.2.3.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thẩm định 81

3.2.3.2. Tăng cường chuyên môn hóa công tác thẩm định tài chính dự án 82

3.2.3.3. Các giải pháp về trang thiết bị phục vụ thẩm định 82

3.2.4. Các giải pháp về thông tin trong hoạt động thẩm định 82

3.2.5. Sử dụng hiệu quả hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ, tăng cường đôn đốc việc thực hiện dự án 84

3.3. Các kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án 85

3.3.1. Kiến nghị đối với các cơ quan cấp cao 85

3.3.1.1. Kiến nghị đối với Chính phủ và các Bộ, ngành 85

3.3.1.2. Đối với ngân hàng Nhà nước 85

3.3.2. Kiến nghị đối với chủ đầu tư 86

3.3.3. Kiến nghị với SGD Hà Nội – Ngân hàng TMCP Á Châu 87

KẾT LUẬN 88

DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY