Chuyên đề Nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1Chương I: Thực trạng công tác Giám sát và Đánh giá đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 3I.Một vài nết về Vụ thẩm định và Giám sát đầu tư 31.Chức năng - Nhiệm vụ - Cơ cấu tổ chứcc 31.1.Chức năng - Nhiệm vụ 31.2.Cơ cấu tổ chức 42.Một số nhiệm vụ chính của Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư về Đánh giá và Giám sát đầu tư 43.Phương thức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư 5II.Thực trạng công tác giám sát và đánh giá đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 6A-Chế độ báo cáo và nội dung giám sát, đánh giá đầu tư tại Vụ 61.Nội dung giám sát, đánh giá đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư 61.1. Đánh giá tổng thể đầu tư 61.2.Giám sát, đánh giá dự án đầu tư 72.Báo cáo về giám sát đánh giá đầu tư 82.1.Chế độ báo cáo 82.2.Thời hạn báo cáo định kỳ 8B- Công tác tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư giai đoạn 2003-2006 91.Quy định về giám sát, đánh giá dự án đầu tư của nước ta 92.Tổ chức thực hiện công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư giai đoạn 2003-2006 112.1.Báo cáo giám sát, đánh giá chung các dự án đầu tư từ các đơn vị 112.2.Tình hình tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư giai đoạn 2003-2006 132.2.1.Thực trạng công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư chung của cả nước giai đoạn 2003-2006 132.2.2.Thực trạng công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư của các Bộ -Cơ quan ngang bộ, Cơ quan Chính phủ, các địa phương và các Tổng Công ty 91 162.2.3.Giám sát, đánh giá dự án đầu tư các dự án đầu tư nhóm A 31*Thực hiện chế độ báo cáo giám sát đánh giá đầu tư: 312.3.Tổ chức nhân sự thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 363. Hoạt động giám sát, đánh giá dự án đầu tư dưới góc độ quản lý Nhà nước về đầu tư 363.1.Công tác quy hoạch 363.2.Chống dàn trải trong đầu tư phát triển sử dụng vốn Nhà nước 383.3.Chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư 393.4.Xử lý nợ khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách 403.5.Rà soát, đánh giá hệ thống các văn bản pháp luật về đầu tư 414. Đánh giá công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư giai đoạn 2003-2006 của Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 424.1.Kết quả đạt được 424.2.Những tồn tại, hạn chế 44Chương II: Kiến nghị, giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 47I. Bối cảnh công tác giám sát, đánh giá đầu tư của Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư trong những năm sắp tới 47II.Kiến nghị và giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát đánh giá dự án tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 481. Định hướng chung trong cả nước về công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư 48a. Định hướng chung đầu tư trong cả nước thời kỳ 2006-2010 48b. Định hướng chung cả nước về công tác giám sát, đánh giá đầu tư 49c.Nhiệm vụ chủ yếu của công tác giám sát, đánh giá đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư trong thời kỳ tới 502.Tăng cường phân cấp trong quản lý đầu tư 523.Nhóm kiến nghị giải pháp về hệ thống thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư 523.1.Tổ chức hệ thống giám sát, đánh giá chặt chẽ từ cấp Trung ương xuống địa phương 52* Giám sát của cộng đồng 533.2.Ban hành các quy định về giám sát, đánh giá đầu tư 54a) Quy định về chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 54b) Quy định về văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư 553.3.Hiện đại hoá, tin học hoá hệ thống tổ chức thực hiện 574.Thiết lập các tiêu chuẩn trong công tác đấu thầu 575.Giám định chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện dự án 596.Nhóm kiến nghị về nhân sự - con người 596.1.Nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ 596.2.Xác định trách nhiệm của các đơn vị giám sát đánh giá dự án 60Kết luận 63

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương I: Thực trạng công tác Giám sát và Đánh giá đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 3

I.Một vài nết về Vụ thẩm định và Giám sát đầu tư 3

1.Chức năng - Nhiệm vụ - Cơ cấu tổ chứcc 3

1.1.Chức năng - Nhiệm vụ 3

1.2.Cơ cấu tổ chức 4

2.Một số nhiệm vụ chính của Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư về Đánh giá và Giám sát đầu tư 4

3.Phương thức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư 5

II.Thực trạng công tác giám sát và đánh giá đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 6

A-Chế độ báo cáo và nội dung giám sát, đánh giá đầu tư tại Vụ 6

1.Nội dung giám sát, đánh giá đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư 6

1.1. Đánh giá tổng thể đầu tư 6

1.2.Giám sát, đánh giá dự án đầu tư 7

2.Báo cáo về giám sát đánh giá đầu tư 8

2.1.Chế độ báo cáo 8

2.2.Thời hạn báo cáo định kỳ 8

B- Công tác tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư giai đoạn 2003-2006 9

1.Quy định về giám sát, đánh giá dự án đầu tư của nước ta 9

2.Tổ chức thực hiện công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư giai đoạn 2003-2006 11

2.1.Báo cáo giám sát, đánh giá chung các dự án đầu tư từ các đơn vị 11

2.2.Tình hình tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư giai đoạn 2003-2006 13

2.2.1.Thực trạng công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư chung của cả nước giai đoạn 2003-2006 13

2.2.2.Thực trạng công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư của các Bộ -Cơ quan ngang bộ, Cơ quan Chính phủ, các địa phương và các Tổng Công ty 91 16

2.2.3.Giám sát, đánh giá dự án đầu tư các dự án đầu tư nhóm A 31

*Thực hiện chế độ báo cáo giám sát đánh giá đầu tư: 31

2.3.Tổ chức nhân sự thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 36

3. Hoạt động giám sát, đánh giá dự án đầu tư dưới góc độ quản lý Nhà nước về đầu tư 36

3.1.Công tác quy hoạch 36

3.2.Chống dàn trải trong đầu tư phát triển sử dụng vốn Nhà nước 38

3.3.Chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư 39

3.4.Xử lý nợ khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách 40

3.5.Rà soát, đánh giá hệ thống các văn bản pháp luật về đầu tư 41

4. Đánh giá công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư giai đoạn 2003-2006 của Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 42

4.1.Kết quả đạt được 42

4.2.Những tồn tại, hạn chế 44

Chương II: Kiến nghị, giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 47

I. Bối cảnh công tác giám sát, đánh giá đầu tư của Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư trong những năm sắp tới 47

II.Kiến nghị và giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát đánh giá dự án tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 48

1. Định hướng chung trong cả nước về công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư 48

a. Định hướng chung đầu tư trong cả nước thời kỳ 2006-2010 48

b. Định hướng chung cả nước về công tác giám sát, đánh giá đầu tư 49

c.Nhiệm vụ chủ yếu của công tác giám sát, đánh giá đầu tư tại Vụ Thẩm định và Giám sát đầu tư trong thời kỳ tới 50

2.Tăng cường phân cấp trong quản lý đầu tư 52

3.Nhóm kiến nghị giải pháp về hệ thống thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư 52

3.1.Tổ chức hệ thống giám sát, đánh giá chặt chẽ từ cấp Trung ương xuống địa phương 52

* Giám sát của cộng đồng 53

3.2.Ban hành các quy định về giám sát, đánh giá đầu tư 54

a) Quy định về chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 54

b) Quy định về văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư 55

3.3.Hiện đại hoá, tin học hoá hệ thống tổ chức thực hiện 57

4.Thiết lập các tiêu chuẩn trong công tác đấu thầu 57

5.Giám định chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện dự án 59

6.Nhóm kiến nghị về nhân sự - con người 59

6.1.Nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ 59

6.2.Xác định trách nhiệm của các đơn vị giám sát đánh giá dự án 60

Kết luận 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY