Chuyên đề Một vài kiến nghị về việc lập và trình bày tài chính hợp nhất tại Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam

MỤC LỤCMỤC LỤCDANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ SỬ DỤNGLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 21.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 21.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty VIWASEEN 21.1.2. Lĩnh vực kinh doanh 41.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 71.1.4. Đặc điểm quy trình sản xuất 111.1.4.1. Quy trình sản xuất 111.1.4.2. Đặc điểm quy trình công nghệ xây dựng công trình cấp thoát nước 121.2. Đặc điểm công tác kế toán tại Tổng công ty VIWASEEN 131.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 131.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo kế toán 171.2.2.1. Tổ chức vận dụng chứng từ 171.2.2.2. Tổ chức vận dụng hình thức tài khoản 171.2.2.3. Tổ chức ghi sổ kế toán, và các báo cáo tài chính 18CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 212.1. Khái quát về việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty VIWASEEN 212.2. Thực trạng hợp nhất các Báo cáo tài chính tại Tổng công ty VIWASEEN 222.2.1. Chuẩn bị các Báo cáo tài chính trước khi hợp nhất 222.2.2. Hợp nhất các Báo cáo tài chính 242.2.2.1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất 242.2.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 422.2.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 47CHƯƠNG III: MỘT VÀI KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC LẬP CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 513.1 Khái quát về việc lập các Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam. 513.2 Một vài ý kiến về kỹ thuật lập, và phương pháp lập Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty VIWASEEN. 523.2.1. Về mặt kỹ thuật lập các Báo cáo tài chính hợp nhất. 523.2.2. Về phương pháp hợp nhất Báo cáo tài chính: 543.3 Một vài kiến nghị về cách thức xác định các giao dịch nội bộ, và phương pháp xử lý các chỉ tiêu khi hợp nhất Báo cáo tài chính 553.3.1 Thống nhất về khái niệm “Nội bộ” trong Tổng công ty VIWASEEN, xác định rõ phạm vi của nội bộ. Xây dựng một quy trình để loại trừ các giao dịch nội bộ và các khoản lãi, lỗ nội bộ chưa thực sự phát sinh. 553.3.2 Phương pháp xử lý các chỉ tiêu khi hợp nhất Báo cáo tài chính 563.3.2.1. Kiến nghị về phương pháp điều chỉnh các chỉ tiêu “Vốn đầu tư của chủ sở hữu” và “Khoản đầu tư vào công ty con” 563.3.2.2. Kiến nghị về phương pháp kế toán các khoản đầu tư tại các Công ty Liên kết, Liên doanh 573.3.2.3. Kiến nghị về xử lý khoản mục “Lợi ích của cổ đông thiểu số” Khi hợp nhất Báo cáo tài chính giữa các Công ty con và Công ty con của nó. 593.3.2.4. Kiến nghị về xử lý các khoản “Lãi lỗ nội bộ chưa thực sự phát sinh” trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất của Tổng công ty VIWASEEN. 613.4. Kiến nghị về chế độ và chuẩn mực hiện hành về Báo cáo tài chính hợp nhất. 63KẾT LUẬN 65TÀI LIỆU THAM KHẢO 66PHỤ LỤC 67

MỤC LỤC

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ SỬ DỤNG

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 2

1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 2

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty VIWASEEN 2

1.1.2. Lĩnh vực kinh doanh 4

1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 7

1.1.4. Đặc điểm quy trình sản xuất 11

1.1.4.1. Quy trình sản xuất 11

1.1.4.2. Đặc điểm quy trình công nghệ xây dựng công trình cấp thoát nước 12

1.2. Đặc điểm công tác kế toán tại Tổng công ty VIWASEEN 13

1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 13

1.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo kế toán 17

1.2.2.1. Tổ chức vận dụng chứng từ 17

1.2.2.2. Tổ chức vận dụng hình thức tài khoản 17

1.2.2.3. Tổ chức ghi sổ kế toán, và các báo cáo tài chính 18

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 21

2.1. Khái quát về việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty VIWASEEN 21

2.2. Thực trạng hợp nhất các Báo cáo tài chính tại Tổng công ty VIWASEEN 22

2.2.1. Chuẩn bị các Báo cáo tài chính trước khi hợp nhất 22

2.2.2. Hợp nhất các Báo cáo tài chính 24

2.2.2.1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất 24

2.2.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 42

2.2.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 47

CHƯƠNG III: MỘT VÀI KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC LẬP CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 51

3.1 Khái quát về việc lập các Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam. 51

3.2 Một vài ý kiến về kỹ thuật lập, và phương pháp lập Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty VIWASEEN. 52

3.2.1. Về mặt kỹ thuật lập các Báo cáo tài chính hợp nhất. 52

3.2.2. Về phương pháp hợp nhất Báo cáo tài chính: 54

3.3 Một vài kiến nghị về cách thức xác định các giao dịch nội bộ, và phương pháp xử lý các chỉ tiêu khi hợp nhất Báo cáo tài chính 55

3.3.1 Thống nhất về khái niệm “Nội bộ” trong Tổng công ty VIWASEEN, xác định rõ phạm vi của nội bộ. Xây dựng một quy trình để loại trừ các giao dịch nội bộ và các khoản lãi, lỗ nội bộ chưa thực sự phát sinh. 55

3.3.2 Phương pháp xử lý các chỉ tiêu khi hợp nhất Báo cáo tài chính 56

3.3.2.1. Kiến nghị về phương pháp điều chỉnh các chỉ tiêu “Vốn đầu tư của chủ sở hữu” và “Khoản đầu tư vào công ty con” 56

3.3.2.2. Kiến nghị về phương pháp kế toán các khoản đầu tư tại các Công ty Liên kết, Liên doanh 57

3.3.2.3. Kiến nghị về xử lý khoản mục “Lợi ích của cổ đông thiểu số” Khi hợp nhất Báo cáo tài chính giữa các Công ty con và Công ty con của nó. 59

3.3.2.4. Kiến nghị về xử lý các khoản “Lãi lỗ nội bộ chưa thực sự phát sinh” trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất của Tổng công ty VIWASEEN. 61

3.4. Kiến nghị về chế độ và chuẩn mực hiện hành về Báo cáo tài chính hợp nhất. 63

KẾT LUẬN 65

TÀI LIỆU THAM KHẢO 66

PHỤ LỤC 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY