Chuyên đề Một số vấn đề về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thời gian qua

MỤC LỤC

Trang

Phần mở đầu 1

Chương I: Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế. 2

I. Khái niệm chung 2

1. Khái niệm 2

2. Những cơ sở hình thành FDI. 2

II. Vị trí và tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài. 3

1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài có vị trí ngày càng quan trọng. 3

2. Tác động kinh tế của FDI. 4

2.1. Với các nước xuất khẩu vốn đầu tư: 4

2.2. Với các nước nhận vốn: 5

III. Những xu hướng vận động FDI hiện nay trên thế giới 7

IV. Một số hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 8

1. Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh 9

2. Doanh nghiệp liên doanh 10

3. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. 10

Chương II: Thực trạng đầu tư nước ngoài tại việt nam 12

I. Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian qua. 12

II. Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 14

1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài phân theo nguồn đầu tư: 14

2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tính theo ngành phân bổ. 15

3. Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hình thức đầu tư: 18

III. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam qua các năm 20

1. Doanh thu của một số ngành có vốn đầu tư nước ngoài 20

2. Đóng góp của đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đầu tư tại Việt Nam 22

3. Vai trò của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong xuất khẩu. 23

4. Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến đầu tư trong nước 25

5. Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến các lĩnh vực khác. 26

IV. Thực trạng khu công nghiệp - khu chế xuất hiện nay tại Việt Nam 28

Chương III: Những biện pháp tiếp tục thu hút vốn đầu tư nước ngoàI nhằm phát triển kinh tế việt nam thời kì 2001 - 2005 30

I. Phương hướng và mục têu tổng quát , nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2001- 2005 30

1. Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ chủ yếu 31

2. Dự báo vốn đầu tư phát triển 33

3. Về khả năng đưa vào thực hiện các nguồn vốn từ bên ngoài 34

II. Những giải pháp chiến lược được chính phủ áp dụng để thu hút FDI cho phát triển kinh tế giai đoạn 2001 – 2005. 34

Kết luận 38

Tài liệu tham khảo 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY