Chuyên đề Một số kiến nghị về xây dựng chiến lược kinh doanh cho Tổng công ty Cơ khí Xây dựng - Bộ xây dựng giai đoạn 2001- 2010

LỜI NÓI ĐẦU . trang1CHƯƠNG I: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .trang3I. Những vấn đề chung về chiến lược kinh doanh .trang31. Chiến lược kinh doanh là gì .trang31.1. Nguồn gốc của chiến lược .trang31.2. Các định nghĩa cơ bản về chiến lược . trang42. Phương pháp phân tích SWOT và mô hình năm áp lực cạnh tranh của Michael Porter. .trang82.1 Phương pháp phân tích SWOT .trang82.2 . Mô hình năm áp lực cạnh tranh của Michael Porter .trang8II. Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . trang101. Tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh .trang112. Tính tất yếu khách quan phải xây dựng chiến lược kinh doanh trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay .trang12III. Các bước xây dựng chiến lược kinh doanh trang141. Phân tích môi trường kinh doanh .trang141.1 Các yếu tố của môi trường kinh doanh . trang141.2 Phân tích môi trường vĩ mô .trang151.3. Phân tích môi trường ngành .trang171.4. Tác động của nhóm chiến lược .trang182. Phân tích hoạt động của doanh nghiệp trang182.1 Quá trình tạo ra sản phẩm .trang18 2.2. Phân tích các hoạt động tài chính trang202.3. Phân tích các hoạt động bổ trợ .trang212.4. Tổng kết các mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và nguy cơ .trang232. Xác định mục tiêu của doanh nghiệp .trang233.1. Các loại mục tiêu của doanh nghiệp . trang233.3 Các nguyên tắc xác định mục tiêu trang253. Xây dựng chiến lược kinh doanh .trang264.1 Chiến lược sản phẩm .trang264.2 Chiến lược thị trường .trang264.3 Chiến lược cạnh tranh . trang27 4.4 Chiến lược đầu tư trang28 CHƯƠNG II : ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI CỦA TỔNG CÔNG TY TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG VÀ XÁC ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC .trang30I. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Cơ khí Xây dựng1. Lịch sử hình thành của Tổng công ty Cơ khí Xây dựng (COMA) trang301.1. Giai đoạn 1 (1975-1995) trang301.2. Giai đoạn 2 (1985-1995) : Giai đoạn chuyển tiếp trang301.3. Giai đoạn 3 (1995 đến nay) : Giai đoạn đổi mới và phát triển .trang302. Đặc điểm về chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ kinh doanh trang332.1. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Tổng công ty . trang332.2. Các đối tác kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty .trang34II. Tổng quan về năng lực hoạt động và tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong thời gian qua .trang351. Đánh giá về năng lực hoạt động của Tổng công ty .trang351.1. Đánh giá năng lực vốn của Tổng công ty trang351.2. Đánh giá về công tác quản lý của Tổng công ty . trang391.3. Về chất lượng lao động .trang411.4. Năng lực về trang thiết bị sản xuất của Tổng công ty .trang422. Tình hình sản xuất kinh doanh nói chung của Tổng công ty trang432.1. Kết quả kinh doanh của Tổng công ty trong thời gian qua .trang432.2. Những ưu điểm và hạn chế của Tổng công ty trong thời gian qua trang48III. Phân tích môi trường bên ngoài, đánh giá các cơ hôi và sự đe doạ của Tổng công ty cơ khí Xây dựng .trang501. Phân tích môi trường vĩ mô .trang501.1. yếu tố kinh tế của môi trường vĩ mô .trang511.2. yếu tố công nghệ của môi trường vĩ mô trang521.3. Yếu tố chính trị và luật pháp của môi trường vĩ mô .trang531.4. Yếu tố xã hội của môi trường vĩ mô .trang532. Phân tích môi trường ngành .trang542.1. Sự cạnh tranh của các công ty khác .trang542.2. Sức ép về giá của người mua .trang542.3. Sức ép về giá của người cung cấp .trang552.4. Sự cạnh tranh của các đối thủ tiềm ẩn .trang55IV. Tổng kết việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu cơ hôi và sự đe doạ của Tổng công ty .trang561. Tổng hợp các mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và sự đe doạ của Tổng công ty .trang561.1. Mặt mạnh của Tổng công ty . trang561.2. Mặt yếu của Tổng công ty .trang561.3. Cơ hội của Tổng công ty trang571.4. Nguy cơ của Tổng công ty .trang57 2. Ma trận SWOT .trang58CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG- BỘ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2001 – 2010 .trang60I. Nội dung chiến lược .trang601. Định hướng chiến lược cho Tổng công ty. . trang602. Một số mục tiêu chung cho Tổng công ty .trang623. Nội dung chiến lược kinh doanh của Tổng công ty . trang633.1 Chiến lược sản phẩm .trang633.2 Chiến lược thị trường trang65 3.3 Chiến lược cạnh tranh .trang66 3.4 Chiến lược đầu tư .trang66II. Các giải pháp và kiến nghị nhăm thực hiện thành công chiến lược kinh doanh của Tổng công ty .trang681. Các giải pháp về phía Tổng công ty .trang682. Một số kiến nghị về phía ngành cơ khí Xây dựng và nhà nước .trang72KẾT LUẬN .trang75PHỤ LỤC .trang76TÀI LIỆU THAM KHẢO .trang84

LỜI NÓI ĐẦU . trang1

CHƯƠNG I: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .trang3

I. Những vấn đề chung về chiến lược kinh doanh .trang3

1. Chiến lược kinh doanh là gì .trang3

1.1. Nguồn gốc của chiến lược .trang3

1.2. Các định nghĩa cơ bản về chiến lược . trang4

2. Phương pháp phân tích SWOT và mô hình năm áp lực cạnh tranh của Michael Porter. .trang8

2.1 Phương pháp phân tích SWOT .trang8

2.2 . Mô hình năm áp lực cạnh tranh của Michael Porter .trang8

II. Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . trang10

1. Tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh .trang11

2. Tính tất yếu khách quan phải xây dựng chiến lược kinh doanh trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay .trang12

III. Các bước xây dựng chiến lược kinh doanh trang14

1. Phân tích môi trường kinh doanh .trang14

1.1 Các yếu tố của môi trường kinh doanh . trang14

1.2 Phân tích môi trường vĩ mô .trang15

1.3. Phân tích môi trường ngành .trang17

1.4. Tác động của nhóm chiến lược .trang18

2. Phân tích hoạt động của doanh nghiệp trang18

2.1 Quá trình tạo ra sản phẩm .trang18

2.2. Phân tích các hoạt động tài chính trang20

2.3. Phân tích các hoạt động bổ trợ .trang21

2.4. Tổng kết các mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và nguy cơ .trang23

2. Xác định mục tiêu của doanh nghiệp .trang23

3.1. Các loại mục tiêu của doanh nghiệp . trang23

3.3 Các nguyên tắc xác định mục tiêu trang25

3. Xây dựng chiến lược kinh doanh .trang26

4.1 Chiến lược sản phẩm .trang26

4.2 Chiến lược thị trường .trang26

4.3 Chiến lược cạnh tranh . trang27

4.4 Chiến lược đầu tư trang28

CHƯƠNG II : ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI CỦA TỔNG CÔNG TY TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG VÀ XÁC ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC .trang30

I. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Cơ khí Xây dựng

1. Lịch sử hình thành của Tổng công ty Cơ khí Xây dựng (COMA) trang30

1.1. Giai đoạn 1 (1975-1995) trang30

1.2. Giai đoạn 2 (1985-1995) : Giai đoạn chuyển tiếp trang30

1.3. Giai đoạn 3 (1995 đến nay) : Giai đoạn đổi mới và phát triển .trang30

2. Đặc điểm về chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ kinh doanh trang33

2.1. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Tổng công ty . trang33

2.2. Các đối tác kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty .trang34

II. Tổng quan về năng lực hoạt động và tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong thời gian qua .trang35

1. Đánh giá về năng lực hoạt động của Tổng công ty .trang35

1.1. Đánh giá năng lực vốn của Tổng công ty trang35

1.2. Đánh giá về công tác quản lý của Tổng công ty . trang39

1.3. Về chất lượng lao động .trang41

1.4. Năng lực về trang thiết bị sản xuất của Tổng công ty .trang42

2. Tình hình sản xuất kinh doanh nói chung của Tổng công ty trang43

2.1. Kết quả kinh doanh của Tổng công ty trong thời gian qua .trang43

2.2. Những ưu điểm và hạn chế của Tổng công ty trong thời gian qua trang48

III. Phân tích môi trường bên ngoài, đánh giá các cơ hôi và sự đe doạ của Tổng công ty cơ khí Xây dựng .trang50

1. Phân tích môi trường vĩ mô .trang50

1.1. yếu tố kinh tế của môi trường vĩ mô .trang51

1.2. yếu tố công nghệ của môi trường vĩ mô trang52

1.3. Yếu tố chính trị và luật pháp của môi trường vĩ mô .trang53

1.4. Yếu tố xã hội của môi trường vĩ mô .trang53

2. Phân tích môi trường ngành .trang54

2.1. Sự cạnh tranh của các công ty khác .trang54

2.2. Sức ép về giá của người mua .trang54

2.3. Sức ép về giá của người cung cấp .trang55

2.4. Sự cạnh tranh của các đối thủ tiềm ẩn .trang55

IV. Tổng kết việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu cơ hôi và sự đe doạ của Tổng công ty .trang56

1. Tổng hợp các mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và sự đe doạ của Tổng công ty .trang56

1.1. Mặt mạnh của Tổng công ty . trang56

1.2. Mặt yếu của Tổng công ty .trang56

1.3. Cơ hội của Tổng công ty trang57

1.4. Nguy cơ của Tổng công ty .trang57

2. Ma trận SWOT .trang58

CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG- BỘ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2001 – 2010 .trang60

I. Nội dung chiến lược .trang60

1. Định hướng chiến lược cho Tổng công ty. . trang60

2. Một số mục tiêu chung cho Tổng công ty .trang62

3. Nội dung chiến lược kinh doanh của Tổng công ty . trang63

3.1 Chiến lược sản phẩm .trang63

3.2 Chiến lược thị trường trang65

3.3 Chiến lược cạnh tranh .trang66

3.4 Chiến lược đầu tư .trang66

II. Các giải pháp và kiến nghị nhăm thực hiện thành công chiến lược kinh doanh của Tổng công ty .trang68

1. Các giải pháp về phía Tổng công ty .trang68

2. Một số kiến nghị về phía ngành cơ khí Xây dựng và nhà nước .trang72

KẾT LUẬN .trang75

PHỤ LỤC .trang76

TÀI LIỆU THAM KHẢO .trang84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY