Chuyên đề Một số giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý đầu tư ở PVFC

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT 4

LỜI NÓI ĐẦU 5

CHƯƠNG 1 : THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ Ở PVFC. 6

1.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TÀI CHÍNH DẦU KHÍ. 6

1.1.1. Giới thiệu về công ty. 6

1.1.2.Chức năng, nhiệm vụ chính của công ty. 7

1.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ chính. 7

1.1.2.2 Các hoạt động trọng yếu của PVFC. 7

1.1.3. Sơ đồ tổ chức của công ty. 9

1.1.4. Chiến lược phát triển của PVFC. 12

1.1.4.1.Quan điểm chủ đạo. 12

1.1.4.2.Mục tiêu chiến lược. 13

1.1.4.3.Nội dung chiến lược. 13

1.2. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ Ở PVFC. 14

1.2.1. Quy trình đầu tư dự án của PVFC. 14

1.2.1.1.Tìm kiếm cơ hội đầu tư 14

1.2.1.2.Tìm hiểu thông tin về cơ hội đầu tư. 15

1.2.1.3.Phân tích thông tin về dự án 16

1.2.1.4.Lập phương án hợp tác đầu tư sơ bộ 16

1.2.1.5.Ký hợp đồng nguyên tắc 16

1.2.1.6.Lập báo cáo nghiên cứu khả thi(FS) 16

1.2.1.7.Xây dựng phương án đầu tư chi tiết 17

1.2.1.8.Phê duyệt đầu tư 18

1.2.1.9.Hoàn thiện thủ tục thành lập tổ chức kinh doanh mới 18

1.2.2. Một số nguyên tắc chủ yếu đầu tư dự án của PVFC. 18

1.2.2.1. Lĩnh vực đầu tư. 18

1.2.2.2. Đối tượng đầu tư. 19

1.2.2.3. Thẩm định đầu tư. 19

1.2.2.4. Quản lý vốn đầu tư. 21

1.2.3. Mạng lưới, bộ máy thực hiện đầu tư: 22

1.2.4. Các dự án mà PVFC đã tham gia trong thời gian qua. 23

1.2.4.1.Các dự án tiêu biểu mà PVFC đã tham gia. 23

1.2.4.2.Các dự án đang trong giai đoạn thực hiện. 26

1.2.4.3. Các dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu cơ hội đầu tư. 31

1.2.5. Thực trạng đầu tư , quản lý đầu tư của PVFC trong thời gian qua. 33

1.2.5.1. Vốn đầu tư dự án giai đoạn 2000-2006. 33

1.2.5.2. Vốn đầu tư cho từng lĩnh vực. 34

1.2.5.3. Cơ cấu vốn đầu tư dự án trong đầu tư của công ty. 38

1.2.6. Đánh giá về kết quả và hiệu quả đầu tư, quản lý đầu tư. 40

1.2.6.1. Những thành tựu cơ bản 40

1.2.6.2. Những tồn tại cần khắc phục 46

1.2.7. Các nhân tố tác động đến kết quả , hiệu quả đầu tư, quản lý đầu tư. 48

1.2.7.1.Quản lý đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế(ISO 9001-2000). 48

1.2.7.2.Đặc điểm của ngành nghề, lĩnh vực mà PVFC chọn đầu tư dự án. 49

1.2.7.3.Nguồn nhân lực có chất lượng cao, nhiệt tình và sáng tạo 49

1.2.7.4.ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. 50

1.2.7.5.Phương án phát hiện và đề ra giải pháp phòng tránh rủi ro hữu hiệu. 50

CHƯƠNG 2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ Ở PVFC 53

2.1.PVFC - NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC. 53

2.1.1.Các thành tựu và định hướng phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam. 53

2.1.1.1.Các thành tựu của ngành 53

2.1.1.2.Định hướng phát triển của ngành 53

2.1.2. PVFC- Những thuận lợi và thách thức. 55

2.1.2.1. Một số chỉ tiêu hoạt động chính giai đoạn 2007-2010. 55

2.1.2.2.Thuận lợi: 56

2.1.2.3.Khó khăn. 56

2.2. CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 58

2.2.1.Giải pháp huy động vốn cho đầu tư dự án 58

2.2.2.Giải pháp về nghiên cứu, triển khai tìm kiếm cơ hội đầu tư 61

2.2.3.Công tác đầu tư dự án và quản lý sau đầu tư. 62

2.2.4.Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 63

2.2.5.Đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ. 64

2.2.6. Giải pháp về quản lý danh mục đầu tư 65

KẾT LUẬN .67

TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY