Chuyên đề Một số giải pháp nhằm tăng doanh thu bán hàng ở công ty thương mại

MỤC LỤC

Trang

LỜI GIỚI THIỆU 2

CHƯƠNG I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ DOANHNGHIỆP

THƯƠNG MẠI VÀ DOANH THU BÁN HÀNG CỦA

DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

I-DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ MÔI TRƯỜNG

KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

1.Doanh nghiệp 3

2.Doanh nghiệp thương mại 4

3.Một số loại hình doanh nghiệp thương mại 5

4.Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thương mại 5

4.1.Môi trường kinh doanh chung của doanh nghiệp

thương mại 5

4.1.1.Môi trường kinh tế - dân cư 6

4.1.2.Môi trường chính trị - pháp luật 6

4.1.3.Môi trường tự nhiên - công nghệ 7

4.1.4.Môi trường văn hoá xã - hội 7

4.2.Môi trường kinh doanh đặc thù của doanh nghiệp

thương mại 8

4.2.1.Nhà cung cấp 8

4.2.2.Khách hàng 9

4.2.3.Môi trường cạnh tranh 10

4.3. Môi trường kinh doanh quốc tế 11

II-DOANH THU BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP

THƯƠNG MẠI 11

1.Doanh thu bán hàng và ý nghĩa đối với doanh

nghiệp thương mại 11

1.1.Doanh thu 11

1.2 Doanh thu bán hàng 12

1.3.Ý nghĩa của doanh thu bán hàng 12

2.Các phương thức bán hàng ở doanh nghiệp thương mại 14

2.1.Phương thức bán buôn 14

2.2.Phương thức bán lẻ 14

3.Một số hình thức bán hàng cơ bản 15

3.1.Bán hàng truyền thống 15

3.2.Bán hàng tự động 15

3.3.Bán hàng qua bưu điện 15

3.4.Bán hàng qua hội chợ triển lãm 16

3.5.Bán hàng qua hàng mẫu, catalog 16

3.6.Bán hàng qua đơn đặt hàng 17

4.Một số yếu tố cơ bản tác động đến doanh thu

bán hàng của doanh nghiệp thương mại 17

4.1.Sản phẩm kinh doanh 17

4.2.Giá bán 18

4.3.Hệ thống phân phối bán hàng 19

4.4.Xúc tiến thương mại 19

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA

CÔNG TY THƯƠNG MẠI LÂM SẢN HÀ NỘI NHỮNG

NĂM GẦN ĐÂY 22

I-GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI

LÂM SẢN HÀ NỘI 22

1.Sự thành lập và phát triển của Công ty thương mại

Lâm sản Hà nội 22

2.Cơ cấu tổ chức của công ty 23

3.Chức năng , nhiệm vụ của công ty 24

4.Ngành nghề kinh doanh chính của công ty 24

5.Phương thức tiêu thụ hàng hoá của công ty 24

6.Thị trường tiêu thụ hàng hoá của công ty 25

7.Năng lực kinh doanh của công ty 25

7.1.Khả năng về tài chính 25

7.2.Khả năng về nhân sự 26

7.3. Khả năng khác 26

8.Chiến lược kinh doanh của công ty 27

II- PHÂN TÍCH DOANH THU CỦA CÔNG TY

THƯƠNG MẠI LÂM SẢN HÀ NỘI 27

1.Phân tích chung doanh thu bán hàng và lợi nhuận

của công ty 27

2.Phân tích doanh thu theo mặt hàng kinh doanh 29

3.Phân tích doanh thu theo phương thức bán 31

4.Phân tích doanh thu theo các đơn vị kinh doanh 32

5.Phân tích doanh thu bán hàng của người lao động 34

6.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn trên doanh thu 35

III-MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA

CÔNG TY THƯƠNG MẠI LÂM SẢN HÀ NỘI NHỮNG

NĂM GẦN ĐÂY 38

CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM TĂNG DOANH

THU BÁN HÀNG Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI LÂM SẢN

HÀ NỘI 41

1.Kiến nghị với Nhà nước nói chung và cơ quan cấp

trên của công ty nói riêng 41

2.Đề xuất với ngân hàng 42

3.Đề xuất đối với công ty 44

3.1.Xác định một chiến lược tăng trưởng và phát

triển lượng khách hàng cho công ty 44

3.2.Áp dụng và tăng cường các chính sách đãi ngộ

với nguồn nhân lực của công ty 46

3.3.Xác định chính sách về giá cả hàng hoá phù hợp 48

3.4.Hợp tác kinh doanh 52

3.5.Áp dụng các công nghệ hiện đại vào hoạt động

kinh doanh, nhất là các công nghệ thông tin 54

3.6.Quảng cáo cho công ty 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY