Chuyên đề Một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hoàng Mai

MỤC LỤCDANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG BIỂULỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31.1. NHTM và vai trò của NHTM đối với sự phát triển của nền kinh tế. 31.1.1. Khái niệm 31.1.2.Vai trò của NHTM đối với sự phát triển của nền kinh tế: 51.2. Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại 81.2.1.Nghiệp vụ huy động vốn. 81.2.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn. 101.2.3.Nghiệp vụ trung gian khác 121.3. Nguồn vốn của Ngân hàng thương mại 121.3.1. Khái niệm về vốn của Ngân hàng thương mại 121.3.2. Nguồn vốn của Ngân hàng thương mại 131.3.3. Vai trò của hoạt động huy động vốn 151.3.3.1 Đối với toàn bộ nền kinh tế 151.3.3.2 Đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại 161.4. Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại 171.4.1. Theo thời gian huy động 181.4.2. Theo đối tượng huy động 181.4.3. Theo bản chất các nghiệp vụ huy động vốn 191.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của NHTM 241.5.1. Nhóm nhân tố khách quan 241.5.1.1 Môi trường kinh tế - xã hội 241.5.1.2 Môi trường pháp lý- chính trị 251.5.1.3 Tâm lý thói quen tiêu dùng của người gửi tiền 261.5.1.4 Đối thủ cạnh tranh của ngân hàng 271.5.2 Nhóm nhân tố chủ quan 271.5.2.1 Chiến lược kinh doanh của ngân hàng 281.5.2.2 Uy tín của ngân hàng 281.5.2.3 Mạng lưới chi nhánh và các hình thức huy động vốn 291.5.2.4 Chính sách lãi suất 291.5.2.5 Năng lực và trình độ của cán bộ ngân hàng 301.5.2.6 Trình độ công nghệ ngân hàng 31CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NN&PTNT HOÀNG MAI 332.1. Tổng quan về Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hoàng Mai 332.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai 332.1.2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai 352.1.3. Một số kết quả kinh doanh của Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai 382.1.3.1 Công tác huy động vốn: 382.1.3.2.Công tác tín dụng: 392.1.3.3. Hoạt động thanh toán quốc tế: 402.1.3.4. Hoạt động kế toán ngân quỹ: 412.1.3.5. Các lĩnh vực công tác khác: 412.2. Tình hình huy động vốn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai 422.2.1 Theo quy mô vốn huy động: 422.2.2.Cơ cấu vốn huy động 442.3. Đánh giá chung hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai. 512.3.1. Những kết quả đạt được. 512.3.2. Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân. 53CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HOÀNG MAI 593.1.Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai. 593.1.1. Định hướng chung. 593.1.2 .Định hướng huy động vốn. 603.1.3.Một số thuận lợi và khó khăn khi thực hiện huy động vốn. 623.1.3.1.Thuận lợi 623.1.3.2.Khó khăn 623.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai. 633.2.1. Xây dựng chiến lược huy động vốn phù hợp cho từng thời kỳ. 633.2.2. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn. 643.2.2.1. Đa dạng hóa tài khoản tiền gửi cá nhân 653.2.2.2. Phát triển và mở rộng hình thức huy động vốn qua tài khoản của các doanh nghiệp 663.2.2.3. Mở rộng các loại hình tiết kiệm 673.2.3. Gắn liền việc huy động vốn với sử dụng vốn: 693.2.4. Mở rộng mạng lưới hoạt động: 703.2.5. Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt. 703.2.6. Tăng cường hoạt động Marketing ngân hàng. 743.2.7 .Nâng cao vị thế và uy tín của ngân hàng. 773.2.8. Hoàn thiện công nghệ ngân hàng. 773.2.9. Thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ ngân hàng. 793.3. Một số kiến nghị. 803.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ. 803.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. 823.3.3. Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 83KẾT LUẬN 84DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. NHTM và vai trò của NHTM đối với sự phát triển của nền kinh tế. 3

1.1.1. Khái niệm 3

1.1.2.Vai trò của NHTM đối với sự phát triển của nền kinh tế: 5

1.2. Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại 8

1.2.1.Nghiệp vụ huy động vốn. 8

1.2.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn. 10

1.2.3.Nghiệp vụ trung gian khác 12

1.3. Nguồn vốn của Ngân hàng thương mại 12

1.3.1. Khái niệm về vốn của Ngân hàng thương mại 12

1.3.2. Nguồn vốn của Ngân hàng thương mại 13

1.3.3. Vai trò của hoạt động huy động vốn 15

1.3.3.1 Đối với toàn bộ nền kinh tế 15

1.3.3.2 Đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại 16

1.4. Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại 17

1.4.1. Theo thời gian huy động 18

1.4.2. Theo đối tượng huy động 18

1.4.3. Theo bản chất các nghiệp vụ huy động vốn 19

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của NHTM 24

1.5.1. Nhóm nhân tố khách quan 24

1.5.1.1 Môi trường kinh tế - xã hội 24

1.5.1.2 Môi trường pháp lý- chính trị 25

1.5.1.3 Tâm lý thói quen tiêu dùng của người gửi tiền 26

1.5.1.4 Đối thủ cạnh tranh của ngân hàng 27

1.5.2 Nhóm nhân tố chủ quan 27

1.5.2.1 Chiến lược kinh doanh của ngân hàng 28

1.5.2.2 Uy tín của ngân hàng 28

1.5.2.3 Mạng lưới chi nhánh và các hình thức huy động vốn 29

1.5.2.4 Chính sách lãi suất 29

1.5.2.5 Năng lực và trình độ của cán bộ ngân hàng 30

1.5.2.6 Trình độ công nghệ ngân hàng 31

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NN&PTNT HOÀNG MAI 33

2.1. Tổng quan về Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hoàng Mai 33

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai 33

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai 35

2.1.3. Một số kết quả kinh doanh của Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai 38

2.1.3.1 Công tác huy động vốn: 38

2.1.3.2.Công tác tín dụng: 39

2.1.3.3. Hoạt động thanh toán quốc tế: 40

2.1.3.4. Hoạt động kế toán ngân quỹ: 41

2.1.3.5. Các lĩnh vực công tác khác: 41

2.2. Tình hình huy động vốn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai 42

2.2.1 Theo quy mô vốn huy động: 42

2.2.2.Cơ cấu vốn huy động 44

2.3. Đánh giá chung hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai. 51

2.3.1. Những kết quả đạt được. 51

2.3.2. Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân. 53

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HOÀNG MAI 59

3.1.Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai. 59

3.1.1. Định hướng chung. 59

3.1.2 .Định hướng huy động vốn. 60

3.1.3.Một số thuận lợi và khó khăn khi thực hiện huy động vốn. 62

3.1.3.1.Thuận lợi 62

3.1.3.2.Khó khăn 62

3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Mai. 63

3.2.1. Xây dựng chiến lược huy động vốn phù hợp cho từng thời kỳ. 63

3.2.2. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn. 64

3.2.2.1. Đa dạng hóa tài khoản tiền gửi cá nhân 65

3.2.2.2. Phát triển và mở rộng hình thức huy động vốn qua tài khoản của các doanh nghiệp 66

3.2.2.3. Mở rộng các loại hình tiết kiệm 67

3.2.3. Gắn liền việc huy động vốn với sử dụng vốn: 69

3.2.4. Mở rộng mạng lưới hoạt động: 70

3.2.5. Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt. 70

3.2.6. Tăng cường hoạt động Marketing ngân hàng. 74

3.2.7 .Nâng cao vị thế và uy tín của ngân hàng. 77

3.2.8. Hoàn thiện công nghệ ngân hàng. 77

3.2.9. Thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ ngân hàng. 79

3.3. Một số kiến nghị. 80

3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ. 80

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. 82

3.3.3. Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 83

KẾT LUẬN 84

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY