Chuyên đề Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động nghiên cứu thị trường - xây dựng tổ chức thực hiện các chương trình du lịch tại Công ty TNHH, thương mại và du lịch Việt Mỹ

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KINH DOANH 3LỮ HÀNH QUỐC TẾ 3I. VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HOẠT ĐỘNG LỮ HÀNH QUỐC TẾ. 3I.1. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA SỰ RA ĐỜI CÁC CÔNG TY LỮ HÀNH QUỐC TẾ 3I.2. KHÁI NIỆM VỀ KINH DOANH LỮ HÀNH VÀ CÔNG TY LỮ HÀNH 31. Khái niệm về kinh doanh lữ hành. 32.Khái niệm về công ty lữ hành : 3I.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY LỮ HÀNH 3II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ 3II.1. HỆ THỐNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY LỮ HÀNH: 31. Các dịch vụ trung gian 32. Các chương trình du lịch trọn gói 33. Các hoạt động kinh doanh lữ hành tổng hợp 3II.2. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH CỦA CÁC CÔNG TY LỮ HÀNH 31. Hoạt động nghiên cứu thị trường 32. Hoạt động xây dựng chương trình du lịch trọn gói 33. Tổ chức bán và thực hiện các chương trình du lịch 34. Hoạt động trung gian và hoạt động Tổng hợp khác. 3CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỆT MỸ 3I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỆT MỸ. 3I.1. TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỆT - MỸ. 3I.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỆT - MỸ. 3I. 3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỆT - MỸ 3I.4. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CỦA CÔNG TY VIỆT - MỸ. 3I.5. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỆT - MỸ. 3II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỆT - MỸ. 3II.1. VÀI NÉT VỀ TRUNG TÂM LỮ HÀNH VIỆT - MỸ. 3II.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM 3II.3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ CỦA TRUNG TÂM 31. Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế bị động 32. Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế chủ động 3II.4 HỆ THỐNG SẢN PHẨM LỮ HÀNH QUỐC TẾ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỆT - MỸ. 31. Chương trình dành cho người du lịch nước ngoài vào Việt Nam 32. Chương trình đưa du khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài. 3II.5. MỘT SỐ QUAN HỆ CỦA CÔNG TY VỚI NHÀ CUNG CẤP 31. Các mối quan hệ của Công ty với nhà cung cấp. 32. Các mối quan hệ của Công ty với các Công ty quí khách. 33. Thị trường mục tiêu Công ty hướng tới. 3II.6. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING HỖN HỢP MÀ CÔNG TY ĐANG ÁP DỤNG CHO THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU. 31. Hoạt động xây dựng chương trình cho khách du lịch quốc tế. 32. Chính sách giá. 33. Tổ chức thực hiện các chương trình du lịch. 34. Các kênh phân phối chương trình du lịch. 35. Chính sách giao tiếp và khuyếch trương. 3II. 7. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT - MỸ. 3CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG - XÂY DỰNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI DU LỊCH VIỆT - MỸ. 3III. 1. XU THẾ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DU LỊCH QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM VÀ CƠ HỘI KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ. 3II.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CỦA CÔNG TY TM & DU LỊCH VIỆT - MỸ: CHƯƠNG TRÌNH Ở CÔNG TY. 31. Xác định mục tiêu của Công ty. 32. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 33. Khai thác thị trường truyền thống mở rộng đến các thị trường mới. 34. Sử dụng có hiệu quả và linh hoạt các công cụ của chính sách marketing hỗ hợp. 35. Những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội va thách thức của công ty trong thời gian tới. 3III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 31. Với tổng cục du lịch và cơ quan hữu quan 32. Với Công ty TM và DL Việt - Mỹ 3KẾT LUẬN 3CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 3

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KINH DOANH 3

LỮ HÀNH QUỐC TẾ 3

I. VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HOẠT ĐỘNG LỮ HÀNH QUỐC TẾ. 3

I.1. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA SỰ RA ĐỜI CÁC CÔNG TY LỮ HÀNH QUỐC TẾ 3

I.2. KHÁI NIỆM VỀ KINH DOANH LỮ HÀNH VÀ CÔNG TY LỮ HÀNH 3

1. Khái niệm về kinh doanh lữ hành. 3

2.Khái niệm về công ty lữ hành : 3

I.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY LỮ HÀNH 3

II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ 3

II.1. HỆ THỐNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY LỮ HÀNH: 3

1. Các dịch vụ trung gian 3

2. Các chương trình du lịch trọn gói 3

3. Các hoạt động kinh doanh lữ hành tổng hợp 3

II.2. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH CỦA CÁC CÔNG TY LỮ HÀNH 3

1. Hoạt động nghiên cứu thị trường 3

2. Hoạt động xây dựng chương trình du lịch trọn gói 3

3. Tổ chức bán và thực hiện các chương trình du lịch 3

4. Hoạt động trung gian và hoạt động Tổng hợp khác. 3

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỆT MỸ 3

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỆT MỸ. 3

I.1. TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỆT - MỸ. 3

I.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỆT - MỸ. 3

I. 3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỆT - MỸ 3

I.4. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CỦA CÔNG TY VIỆT - MỸ. 3

I.5. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỆT - MỸ. 3

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỆT - MỸ. 3

II.1. VÀI NÉT VỀ TRUNG TÂM LỮ HÀNH VIỆT - MỸ. 3

II.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM 3

II.3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ CỦA TRUNG TÂM 3

1. Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế bị động 3

2. Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế chủ động 3

II.4 HỆ THỐNG SẢN PHẨM LỮ HÀNH QUỐC TẾ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỆT - MỸ. 3

1. Chương trình dành cho người du lịch nước ngoài vào Việt Nam 3

2. Chương trình đưa du khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài. 3

II.5. MỘT SỐ QUAN HỆ CỦA CÔNG TY VỚI NHÀ CUNG CẤP 3

1. Các mối quan hệ của Công ty với nhà cung cấp. 3

2. Các mối quan hệ của Công ty với các Công ty quí khách. 3

3. Thị trường mục tiêu Công ty hướng tới. 3

II.6. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING HỖN HỢP MÀ CÔNG TY ĐANG ÁP DỤNG CHO THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU. 3

1. Hoạt động xây dựng chương trình cho khách du lịch quốc tế. 3

2. Chính sách giá. 3

3. Tổ chức thực hiện các chương trình du lịch. 3

4. Các kênh phân phối chương trình du lịch. 3

5. Chính sách giao tiếp và khuyếch trương. 3

II. 7. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT - MỸ. 3

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG - XÂY DỰNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI DU LỊCH VIỆT - MỸ. 3

III. 1. XU THẾ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DU LỊCH QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM VÀ CƠ HỘI KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ. 3

II.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CỦA CÔNG TY TM & DU LỊCH VIỆT - MỸ: CHƯƠNG TRÌNH Ở CÔNG TY. 3

1. Xác định mục tiêu của Công ty. 3

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 3

3. Khai thác thị trường truyền thống mở rộng đến các thị trường mới. 3

4. Sử dụng có hiệu quả và linh hoạt các công cụ của chính sách marketing hỗ hợp. 3

5. Những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội va thách thức của công ty trong thời gian tới. 3

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3

1. Với tổng cục du lịch và cơ quan hữu quan 3

2. Với Công ty TM và DL Việt - Mỹ 3

KẾT LUẬN 3

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 3

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY