Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp Hoá Dược

MỤC LỤCTrangLỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I: VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 2I. Vốn và vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp 21. Khái niệm 22. Phân loại vốn. 32.1 Phân loại vốn theo nguồn hình thành. 42.2. Phân loại vốn theo phương thức chu chuyển 73.Vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp. 11II Hiệu quả sử dụng vốn. 121. Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn. 122. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn chung. 142.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định. 152.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 173. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 203.1. Chu kỳ sản xuất 203.2. Kỹ thuật sản xuất. 203.3. Đặc điểm của sản phẩm 213.4. Tác động của thị trường 213.5. Trình độ đội ngũ cán bộ và lao động sản xuất 213.6. Trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh. 223.7. Trình độ quản lý và sử dụng các nguồn vốn. 233.8. Các nhân tố khác. 234. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. 24 PHẦN II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA XÍ NGHIỆP HOÁ DƯỢC 27I.Tình hình đặc điểm chung của xí nghiệp hoá dược 271. Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất ở Xí nghiệp Hoá Dược. 281.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp. 281.2. Đặt điểm tổ chức bộ máy sản xuất. 301.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 31II. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp hoá dược 371. Tình hình sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp trong vài năm gần đây: 372. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp Hoá Dược 422.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định tại xí nghiệp Hoá Dược 422.2.Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty vật tư hàng hoá và vận tải: 44III. Nhận xét đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp hoá dược 461.Những thành tựu đã đạt được Xí nghiệp Hoá Dược . 462. Nguyên nhân của tồn tại: 46 PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QỦA SỬ DỤNG VỐN TẠI XÍ NGHIỆP HOÁ DƯỢC . 48I. Phương hướng phát triển của xí nghiệp thời gian tới: 481. Đánh giá chung giải pháp về hiệu quả sử dụng vốn của Xí nghiệp Hoá Dược trong các năm gần đây. 482. phương hướng phát triển. 48II. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở doanh nghiệp. 491. Bảo toàn và phát triển vốn - nguyên tắc cơ bản trong quản lý và sử dụng vốn: 492. Nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn cố định. 503. Nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn lưu động. 514. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 525. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. 536. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 55III. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp hoá dược 56IV. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Xí nghiệp Hoá Dược . 571. Kiến nghị với tổng công ty. 572. Kiến nghị với nhà nước 58 KẾT LUẬN 59TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 2

I. Vốn và vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp 2

1. Khái niệm 2

2. Phân loại vốn. 3

2.1 Phân loại vốn theo nguồn hình thành. 4

2.2. Phân loại vốn theo phương thức chu chuyển 7

3.Vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp. 11

II Hiệu quả sử dụng vốn. 12

1. Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn. 12

2. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn chung. 14

2.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định. 15

2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 17

3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 20

3.1. Chu kỳ sản xuất 20

3.2. Kỹ thuật sản xuất. 20

3.3. Đặc điểm của sản phẩm 21

3.4. Tác động của thị trường 21

3.5. Trình độ đội ngũ cán bộ và lao động sản xuất 21

3.6. Trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh. 22

3.7. Trình độ quản lý và sử dụng các nguồn vốn. 23

3.8. Các nhân tố khác. 23

4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. 24

PHẦN II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA XÍ NGHIỆP HOÁ DƯỢC 27

I.Tình hình đặc điểm chung của xí nghiệp hoá dược 27

1. Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất ở Xí nghiệp Hoá Dược. 28

1.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp. 28

1.2. Đặt điểm tổ chức bộ máy sản xuất. 30

1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 31

II. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp hoá dược 37

1. Tình hình sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp trong vài năm gần đây: 37

2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp Hoá Dược 42

2.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định tại xí nghiệp Hoá Dược 42

2.2.Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty vật tư hàng hoá và vận tải: 44

III. Nhận xét đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp hoá dược 46

1.Những thành tựu đã đạt được Xí nghiệp Hoá Dược . 46

2. Nguyên nhân của tồn tại: 46

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QỦA SỬ DỤNG VỐN TẠI XÍ NGHIỆP HOÁ DƯỢC . 48

I. Phương hướng phát triển của xí nghiệp thời gian tới: 48

1. Đánh giá chung giải pháp về hiệu quả sử dụng vốn của Xí nghiệp Hoá Dược trong các năm gần đây. 48

2. phương hướng phát triển. 48

II. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở doanh nghiệp. 49

1. Bảo toàn và phát triển vốn - nguyên tắc cơ bản trong quản lý và sử dụng vốn: 49

2. Nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn cố định. 50

3. Nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn lưu động. 51

4. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 52

5. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. 53

6. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 55

III. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp hoá dược 56

IV. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Xí nghiệp Hoá Dược . 57

1. Kiến nghị với tổng công ty. 57

2. Kiến nghị với nhà nước 58

KẾT LUẬN 59

TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY