Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quế Võ

MỤC LỤC Lời nói đầu 1Chương 1. Những lý luận của tài chính tín dụng và kế toán cho vay trong hoạt động kinh doanh ngân hàng 3 1. Sự ra 1 đời của tài chính ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân .31.1. Sự ra đời của tín dụng1.2. Tín dụng ngân hàng1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân1.3.1. Tín dụng ngân hàng đáp ứng vốn để duy trì quá trình tái sản xuất, đồng thời đầu tư phát triển kinh tế1.3.2. Tín dụng ngân hàng là công cụ thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất1.3.3. Tín dụng ngân hàng thúc đẩy quá trình luân chuyển hàng hoá, tiền tệ, điều tiết trong lưu thông và kiểm soát lạm phát1.3.4. Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện để phát triển các quan hệ kinh tế với nước ngoài2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán cho vay 2.1. Vai trò của kế toán cho vay2.2 Nhiệm vụ của kế toán cho vay3. Các phương thức cho vay, chứng từ và tài khoản dùng trong kế toán ngân hàng phản ánh nghiệp vụ cho vay, thu nợ3.1. Phương thức cho vay3.1.1 Phương thức cho vay từng lần3.2.2 Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng 3.1.3 Phương thức cho vay theo dự án đầu tư3.1.4 Cho vay hợp vốn3.15 Cho vay trả góp3.1.6 Cho vay theo han mức tín dụng dự phòng 3.1.7 Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng3.1.8 Cho vay theo hạn mức thấu chi3.1.9 Phương thức cho vay khác4. Chứng từ và tài khoản dùng trong kế toán cho vay4.1 chứng từ kế toán cho vay.4.2. tài khoản dùng trong kế toán cho vay.5. Quy trình kế toán cho vay- thu nợ5.1. Phương thức cho vay từng lần5.11 kế toán giai đoạn cho vay5.1.2. Kế toán giai đoạn thu nợ, thu lãi 5.1.3. Kế toán giai đoạn chuyển nợ quá hạn 5.2. Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng5.2.1. Kế toán giai đoạn cho vay5.2.2. Kế toán giai đoạn thu nợ, thu lãi 5.2.3. Kế toán chuyển nợ quá hạnChương 2. Thực trạng kế toán cho vay tại NHNN và PTNT huyện Quế Võ – Bắc Ninh 1. Đặc điểm kinh tế xã hội ở địa bàn Quế Võ và hoạt động kinh doanh của NHNN và PTNT huyện Quế Võ1.1 Đặc điểm kinh tế xã hội ở địa bàn Quế Võ1.1.1 Đặc điểm tự nhiên của huyện Quế Võ 1.1.2 Tình hình kinh tế xã hội của huyện Quế Võ1.2 Khái quát về tình hình của NHNN và PTNT huyện Quế Võ 1.1 .1 Lịch sử phát triển của NHNN và PTNT huyện Quế Võ1.2.2 Mô hình tổ chức NHNN và PTNT huyện Quế Võ1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNN và PTNT huyện Quế Võ1.3.1 Hoạt đông về nguồn vốn1.3.2 Công tác sử dụng vốn1.3.3 Công tác kế toán thanh toán1.3.4 kết quả tài chính2. Tình hình cho vay tại NHNN và PTNT huyện Quế Võ2.1. Tình hình kế toán cho vay nói chung2.2 Vấn đề lưu trữ hồ sơ của kế toán cho vay2.3 giaiđoạn giải ngân2.4 thực trạng công tác cho vay tại NHNo & PTNT huyện QV2.5 tình trạng nợ quá hạn3 Giai đoạn thu nợ4 Giai đoạn thu lãi cho vay5 Giai đoạn ra hạn nợ và chuyển nợ quá hạn6 Trả nợ gốc trước thời hạn 7 Mối quan hệ cán bộ tín dụng và cán bộ kế toán 8 áp dụng tin học vào công tác cho vay Chương 3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán cho vay tại NHNN và PTNT huyện Quế Võ1. Kiểm tra giám sát vốn vay 2. Lãi suất3. Thủ tục vay vốn4. Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên ngân hàng để đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong cơ chế thị trường5. Hoàn thiện hơn nữa chương trình tin học trong kế toán cho vay tại ngân hàng Kết luậnTài liệu tham khảo Mục lục

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương 1. Những lý luận của tài chính tín dụng và kế toán cho vay trong hoạt động kinh doanh ngân hàng 3 1. Sự ra 1 đời của tài chính ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân .3

1.1. Sự ra đời của tín dụng

1.2. Tín dụng ngân hàng

1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân

1.3.1. Tín dụng ngân hàng đáp ứng vốn để duy trì quá trình tái sản xuất, đồng thời đầu tư phát triển kinh tế

1.3.2. Tín dụng ngân hàng là công cụ thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất

1.3.3. Tín dụng ngân hàng thúc đẩy quá trình luân chuyển hàng hoá, tiền tệ, điều tiết trong lưu thông và kiểm soát lạm phát

1.3.4. Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện để phát triển các quan hệ kinh tế với nước ngoài

2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán cho vay

2.1. Vai trò của kế toán cho vay

2.2 Nhiệm vụ của kế toán cho vay

3. Các phương thức cho vay, chứng từ và tài khoản dùng trong kế toán ngân hàng phản ánh nghiệp vụ cho vay, thu nợ

3.1. Phương thức cho vay

3.1.1 Phương thức cho vay từng lần

3.2.2 Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng

3.1.3 Phương thức cho vay theo dự án đầu tư

3.1.4 Cho vay hợp vốn

3.15 Cho vay trả góp

3.1.6 Cho vay theo han mức tín dụng dự phòng

3.1.7 Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng

3.1.8 Cho vay theo hạn mức thấu chi

3.1.9 Phương thức cho vay khác

4. Chứng từ và tài khoản dùng trong kế toán cho vay

4.1 chứng từ kế toán cho vay.

4.2. tài khoản dùng trong kế toán cho vay.

5. Quy trình kế toán cho vay- thu nợ

5.1. Phương thức cho vay từng lần

5.11 kế toán giai đoạn cho vay

5.1.2. Kế toán giai đoạn thu nợ, thu lãi

5.1.3. Kế toán giai đoạn chuyển nợ quá hạn

5.2. Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng

5.2.1. Kế toán giai đoạn cho vay

5.2.2. Kế toán giai đoạn thu nợ, thu lãi

5.2.3. Kế toán chuyển nợ quá hạn

Chương 2. Thực trạng kế toán cho vay tại NHNN và PTNT huyện Quế Võ – Bắc Ninh

1. Đặc điểm kinh tế xã hội ở địa bàn Quế Võ và hoạt động kinh doanh của NHNN và PTNT huyện Quế Võ

1.1 Đặc điểm kinh tế xã hội ở địa bàn Quế Võ

1.1.1 Đặc điểm tự nhiên của huyện Quế Võ

1.1.2 Tình hình kinh tế xã hội của huyện Quế Võ

1.2 Khái quát về tình hình của NHNN và PTNT huyện Quế Võ

1.1 .1 Lịch sử phát triển của NHNN và PTNT huyện Quế Võ

1.2.2 Mô hình tổ chức NHNN và PTNT huyện Quế Võ

1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNN và PTNT huyện Quế Võ

1.3.1 Hoạt đông về nguồn vốn

1.3.2 Công tác sử dụng vốn

1.3.3 Công tác kế toán thanh toán

1.3.4 kết quả tài chính

2. Tình hình cho vay tại NHNN và PTNT huyện Quế Võ

2.1. Tình hình kế toán cho vay nói chung

2.2 Vấn đề lưu trữ hồ sơ của kế toán cho vay

2.3 giaiđoạn giải ngân

2.4 thực trạng công tác cho vay tại NHNo & PTNT huyện QV

2.5 tình trạng nợ quá hạn

3 Giai đoạn thu nợ

4 Giai đoạn thu lãi cho vay

5 Giai đoạn ra hạn nợ và chuyển nợ quá hạn

6 Trả nợ gốc trước thời hạn

7 Mối quan hệ cán bộ tín dụng và cán bộ kế toán

8 áp dụng tin học vào công tác cho vay

Chương 3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán cho vay tại NHNN và PTNT huyện Quế Võ

1. Kiểm tra giám sát vốn vay

2. Lãi suất

3. Thủ tục vay vốn

4. Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên ngân hàng để đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong cơ chế thị trường

5. Hoàn thiện hơn nữa chương trình tin học trong kế toán cho vay tại ngân hàng

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Mục lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY