Chuyên đề Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm Toán VACO

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU - 1 -CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO - 3 -1.1 Khái quát về tài sản cố định - 3 -1.1.1 Khái niệm, phân loại TSCĐ - 3 -1.1.2 Công tác quản lý Tài sản cố định - 5 -1.1.2.1 Quản lý về mặt hiện vật: bao gồm cả quản lý về số lượng và chất lượng của TSCĐ - 6 -1.1.2.2 Quản lý về mặt giá trị: là xác định đúng nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ đầu tư, mua sắm, điều chuyển và giá trị hao mòn - 6 -1.1.3 Tổ chức công tác kế toán Tài sản cố định - 10 -1.1.3.1 Hệ thống chứng từ sổ sách kế toán - 10 -1.1.3.2 Hệ thống tài khoản kế toán - 11 -1.1.3.3 Hạch toán Tài sản cố định và khấu hao Tài sản cố định - 11 -1.2 Kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán BCTC - 11 -1.2.1 Khái quát chung quy trình kiểm toán Tài sản cố định: - 12 -1.2.1.1. Chuẩn bị kiểm toán: - 12 -1.2.1.2. Thực hiện kiểm toán: - 18 -1.2.1.3. Kết thúc kiểm toán: - 28 -1.3 Khái quát chương trình kiểm toán khoản mục TSCĐ theo phần mềm kiểm toán AS/2: - 30 -CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO THỰC HIỆN - 38 -2.1 Kiểm Toán khoản mục TSCĐ Tại Công Ty ABC - 38 -2.1.1 Giai đoạn chuẩn bị: - 38 -2.1.1.1 Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát: - 38 -2.1.1.2. Thiết kế chương trình kiểm toán: - 48 -2.1.2. Giai đoạn thực hiện: - 49 -2.2.2.1. Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định hữu hình: - 49 -2.2.2.2. Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định vô hình và tài sản khác: - 52 -2.2 Kiểm Toán khoản mục TSCĐ tại khách hàng XYZ - 57 -2.2.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán - 57 -2.2.1.1 Lập kế hoạch kiểm toán - 57 -2.2.1.2. Thiết kế chương trình kiểm toán: - 64 -2.2.1.3 Chứng kiến kiểm kê - 64 -2.2.2. Giai đoạn thực hiện: - 65 -2.2.2.1. Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định hữu hình: - 65 -2.2.2.2. Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định vô hình và tài sản khác: - 72 -2.2.3. Giai đoạn kết thúc: - 73 -2.3 So sánh thực hiện kiểm toán khoản mục TSCĐ tại khách hàng ABC với khách hàng XYZ do Công ty TNHH Kiểm toán VACO - 74 -2.3.1 Giống nhau - 74 -2.3.2 Khác nhau - 74 -CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN - 78 -QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG - 78 -KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI - 78 -CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO - 78 -3.1. Nhận xét chung: - 78 -3.1.1. Nhận xét chung về công ty: - 78 -3.1.2. Nhận xét về quy trình thực hiện kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty: - 79 -3.1.2.1. Ưu điểm: - 79 -3.1.2.2. Nhược điểm: - 80 -3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty: - 81 -KẾT LUẬN - 84 -

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU - 1 -

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO - 3 -

1.1 Khái quát về tài sản cố định - 3 -

1.1.1 Khái niệm, phân loại TSCĐ - 3 -

1.1.2 Công tác quản lý Tài sản cố định - 5 -

1.1.2.1 Quản lý về mặt hiện vật: bao gồm cả quản lý về số lượng và chất lượng của TSCĐ - 6 -

1.1.2.2 Quản lý về mặt giá trị: là xác định đúng nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ đầu tư, mua sắm, điều chuyển và giá trị hao mòn - 6 -

1.1.3 Tổ chức công tác kế toán Tài sản cố định - 10 -

1.1.3.1 Hệ thống chứng từ sổ sách kế toán - 10 -

1.1.3.2 Hệ thống tài khoản kế toán - 11 -

1.1.3.3 Hạch toán Tài sản cố định và khấu hao Tài sản cố định - 11 -

1.2 Kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm toán BCTC - 11 -

1.2.1 Khái quát chung quy trình kiểm toán Tài sản cố định: - 12 -

1.2.1.1. Chuẩn bị kiểm toán: - 12 -

1.2.1.2. Thực hiện kiểm toán: - 18 -

1.2.1.3. Kết thúc kiểm toán: - 28 -

1.3 Khái quát chương trình kiểm toán khoản mục TSCĐ theo phần mềm kiểm toán AS/2: - 30 -

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO THỰC HIỆN - 38 -

2.1 Kiểm Toán khoản mục TSCĐ Tại Công Ty ABC - 38 -

2.1.1 Giai đoạn chuẩn bị: - 38 -

2.1.1.1 Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát: - 38 -

2.1.1.2. Thiết kế chương trình kiểm toán: - 48 -

2.1.2. Giai đoạn thực hiện: - 49 -

2.2.2.1. Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định hữu hình: - 49 -

2.2.2.2. Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định vô hình và tài sản khác: - 52 -

2.2 Kiểm Toán khoản mục TSCĐ tại khách hàng XYZ - 57 -

2.2.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán - 57 -

2.2.1.1 Lập kế hoạch kiểm toán - 57 -

2.2.1.2. Thiết kế chương trình kiểm toán: - 64 -

2.2.1.3 Chứng kiến kiểm kê - 64 -

2.2.2. Giai đoạn thực hiện: - 65 -

2.2.2.1. Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định hữu hình: - 65 -

2.2.2.2. Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định vô hình và tài sản khác: - 72 -

2.2.3. Giai đoạn kết thúc: - 73 -

2.3 So sánh thực hiện kiểm toán khoản mục TSCĐ tại khách hàng ABC với khách hàng XYZ do Công ty TNHH Kiểm toán VACO - 74 -

2.3.1 Giống nhau - 74 -

2.3.2 Khác nhau - 74 -

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN - 78 -

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG - 78 -

KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI - 78 -

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO - 78 -

3.1. Nhận xét chung: - 78 -

3.1.1. Nhận xét chung về công ty: - 78 -

3.1.2. Nhận xét về quy trình thực hiện kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty: - 79 -

3.1.2.1. Ưu điểm: - 79 -

3.1.2.2. Nhược điểm: - 80 -

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty: - 81 -

KẾT LUẬN - 84 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY