Chuyên đề Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư phát triển giáo dục trong hoạt động tín dụng tại Sở Giao dịch I – Ngân hàng Phát triển Việt Nam

MỤC LỤC MỤC LỤC 1DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG CHUYÊN ĐỀ: 3LỜI NÓI ĐẦU 4CHƯƠNG 1:THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TẠI SỞ GIAO DỊCH I - NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 51.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 51.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 51.1.2. Đặc điểm của NHPT so với các NHTM khác: 61.1.3. Chức năng nhiệm vụ: 61.1.3.1. Chức năng nhiệm vụ của NHPT Việt Nam. 61.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của Sở Giao Dịch I – NHPT Việt Nam. 81.1.4. Chức năng của các phòng ban tại SGD I: 81.1.5. Cơ cấu tổ chức của SGDI- NHPT Việt Nam: 91.1.6. Tình hình hoạt động của Sở Giao dịch I trong thời gian gần đây: 101.1.6.1. Kết quả hoạt động cho vay tín dụng đầu tư : 101.1.6.2. Tình hình cho vay xuất khẩu: 121.1.6.3. Công tác quản lý vốn ODA 121.1.6.4. Công tác bảo lãnh, cấp hỗ trợ đầu tư và cấp phát ủy thác: 121.1.6.5. Các công tác khác: 131.1.7. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của SGD1 – NHPT VN: khó khăn và thuận lợi: 131.2. THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TẠI SỞ GIAO DỊCH I- NHPT VN. 141.2.1. Đặc điểm các dự án đầu tư phát triển giáo dục trong mối quan hệ với công tác thẩm định. 141.2.2. Tổ chức thẩm định dự án tại Sở Giao Dịch I - NHPT Việt Nam. 141.2.2.1. Sơ đồ tổ chức thẩm định dự án. 151.2.2.2. Nguyên tắc thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước 151.2.2.3. Quy trình thẩm định dự án tại Sở Giao Dịch I – NHPT VN. 15B1.Thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của Hồ Sơ Vay Vốn. 16B2. Thẩm định về chủ đầu tư dự án: 18B3. Thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay: 35B4. Thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay: 57B5. Các đơn vị tham gia thẩm định thực hiện thẩm định dự án đầu tư. 612.1.3. Nội dung thẩm định tài chính dự án tại NHPT Việt Nam. 612.1.4. Quy định về thẩm định dự án tại Sở Giao Dịch I – NHPT VN 621.2.3. Thẩm định tài chính dự án đầu tư XD trường tiểu học và THCS Hà Nội. 63I.Thông tin cơ bản về dự án đầu tư: 64II.Đề nghị vay vốn tín dụng đầu tư: 641.3. ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TẠI SỞ GIAO DỊCH I – NHPT VN. 751.3.1. Những kết quả đạt được trong công tác thẩm định dự án đầu tư phát triển giáo dục tại Sở Giao Dịch I – NHPT VN. 751.3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân 761.3.2.1. Hạn chế: 761.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế tồn tại trong quá trình thẩm định: 761.1.3.2.2. Nguyên nhân chủ quan: 761.3.2.2.1. Nguyên nhân khách quan: 78CHƯƠNG 2:GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA SỞ GIAO DỊCH I - NHPT VIỆT NAM. 792.1. Định hướng hoạt động của NHPT VN thời gian tới 792.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư phát triển giáo dục ở NHPT Việt Nam trong thời gian tới. 802.2.1. Định hướng cho công tác thẩm định tài chính dự án trong thời gian tới. 812.2.2. Một số giải pháp. 81KẾT LUẬN 86Phụ lục 5.01. 87Hướng dẫn thu thập thông tin thẩm định. 87

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG CHUYÊN ĐỀ: 3

LỜI NÓI ĐẦU 4

CHƯƠNG 1:THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TẠI SỞ GIAO DỊCH I - NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 5

1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 5

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 5

1.1.2. Đặc điểm của NHPT so với các NHTM khác: 6

1.1.3. Chức năng nhiệm vụ: 6

1.1.3.1. Chức năng nhiệm vụ của NHPT Việt Nam. 6

1.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của Sở Giao Dịch I – NHPT Việt Nam. 8

1.1.4. Chức năng của các phòng ban tại SGD I: 8

1.1.5. Cơ cấu tổ chức của SGDI- NHPT Việt Nam: 9

1.1.6. Tình hình hoạt động của Sở Giao dịch I trong thời gian gần đây: 10

1.1.6.1. Kết quả hoạt động cho vay tín dụng đầu tư : 10

1.1.6.2. Tình hình cho vay xuất khẩu: 12

1.1.6.3. Công tác quản lý vốn ODA 12

1.1.6.4. Công tác bảo lãnh, cấp hỗ trợ đầu tư và cấp phát ủy thác: 12

1.1.6.5. Các công tác khác: 13

1.1.7. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của SGD1 – NHPT VN: khó khăn và thuận lợi: 13

1.2. THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TẠI SỞ GIAO DỊCH I- NHPT VN. 14

1.2.1. Đặc điểm các dự án đầu tư phát triển giáo dục trong mối quan hệ với công tác thẩm định. 14

1.2.2. Tổ chức thẩm định dự án tại Sở Giao Dịch I - NHPT Việt Nam. 14

1.2.2.1. Sơ đồ tổ chức thẩm định dự án. 15

1.2.2.2. Nguyên tắc thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước 15

1.2.2.3. Quy trình thẩm định dự án tại Sở Giao Dịch I – NHPT VN. 15

B1.Thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của Hồ Sơ Vay Vốn. 16

B2. Thẩm định về chủ đầu tư dự án: 18

B3. Thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay: 35

B4. Thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay: 57

B5. Các đơn vị tham gia thẩm định thực hiện thẩm định dự án đầu tư. 61

2.1.3. Nội dung thẩm định tài chính dự án tại NHPT Việt Nam. 61

2.1.4. Quy định về thẩm định dự án tại Sở Giao Dịch I – NHPT VN 62

1.2.3. Thẩm định tài chính dự án đầu tư XD trường tiểu học và THCS Hà Nội. 63

I.Thông tin cơ bản về dự án đầu tư: 64

II.Đề nghị vay vốn tín dụng đầu tư: 64

1.3. ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TẠI SỞ GIAO DỊCH I – NHPT VN. 75

1.3.1. Những kết quả đạt được trong công tác thẩm định dự án đầu tư phát triển giáo dục tại Sở Giao Dịch I – NHPT VN. 75

1.3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân 76

1.3.2.1. Hạn chế: 76

1.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế tồn tại trong quá trình thẩm định: 76

1.1.3.2.2. Nguyên nhân chủ quan: 76

1.3.2.2.1. Nguyên nhân khách quan: 78

CHƯƠNG 2:GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA SỞ GIAO DỊCH I - NHPT VIỆT NAM. 79

2.1. Định hướng hoạt động của NHPT VN thời gian tới 79

2.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư phát triển giáo dục ở NHPT Việt Nam trong thời gian tới. 80

2.2.1. Định hướng cho công tác thẩm định tài chính dự án trong thời gian tới. 81

2.2.2. Một số giải pháp. 81

KẾT LUẬN 86

Phụ lục 5.01. 87

Hướng dẫn thu thập thông tin thẩm định. 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY