Chuyên đề Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần may Thăng Long

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 5

CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 5

I .TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC 5

1. Khái niệm về tổ chức 5

1.1 Định nghĩa về tổ chức 5

1.2 Những đặc điểm chung của tổ chức 5

1.3. Phân loại tổ chức 6

2. Một số quy luật cơ bản của tổ chức. 7

2.1. Quy luật mục tiêu rõ ràng và tính hiệu quả của tổ chức 7

2.2 .Quy luật hệ thống 8

2.3. Quy luật cấu trúc đồng nhất và đặc thù của tổ chức 9

2.4.Quy luật vận động không ngừng và vận động theo quy trình của tổ chức 10

2.5. Quy luật tự điều chỉnh của tổ chức. 11

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ 11

1. Khái niệm cơ cấu tổ chức quản lý. 11

2. Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức quản lý 12

2.1. Tính tối ưu 12

2.2 Tính tin cậy 12

2.3 Tính linh hoạt 12

2.4 Tính thống nhất trong mục tiêu 13

2.5 Tính hiệu quả 13

3. Những nguyên tắc đối với việc thiết kế cơ cấu tổ chức 13

3.1. Nguyên tắc xác định theo chức năng 13

3.2 .Nguyên tắc giao quyền theo kết quả mong muốn 13

3.3. Nguyên tắc bậc thang 13

3.4. Nguyên tắc thống nhất mệnh lệnh 14

3.5. Nguyên tắc quyền hạn theo cấp bậc 14

3.6. Nguyên tắc tương xứng giữa quyền hạn và trách nhiệm 14

3.7. Nguyên tắc về tính tuyệt đối trong trách nhiệm. 14

3.8. Nguyên tắc quản lý sự thay đổi. 15

3.9. Nguyên tắc cân bằng 15

4. Những thành phân cơ bản của cơ cấu tổ chức. 15

4.1.Chuyên môn hóa. 15

4.2.Tiêu chuẩn hóa 17

4.3 .Sự phối hợp. 17

4.4.Quyền lực. 18

5. Một số mô hình cơ cấu tổ chức mà các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thường sử dụng 18

5.1.Cơ cấu đơn giản kiểu doanh nghiệp cá nhân 18

5.2. Mô hình tổ chức theo chức năng. 18

5.3.Mô hình tổ chức theo sản phâm 20

5.4 Mô hình tổ chức theo địa dư 22

5.5. Mô hình tổ chức theo đối tượng khách hàng 23

5.6. Mô hình tổ chức theo đơn vị chiến lược 24

5.7 Mô hình tổ chức theo quá trình 25

5.8 Mô hình tổ chức theo các dịch vụ hỗ trợ 26

5.9 Mô hình tổ chức ma trận 27

5.10. Mô hình cơ cấu tổ chức hỗn hợp 29

III. NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC HOÀN THIỆN BỘ MÁY QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 31

1. Tính tất yếu khách quan của việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 31

2. Nội dung của công tác hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 32

2.1.Hoàn thiện nguồn nhân lực 32

2.2. Hoàn thiện các phòng chức năng. 32

2.3. Phối hợp hoạt động trong hệ thống quản lý. 33

2.4.Hoàn thiện môi trường làm việc trong tổ chức 33

3. Qúa trình hoàn thiện bộ máy quản lý 33

CHƯƠNG II 35

THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY 35

CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 35

I.QUÁ TRÌNH HÌNH TÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY 35

1.Giới thiệu về công ty 35

2.Lịch sử hình thành và phát triển công ty 35

2.1.Thành lập công ty 35

2.2.Công ty may thăng long trong giai đoạn thực hiện năm năm lần thứ nhất (1961-1965) 36

2.3. Công ty may Thăng Long từ sau những năm 1980 đến trước những năm hội nhập WTO 37

2.4. Công ty cổ phần may Thăng Long sau khi hội nhập WTO 39

3.Tình hình phát triển chung của công ty cổ phần may Thăng Long. 40

3.1.Sản phẩm ,dịch vụ của công ty trong những năm qua. 40

3.2.Đặc điểm về doanh thu ,thị trường của công ty. 42

3.3.Tình hình sức khỏe của công ty hiện nay 49

3.4. Khách hàng,đối thủ cạnh tranh ,các yếu tố đầu vào ,đầu ra của công ty. 49

3.5.Mục tiêu ,chiến lược ,kế hoạch của công ty trong những năm tới 51

II.ĐẶC ĐIỂM VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 62

1.Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý của công ty. 62

1.1.Cấp công ty. 64

1.2.Cấp xí nghiệp. 66

2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 67

3. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 69

4.Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý của phòng tổ chức hành chính. 70

III.MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 72

1.Nhận xét chung. 72

1.1.Những thành tịu đã đạt được. 72

1.2.Những khó khăn tồn tại. 73

2.Nguyên nhân chủ yếu của sự yếu kém cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần may Thăng Long. 75

2.1.Thiếu đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm quản lý. 75

2.2.Thiếu sự phối hợp giữa các bộ phận. 75

2.3.Công tác lập kế hoạch của công ty còn nhiều hạn chế. 76

2.4.Do ảnh hưởng của môi trường bên ngoài. 77

CHƯƠNG III .MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 78

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC 78

1.Mục đích. 78

2.Phương hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức. 79

3.Những quan điểm hình thành cơ cấu tổ chức quản lý. 80

3.1.Quan điểm thứ nhất: 80

3.2.Quan điểm thứ hai: 80

3.3.Quan điểm thứ ba: 80

II.MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 81

1.Hoàn thiện kỹ năng quản lý cho người lãnh đạo. 81

2.Hoàn thiện sự phân cấp trong bộ máy quản lý. 82

3.Hoàn thiện công tác đào tạo lao động 83

4.Hoàn thiện quy chế làm việc. 84

5.Xây dựng văn hóa công ty. 85

6.Hoàn thiện bộ máy cơ cấu tổ chức cho doanh nghiệp và phòng tổ chức hành chính. 86

III.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY. 95

1.Về hoàn thiện số lượng các phòng ban. 95

1.1.Thành lập thêm phòng nghiên cứu và phát triển thị trường. 95

1.2.Hoàn thiện hơn nữa phòng y tế công ty. 96

2.Về việc hoàn thiện chung. 97

2.1.Đối với hoàn thiện cơ cấu tổ chức đang hoạt động. 97

2.2.Đối với việc xây dựng cơ cấu tổ chức mới. 98

2.3.Kiến nghị đối với công tác tuyển dụng nguồn nhân lực cho cơ cấu tổ chức. 98

KẾT LUẬN 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY