Chuyên đề Một số giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2010

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Ở VIỆT NAM. 2

I. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế 2

1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏvàvừa 2

2. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế Việt Nam. 11

II. Các nhân tố tác động đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 13

1. Khái niệm môi trường kinh doanh. 13

2. Các nhân tố tác động đến môi trường kinh doanh. 14

a. Môi trường kinh tế 14

b. Môi trường xã hội. 21

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM 24

1. Thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam 24

2. Môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 34

2.1. Môi trường kinh tế. 34

2.2. Chính sách cạnh tranh. 37

2.3. Chính sách thương mại. 46

2.4. Chính sách thuế 49

2.5. Chính sách công nghệ. 52

2.6. Thủ tục hải quan. 54

2.7. Chính sách vốn: 56

2.8. Chính sách đất đai. 58

2.9. Chính sách về lao động. 58

CHƯƠNG III : ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐẾN 2010 VÀ CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH. 60

I. Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đến 2010. 60

1. Các quan điểm chính trong việc xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 60

.2. Nội dung phương hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. 62

II. Các giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 71

1. Tiếp tục thực hiện thi hành tốt luật doanh nghiệp. 71

2. Cải cách và phát triển thị trường vốn 72

3. Xây dựng hoàn thiện chính sách cạnh tranh. 73

4. Đổi mới chính sách thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc xuất khẩu, mở rộng thị trường nước ngoài. 74

5. Giảm bớt thủ tục hải quan không cần thiết. 75

6. Tiếp tục cải thiện chính sách thuế. 75

7. Kiến nghị về chính sách công nghệ. 76

8. Kiến nghị về chính sách đất đai 77

9. Kiến nghị về chính sách lao động. 77

10. Những công việc cần tiếp tục triển khai 77

11. Cần có các chương trình đào tạo năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính phủ đưa ra các chương trình, chính sách vươn ra thị trường xuất khẩu. 78

12. Tiếp nhận công nghệ mới và ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) như một giải pháp để đạt được hiệu quả cao hơn. 79

13. Hình thành các tổ chức nhà nước về quản lý các doanh nghiệp

nhỏ và vừa .80

KẾT LUẬN 81

TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY