Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao tổ chức, quản lý và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ phần xây dựng số 9 - Vinaconex

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương I: Những vấn đề lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp

A>VỐN CỐ ĐỊNH (VCĐ)

I) Tài sản cố định (TSCĐ) và Vốn cố định của DN

1 TSCĐ của DN

1.1 Các khái niệm

1.2 Đặc điểm của TSCĐ

1.3 Vai trò của TSCĐ

1.4 Phân loại TSCĐ (vốn cố định)

2 Vốn cố định trong kinh doanh

2.1 Khái niệm và đặc điểm luân chuyển của vốn cố định

2.2 Nguồn hình thành TSCĐ

2.3 Công tác quản lý TSCĐ

II) Sự cần thiết phải quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ

1, Hiệu quả sử dụng VCĐ

2, Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ trong DN

3, Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ

3.1 Các chỉ tiêu tổng hợp

3.2 Các chỉ tiêu phân tích

4, Yêu cầu quản lý và biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả VCĐ trong doanh nghiệp

4.1 Yêu cầu quản lý

4.2 Các biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ của doanh nghiệp

B> VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

I) Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn lưu động (VLĐ)

1, Khái niệm, đặc điểm của VLĐ trong doanh nghiệp

1.1 Khái niệm

1.2 Đặc điểm

2, VLĐ trong hoạt động của doanh nghiệp

2.1 Phân loại VLĐ

2.2 Vai trò của VLĐ trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

II) Hiệu quả sử dụng VLĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ

1, Hiệu quả sử dụng VLĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ

1.1 Quan niệm về hiệu quả sử dụng VLĐ

1.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ

1.3 Quản lý và bảo quản VLĐ

2, Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ

2.1 Tốc độ chu chuyển VLĐ

2.2 Hiệu suất bộ phận

2.3 Các chỉ tiêu khác

3, Hệ thống chỉ tiêu phân tích

3.1 Đánh giá khả năng thanh toán

3.2 Đánh giá khả năng hoạt động của công ty, doanh nghiệp

Chương II: Thực trạng công tác quản lý tổ chức, quản lý và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xây dựng số 9- Vinaconex

I) Giới thiệu về công ty cổ phần xây dựng số 9- Vinaconex

1, Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2, Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty

3, Cơ cấu tổ chức quản lý và kinh doanh của Công ty

3.1 Tổ chức bộ máy quản lý

3.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty được trình bày theo sơ đồ sau:

4, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

II) Thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xây dựng số 9- Vinaconex

1, Khái quát về hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua

2, Những khó khăn và thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

3 Nguồn vốn hình thành và cơ cấu vốn của Công ty

3.1 Tình hình quản lý và sử dụng vốn cố định của Công ty

3.2 Tình hình sử dụng và quản lý vốn lưu động của Công ty

3.3 Phân tích tình hình nợ đọng và khả năng thanh toán của Công ty

4, Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty CP xây dựng số 9 – Vinaconex

4.1 Hiệu quả sử dụng vốn

4.2 Hiệu quả sử dụng vốn cố định

4.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động

III) Đánh giá tình hình sử dụng vốn của Công ty

1, Những kết quả đạt được

2 Hạn chế và nguyên nhân

Chương III: Giải pháp nâng cao tổ chức quản lý và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xây dựng số 9- Vinaconex

1, Chiến lược phát triển

2, Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xây dựng số 9- Vinaconex

2.1 Các giải pháp chung- tổng thể để thực hiện thắng lợi kế hoạch

2.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ của Công ty cổ phần xây dựng số 9- Vinaconex

2.3 Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 9- Vinaconex

3, Kiến nghị với cơ quan hữu quan

3.1 Về môi trường kinh tế

3.2 Môi trường pháp lý

KẾT LUẬN

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Bảng chữ cái viết tắt- tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY