Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty xây dựng 123

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU 31.1 Tổng quan về công ty xây dựng 123. 31.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 31.1.2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. 41.1.3 Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của công ty xây dựng 123 61.2. Năng lực của công ty. 71.2.1. Năng lực máy móc thiết bị thi công của công ty. 71.2.2 Nguồn nhân lực 111.2.3 Năng lực tài chính của công ty. 151.3 Thực trạng công tác tham dự thầu của công ty xây dựng 123. 161.3.1 Cơ cấu các phòng ban tham gia công tác dự thầu. 161.3.2 Quy trình tham dự thầu của công ty. 171.3.3 Mô tả quy trình. 191.3.3.1 Thu thập thông tin 191.3.3.2 Ra quyết định tham dự thầu. 191.3.3.3 Mua và nghiên cứu Hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư. 201.3.3.4 Lập Hồ sơ dự thầu. 211.3.3.4 Trình duyệt, hoàn thiện, phôtô, đóng gói và nộp Hồ sơ dự thầu. 221.3.3.5 Tham dự mở thầu. 231.3.3.6 Thương thảo và ký hợp đồng. 241.3.3.7 Hậu đấu thầu. 241.3.3 Nội dung cơ bản trong Hồ sơ dự thầu của công ty. 241.3.3.1 Nội đung hành chính pháp lý. 251.3.3.2 Nội dung kỹ thuật 261.3.3.3 Nội dung tài chính. 271.3.4 Ví dụ minh họa về một Hồ sơ mời thầu mà công ty đã tham gia. 331.3.4.1 Hồ sơ hành chính pháp lý 341.3.4.2 Nội dung kỹ thuật 351.3.4.3 Nội dung tài chính 421.4 Đánh giá hoạt động đấu thầu của công ty trong giai đoạn 2006 -2008 461.4.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thắng thầu của công ty 461.4.2 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thắng thầu của công ty 501.4.3 Kết quả đấu thầu của công ty trong giai đoạn 2006 - 2007 511.4.4 Những hạn chế trong công tác tham dự thầu của công ty. 561.4.4.1 Hạn chế về năng lực 571.4.4.2 Hạn chế trong việc thu thập thông tin liên quan đến đấu thầu. 581.4.4.3 Hạn chế trong công tác lập Hồ sơ dự thầu. 591.4.4.4 Hạn chế trong công tác quản lý, giám sát thi công công trình. 601.4.5 Nguyên nhân của những hạn chế. 601.4.5.1 Nguyên nhân khách quan. 601.4.5.2 Nguyên nhân chủ quan. 62CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG 123 642.1 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 642.1.1 Định hướng chung. 642.1.2 Định hướng trong công tác đấu thầu. 652.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực của công ty. 712.2.2.1. Giải pháp về tài chính. 712.2.2.2. Giải pháp về máy móc thiết bị thi công. 732.2.2.3. Giải pháp nguồn nhân lực. 742.2.3. Một số kiến nghị với nhà nước. 75KẾT LUẬN 76

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU 3

1.1 Tổng quan về công ty xây dựng 123. 3

1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 3

1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. 4

1.1.3 Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của công ty xây dựng 123 6

1.2. Năng lực của công ty. 7

1.2.1. Năng lực máy móc thiết bị thi công của công ty. 7

1.2.2 Nguồn nhân lực 11

1.2.3 Năng lực tài chính của công ty. 15

1.3 Thực trạng công tác tham dự thầu của công ty xây dựng 123. 16

1.3.1 Cơ cấu các phòng ban tham gia công tác dự thầu. 16

1.3.2 Quy trình tham dự thầu của công ty. 17

1.3.3 Mô tả quy trình. 19

1.3.3.1 Thu thập thông tin 19

1.3.3.2 Ra quyết định tham dự thầu. 19

1.3.3.3 Mua và nghiên cứu Hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư. 20

1.3.3.4 Lập Hồ sơ dự thầu. 21

1.3.3.4 Trình duyệt, hoàn thiện, phôtô, đóng gói và nộp Hồ sơ dự thầu. 22

1.3.3.5 Tham dự mở thầu. 23

1.3.3.6 Thương thảo và ký hợp đồng. 24

1.3.3.7 Hậu đấu thầu. 24

1.3.3 Nội dung cơ bản trong Hồ sơ dự thầu của công ty. 24

1.3.3.1 Nội đung hành chính pháp lý. 25

1.3.3.2 Nội dung kỹ thuật 26

1.3.3.3 Nội dung tài chính. 27

1.3.4 Ví dụ minh họa về một Hồ sơ mời thầu mà công ty đã tham gia. 33

1.3.4.1 Hồ sơ hành chính pháp lý 34

1.3.4.2 Nội dung kỹ thuật 35

1.3.4.3 Nội dung tài chính 42

1.4 Đánh giá hoạt động đấu thầu của công ty trong giai đoạn 2006 -2008 46

1.4.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thắng thầu của công ty 46

1.4.2 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thắng thầu của công ty 50

1.4.3 Kết quả đấu thầu của công ty trong giai đoạn 2006 - 2007 51

1.4.4 Những hạn chế trong công tác tham dự thầu của công ty. 56

1.4.4.1 Hạn chế về năng lực 57

1.4.4.2 Hạn chế trong việc thu thập thông tin liên quan đến đấu thầu. 58

1.4.4.3 Hạn chế trong công tác lập Hồ sơ dự thầu. 59

1.4.4.4 Hạn chế trong công tác quản lý, giám sát thi công công trình. 60

1.4.5 Nguyên nhân của những hạn chế. 60

1.4.5.1 Nguyên nhân khách quan. 60

1.4.5.2 Nguyên nhân chủ quan. 62

CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG 123 64

2.1 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 64

2.1.1 Định hướng chung. 64

2.1.2 Định hướng trong công tác đấu thầu. 65

2.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực của công ty. 71

2.2.2.1. Giải pháp về tài chính. 71

2.2.2.2. Giải pháp về máy móc thiết bị thi công. 73

2.2.2.3. Giải pháp nguồn nhân lực. 74

2.2.3. Một số kiến nghị với nhà nước. 75

KẾT LUẬN 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY