Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH motor N.A Việt Nam

CHƯƠNG I : 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HIỆU QUẢ KINH DOANH 1

II. BẢN CHẤT, VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3

1. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh 3

2. Vị trí của hiệu quả kinh doanh 4

3.Vai trò của hiệu quả kinh doanh 5

4. ý nghĩa của việc phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6

III. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH 7

1. Mục đích của phân tích hoạt động kinh tế 7

2. Phương pháp đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 7

2.1. Phương pháp so sánh 8

2.1.1. So sánh bằng số tuyệt đối 8

2.1.2. So sánh bằng cố tương đối 9

2.1.3 So sánh bằng số bình quân 9

2.2. Phương pháp chi tiết 9

2.3. Phương pháp loại trừ 10

2.3.1. Phương pháp thay thế liên hoàn 10

2.3.2. Phương pháp số chênh lệch 10

IV. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 10

1. Nhân tố khách quan 10

1.1. Nhân tố môi trường kinh doanh 10

1.2. Nhân tố môi trường tự nhiên 12

1.3. Môi trường thể chế 12

2. Nhân tố chủ quan 13

2.1. Cơ cấu vốn và trình độ sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 13

2.2. Trình độ kỹ thuật và công nghệ 14

2.3 Nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức lao động: 14

2.4. Cơ cấu tổ chức và năng lực quản lý của doanh nghiệp 15

2.5. Vị thế và uy tín của doanh nghiệp 16

V. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 17

1.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế của quá trình hoạt động kinh doanh 17

1.1.Các chỉ tiêu tổng hợp 18

1.2. Các chỉ tiêu về lợi nhuận 19

2. Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng các yếu tố kinh doanh 20

2.1. Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn 20

2.2. Chỉ tiêu chi phí kinh doanh, tỷ suất phí 22

3. Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng lao động 23

3.1.Phân tích tình hình lao động 23

3.2. Sự biến động về năng suất lao động 24

3.3. Tình hình sử dụng ngày công của công nhân sản xuất 24

3.4. Hiệu quả sử dụng tiền lương 25

Tổng quĩ lương 25

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CễNG TY TNHH MOTOR N.A VIỆT NAM 27

I.KHÁI QUÁT VỀ CễNG TY TNHH MOTOR N.A VIỆT NAM 27

1. Sự hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty: 27

2. Chức năng nhiệm vụ của công ty: 28

2.1. Mặt hàng kinh doanh: 29

2.2 Cơ sở hạ tầng: 30

3.Cơ cấu tổ chức: 33

II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 34

1. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh 34

2. Đặc điểm về nguồn hàng 34

4. Đặc điểm về nguồn vốn 36

5. Đặc điểm về quản lý 37

5.1. Giám sát lực lượng bán hàng 37

5.2. Quá trình đánh giá lực lượng bán hàng 37

6. Đặc điểm về cơ sở vật chất 38

7. Đặc điểm về lao động 39

III.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 40

IV.PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 42

1. Hiệu quả kinh tế của quỏ trỡnh kinh doanh 42

1.1. Đỏnh giỏ lợi nhuận theo doanh thu 42

1.2. Đỏnh giỏ lợi nhuận theo vốn kinh doanh 43

2. Hiệu quả sử dụng vốn 43

3. Hiệu quả sử dụng lao động 44

V.ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 45

1. Những mặt làm được: 45

2. Những mặt hạn chế và nguyờn nhõn: 46

2.1. Hạn chế: 46

2.2. Nguyên nhân 48

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở CTY TNHH MOTOR N.A VIỆT NAM 49

I. MỤC TIấU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP 49

1. Mục tiờu phỏt triển 49

2. phương hướng phỏt triển 49

II.MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH 50

1. Cụng tỏc nghiờn cứu thị trường 50

2. Cụng tỏc Marketing 52

2.1. Chính sách giá 52

2.2. Chính sách phân phối 53

2.3. Quảng cáo 54

3. Cụng tỏc kiểm tra 56

4. Cụng tỏc tổ chức lao động 57

5. Đối thủ cạnh tranh 57

III.ĐỀ XUẤT MỘT SỐ í KIẾN VỚI DOANH NGHIỆP 58

1.ứng xử với những phản đối của khách hàng 58

2. Nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ sau bán hàng nhằm hỗ trợ hoạt động bán hàng được thực hiện tốt. 59

KẾT LUẬN 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY