Chuyên đề Một số giải pháp Marketing cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Sản xuất Bao bì và Hàng xuất khẩu

CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN TỚI KẾ HOẠCH HOÁ CHIẾN LƯỢC MARKETING 1I . TẦM QUAN TRỌNG CỦA MARKETING 11. Marketing là gì? 12. Vai trò của Marketing. 4II . KẾ HOẠCH HÓA MARKETING (MARKETING PLANNING) 61. Kế hoạch hoá là gì? 62. Nội dung kế hoạch Marketing. 7III . CHIẾN LƯỢC MARKETING 161. Khái niệm và nội dung chiến lược. 162. Khái quát một số chiến lược Marketing. 203. Tổ chức thực hiện các chiến lược. 22CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ HÀNG XUẤT KHẨU 38I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ HOẠCH HOÁ MARKETING CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ HÀNG XUẤT KHẨU 381. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 382. Những đặc điểm kinh tế, kỹ thuật có liên quan ảnh hưởng đến kế hoạch hoá chiến lược marketing của công ty 40II. THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ HÀNG XUẤT KHẨU. 491. Tình hình thực hiện doanh thu và kim ngạch xuất nhập khẩu của công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu. 492. Vấn đề mở rộng thị phần và phát triển thị trường. 533. Vấn đề chi phí Marketing so với doanh thu. 554. Vấn đề đổi mới kỹ thuật công nghệ. 575. Vấn đề lao động. 596. Vấn đề thực hiện chỉ tiêu tài chính. 627. Đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty 65CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN VÀ THÚC ĐẨY KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ HÀNG XUẤT KHẨU 68I. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TRONG NHỮNG NĂM TỚI 68II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIÊU THỤ 691. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường và tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ sản phẩm 692. Đẩy mạnh hoạt động sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm bằng cách đầu tư công nghệ 693. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên 704. Xác định biện pháp quản lý và huy động vốn 705. Quảng cáo và các hoạt động xúc tiến hỗ trợ bán hàng 71III. PHỐI HỢP ĐỒNG BỘ GIỮA CÁC CHÍNH SÁCH MARKETING ĐỂ TẠO HIỆU QUẢ CAO TRONG TIÊU THỤ 721. Chính sách sản phẩm 722. Chính sách giá 723. Chính sách phân phối 724. Chính sách giao tiếp khuyếch trương 73III. KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC: 74KẾT LUẬN 75

CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN TỚI KẾ HOẠCH HOÁ CHIẾN LƯỢC MARKETING 1

I . TẦM QUAN TRỌNG CỦA MARKETING 1

1. Marketing là gì? 1

2. Vai trò của Marketing. 4

II . KẾ HOẠCH HÓA MARKETING (MARKETING PLANNING) 6

1. Kế hoạch hoá là gì? 6

2. Nội dung kế hoạch Marketing. 7

III . CHIẾN LƯỢC MARKETING 16

1. Khái niệm và nội dung chiến lược. 16

2. Khái quát một số chiến lược Marketing. 20

3. Tổ chức thực hiện các chiến lược. 22

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ HÀNG XUẤT KHẨU 38

I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ HOẠCH HOÁ MARKETING CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ HÀNG XUẤT KHẨU 38

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 38

2. Những đặc điểm kinh tế, kỹ thuật có liên quan ảnh hưởng đến kế hoạch hoá chiến lược marketing của công ty 40

II. THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ HÀNG XUẤT KHẨU. 49

1. Tình hình thực hiện doanh thu và kim ngạch xuất nhập khẩu của công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu. 49

2. Vấn đề mở rộng thị phần và phát triển thị trường. 53

3. Vấn đề chi phí Marketing so với doanh thu. 55

4. Vấn đề đổi mới kỹ thuật công nghệ. 57

5. Vấn đề lao động. 59

6. Vấn đề thực hiện chỉ tiêu tài chính. 62

7. Đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty 65

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN VÀ THÚC ĐẨY KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ HÀNG XUẤT KHẨU 68

I. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TRONG NHỮNG NĂM TỚI 68

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIÊU THỤ 69

1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường và tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ sản phẩm 69

2. Đẩy mạnh hoạt động sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm bằng cách đầu tư công nghệ 69

3. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên 70

4. Xác định biện pháp quản lý và huy động vốn 70

5. Quảng cáo và các hoạt động xúc tiến hỗ trợ bán hàng 71

III. PHỐI HỢP ĐỒNG BỘ GIỮA CÁC CHÍNH SÁCH MARKETING ĐỂ TẠO HIỆU QUẢ CAO TRONG TIÊU THỤ 72

1. Chính sách sản phẩm 72

2. Chính sách giá 72

3. Chính sách phân phối 72

4. Chính sách giao tiếp khuyếch trương 73

III. KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC: 74

KẾT LUẬN 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY