Chuyên đề Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing quốc tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm hoá dầu tại công ty hoá dầu Petrolimex (PLC)

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING QUỐC TẾ 2I. KHÁI QUÁT VỀ MARKETING QUỐC TẾ 21. Khái niệm Marketing quốc tế 2a. Khái niệm Marketing quốc tế 2b. Phân loại Marketing quốc tế. 32. Đặc thù của Marketing quốc tế. 43. Chức năng của Marketing quốc tế. 6II. XUẤT KHẨU VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG MARKETING QUỐC TẾ ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU. 71. Xuất khẩu. 7a. Khái niệm và các loại hình xuất khẩu. 7b. Các trung gian xuất khẩu. 8c. Lợi ích và khó khăn của xuất khẩu. 102. Vai trò của hoạt động Marketing quốc tế đối với xuất khẩu. 11III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG MARKETING QUỐC TẾ. 121. Các nhân tố mang tính toàn cầu. 132. Nhân tố kinh tế. 133. Nhân tố chính trị. 144. Nhân tố luật pháp. 155. Nhân tố văn hoá 176. Nhân tố công nghệ 18CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING QUỐC TẾ TẠI CÔNG HOÁ DẦU PETROLIMEX (PLC) 19I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY HOÁ DẦU PETROLIMEX (PLC) 191. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Hoá dầu Petrolimex (PLC). 192. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lí của công ty. 223. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 22a. Lĩnh vực kinh doanh 22b. Thực trạng quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 24II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING QUỐC TẾ CỦA CÔNG TY NHỮNG NĂM QUA. 261. Chính sách quốc tế về sản phẩm của PLC. 272. Chính sách quốc tế về giá của PLC. 353. Chính sách quốc tế về phân phối của PLC. 394. Chính sách quốc tế về khuếch trương của PLC. 42III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING QUỐC TẾ CỦA CÔNG TY NHỮNG NĂM QUA 431. Những ưu điểm của hoạt động Marketing quốc tế 431.1. Chính sách sản phẩm quốc tế 431.2. Chính sách giá quốc tế 441.3. Chính sách phân phối quốc tế 441.4. Chính sách quốc tế về khuyếch trương. 442. Những hạn chế của hoạt động Marketing 442.1. Chính sách quốc tế về sản phẩm 442.2. Chính sách quốc tế về giá cả 442.3. Chính sách quốc tế về phân phối 452.4. Chính sách quốc tế khuyếch trương. 453. Nguyên nhân của những tồn tại 45a. Nguyên nhân khách quan. 45b. Nguyên nhân chủ quan. 45CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING QUỐC TẾ NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM HOÁ DẦU TẠI CÔNG TY HOÁ DẦU PETROLIMEX (PLC) 47I. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CHIIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY HOÁ DẦU PETROLIMEX (PLC) TRONG THỜI GIAN TỚI: 471. Định hướng và mục tiêu chiến lược phát triển kinh doanh của PLC: 472. Mục tiêu chiến lược Marketing xuất khẩu: 482.1. Tiềm năng xuất khẩu các sản phẩm hoá dầu: 492.2. Mục tiêu chiến lược Marketing xuất khẩu của PLC: 49II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING QUỐC TẾ NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM HOÁ DẦU TẠI CÔNGTY PETROLIEX (PLC): 501. Cơ sở đề ra những giải pháp của công ty: 502. Một số giải pháp hoàn thiện Marketing quốc tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm hoá dầu: 532.1 Hoàn thiện môi trường tổ chức nội bộ công ty để tạo điều kiện tốt cho việc thực hiện các hoạt động Marketing quốc tế: 532.2 Hoàn thiện Marketing quốc tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm hoá dầu: 54KẾT LUẬN 60DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG

VỀ MARKETING QUỐC TẾ 2

I. KHÁI QUÁT VỀ MARKETING QUỐC TẾ 2

1. Khái niệm Marketing quốc tế 2

a. Khái niệm Marketing quốc tế 2

b. Phân loại Marketing quốc tế. 3

2. Đặc thù của Marketing quốc tế. 4

3. Chức năng của Marketing quốc tế. 6

II. XUẤT KHẨU VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG MARKETING

QUỐC TẾ ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU. 7

1. Xuất khẩu. 7

a. Khái niệm và các loại hình xuất khẩu. 7

b. Các trung gian xuất khẩu. 8

c. Lợi ích và khó khăn của xuất khẩu. 10

2. Vai trò của hoạt động Marketing quốc tế đối với xuất khẩu. 11

III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG

MARKETING QUỐC TẾ. 12

1. Các nhân tố mang tính toàn cầu. 13

2. Nhân tố kinh tế. 13

3. Nhân tố chính trị. 14

4. Nhân tố luật pháp. 15

5. Nhân tố văn hoá 17

6. Nhân tố công nghệ 18

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING QUỐC TẾ

TẠI CÔNG HOÁ DẦU PETROLIMEX (PLC) 19

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY HOÁ DẦU PETROLIMEX (PLC) 19

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Hoá dầu Petrolimex (PLC). 19

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lí của công ty. 22

3. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 22

a. Lĩnh vực kinh doanh 22

b. Thực trạng quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 24

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING QUỐC TẾ

CỦA CÔNG TY NHỮNG NĂM QUA. 26

1. Chính sách quốc tế về sản phẩm của PLC. 27

2. Chính sách quốc tế về giá của PLC. 35

3. Chính sách quốc tế về phân phối của PLC. 39

4. Chính sách quốc tế về khuếch trương của PLC. 42

III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING QUỐC TẾ

CỦA CÔNG TY NHỮNG NĂM QUA 43

1. Những ưu điểm của hoạt động Marketing quốc tế 43

1.1. Chính sách sản phẩm quốc tế 43

1.2. Chính sách giá quốc tế 44

1.3. Chính sách phân phối quốc tế 44

1.4. Chính sách quốc tế về khuyếch trương. 44

2. Những hạn chế của hoạt động Marketing 44

2.1. Chính sách quốc tế về sản phẩm 44

2.2. Chính sách quốc tế về giá cả 44

2.3. Chính sách quốc tế về phân phối 45

2.4. Chính sách quốc tế khuyếch trương. 45

3. Nguyên nhân của những tồn tại 45

a. Nguyên nhân khách quan. 45

b. Nguyên nhân chủ quan. 45

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING QUỐC TẾ NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM HOÁ DẦU TẠI CÔNG TY HOÁ DẦU PETROLIMEX (PLC) 47

I. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CHIIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

KINH DOANH CỦA CÔNG TY HOÁ DẦU PETROLIMEX (PLC)

TRONG THỜI GIAN TỚI: 47

1. Định hướng và mục tiêu chiến lược phát triển kinh doanh của PLC: 47

2. Mục tiêu chiến lược Marketing xuất khẩu: 48

2.1. Tiềm năng xuất khẩu các sản phẩm hoá dầu: 49

2.2. Mục tiêu chiến lược Marketing xuất khẩu của PLC: 49

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING

QUỐC TẾ NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM

HOÁ DẦU TẠI CÔNGTY PETROLIEX (PLC): 50

1. Cơ sở đề ra những giải pháp của công ty: 50

2. Một số giải pháp hoàn thiện Marketing quốc tế nhằm thúc đẩy

xuất khẩu các sản phẩm hoá dầu: 53

2.1 Hoàn thiện môi trường tổ chức nội bộ công ty để tạo điều kiện tốt

cho việc thực hiện các hoạt động Marketing quốc tế: 53

2.2 Hoàn thiện Marketing quốc tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu

các sản phẩm hoá dầu: 54

KẾT LUẬN 60

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY