Chuyên đề Một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án vay vốn tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1: 2THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH 2DỰ ÁN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 21.1. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. 21.1.1 Quá trình hình thành và phát triển chung của ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long qua các thời kỳ. 21.1.2 Hoạt động kinh doanh chung của ngân hàng những năm qua 61.1.2.1 Hoạt động nguồn vốn 61.1.2.2. Hoạt động tín dụng 101.1.2.3 Hoạt động đầu tư 121.1.2.4 Hoạt động dịch vụ 121.1.2.5 Hoạt động quảng cáo, phát triển mạng lưới và quan hệ công chúng 141.1.2.6.Hoạt động phát triển nguồn nhân lực 151.2. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CHO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 151.2.1. Quy trình thẩm định dự án cho vay vốn tại ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long. 151.2.2. Các căn cứ và phương pháp thẩm định dự án cho vay vốn 171.2.2.1.Các căn cứ thẩm định 171.2.2.2 Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư 171.2.3. Nội dung thẩm định dự án đầu tư chung 191.2.3.1. Thẩm định khía cạnh pháp lý 191.2.3.2. Thẩm định khía cạnh thị trường 201.2.3.3. Thẩm định khía cạnh kỹ thuật dự án 201.2.3.4.Thẩm định khía cạnh tài chính dự án 211.2.3.5.Thẩm định khía cạnh kinh tế xã hội dự án 211.3. THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CHO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. 221.3.1 Thẩm định nguồn vốn và tổng vốn đầu tư của dự án 231.3.2 Thẩm định tỷ suất và dòng tiền dự án 251.3.3 Thẩm định tính chính xác của chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án 271.3.3.1 Chỉ tiêu lợi nhuận thuần ( W) 271.3.3.2 Chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng ( Net Present Value NPV ) 271.3.3.3 Chỉ tiêu tỷ suất hoàn vốn nội bộ ( Intener rate of retunrn IRR ) 281.3.3.4 Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư ( T ) 291.3.3.5 Chỉ tiêu điểm hòa vốn 301.3.4 Phân tích độ nhạy của các yếu tố liên quan đến hiệu quả và khả năng trả nợ của dự án 311.3.5 Thẩm định các yếu tố rủi ro liên quan đến dự án 341.3.6. Đánh giá tổng quan hoạt động đầu tư của ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long. 371.3.6.1.Các kết quả đạt được 371.3.6.2 Các hạn chế trong công tác thẩm định dự án 411.3.6.3 Các nguyên nhân gây nên hạn chế 431.3.7.2.Cơ cấu nguồn vốn đầu tư 471.3.7.3. Hiệu quả kinh tế 481.3.7.4.Giá trị hiện tại thuần. 51CHƯƠNG 2: 53MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 532.1.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG MHB 2008 532.1. Định hướng phát triển chung của ngân hàng MHB 532.2.2.Định hướng cho công tác thẩm định tài chính dự án cho vay vốn tại ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long 562.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH CHO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 572.2.1. Duy trì việc đào tạo nâng cao trình độ , bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ thực hiện công tác thẩm định 572.2.3 Nâng cao chất lương thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến thẩm định dự án đầu tư 602.2.4 Hoàn thiện nội dung và phương pháp thẩm định dự án đầu tư. 622.2.5 Chú trọng hơn cho chất lượng quản lý rủi ro dự án 63KẾT LUẬN 65

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH 2

DỰ ÁN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2

1.1. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. 2

1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển chung của ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long qua các thời kỳ. 2

1.1.2 Hoạt động kinh doanh chung của ngân hàng những năm qua 6

1.1.2.1 Hoạt động nguồn vốn 6

1.1.2.2. Hoạt động tín dụng 10

1.1.2.3 Hoạt động đầu tư 12

1.1.2.4 Hoạt động dịch vụ 12

1.1.2.5 Hoạt động quảng cáo, phát triển mạng lưới và quan hệ công chúng 14

1.1.2.6.Hoạt động phát triển nguồn nhân lực 15

1.2. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CHO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 15

1.2.1. Quy trình thẩm định dự án cho vay vốn tại ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long. 15

1.2.2. Các căn cứ và phương pháp thẩm định dự án cho vay vốn 17

1.2.2.1.Các căn cứ thẩm định 17

1.2.2.2 Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư 17

1.2.3. Nội dung thẩm định dự án đầu tư chung 19

1.2.3.1. Thẩm định khía cạnh pháp lý 19

1.2.3.2. Thẩm định khía cạnh thị trường 20

1.2.3.3. Thẩm định khía cạnh kỹ thuật dự án 20

1.2.3.4.Thẩm định khía cạnh tài chính dự án 21

1.2.3.5.Thẩm định khía cạnh kinh tế xã hội dự án 21

1.3. THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CHO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. 22

1.3.1 Thẩm định nguồn vốn và tổng vốn đầu tư của dự án 23

1.3.2 Thẩm định tỷ suất và dòng tiền dự án 25

1.3.3 Thẩm định tính chính xác của chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án 27

1.3.3.1 Chỉ tiêu lợi nhuận thuần ( W) 27

1.3.3.2 Chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng ( Net Present Value NPV ) 27

1.3.3.3 Chỉ tiêu tỷ suất hoàn vốn nội bộ ( Intener rate of retunrn IRR ) 28

1.3.3.4 Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư ( T ) 29

1.3.3.5 Chỉ tiêu điểm hòa vốn 30

1.3.4 Phân tích độ nhạy của các yếu tố liên quan đến hiệu quả và khả năng trả nợ của dự án 31

1.3.5 Thẩm định các yếu tố rủi ro liên quan đến dự án 34

1.3.6. Đánh giá tổng quan hoạt động đầu tư của ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long. 37

1.3.6.1.Các kết quả đạt được 37

1.3.6.2 Các hạn chế trong công tác thẩm định dự án 41

1.3.6.3 Các nguyên nhân gây nên hạn chế 43

1.3.7.2.Cơ cấu nguồn vốn đầu tư 47

1.3.7.3. Hiệu quả kinh tế 48

1.3.7.4.Giá trị hiện tại thuần. 51

CHƯƠNG 2: 53

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 53

2.1.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG MHB 2008 53

2.1. Định hướng phát triển chung của ngân hàng MHB 53

2.2.2.Định hướng cho công tác thẩm định tài chính dự án cho vay vốn tại ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long 56

2.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH CHO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 57

2.2.1. Duy trì việc đào tạo nâng cao trình độ , bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ thực hiện công tác thẩm định 57

2.2.3 Nâng cao chất lương thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến thẩm định dự án đầu tư 60

2.2.4 Hoàn thiện nội dung và phương pháp thẩm định dự án đầu tư. 62

2.2.5 Chú trọng hơn cho chất lượng quản lý rủi ro dự án 63

KẾT LUẬN 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY