Chuyên đề Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại công ty cơ khí thương mại Hoàng Nam

MỤC LỤCNHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP 4NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 5DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 6LỜI MỞ ĐẦU 7PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 91.1. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 91.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp 91.1.2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp 91.1.2.1. Chức năng phân phối 91.1.2.2. Chức năng giám đốc bằng tiền 101.1.2.3. Mối quan hệ giữa hai chức năng của tài chính doanh nghiệp 101.1.3. Các mối quan hệ trong tài chính doanh nghiệp 101.1.3.1. Các mối quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước 101.1.3.2. Các mối quan hệ của doanh nghiệp với thị trường 111.1.3.3. Các mối quan hệ phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp 121.2. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 131.2.1. Khái niệm quản lý tài chính trong doanh nghiệp 131.2.2. Vai trò của quản lý tài chính trong doanh nghiệp 131.2.3. Nội dung cơ bản về quản lý tài chính trong doanh nghiệp 141.2.3.1. Hoạch định tài chính 141.2.3.2. Kiểm tra tài chính 151.2.3.3. Quản lý các khoản thu – chi 151.2.3.4. Quản lý vốn luân chuyển 161.2.3.5. Phân tích tài chính 181.2.3.6. Các quyết định đầu tư tài chính 241.2.4. Các nguyên tắc trong quản lý tài chính 241.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 25PHẦN 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM 282.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM 282.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 282.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và bộ máy quản lý của Công ty 282.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 282.1.2.2. Bộ máy quản lý của Công ty 292.2. THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA 312.2.1. Công tác hoạch định tài chính của Công ty 312.2.2 Kiểm tra tài chính 332.2.3 Quản lý các khoản thu – chi 342.2.3.1 Quản lý doanh thu và lợi nhuận 342.2.3.2 Quản lý các khoản chi phí 352.2.4. Quản lý vốn luân chuyển 352.2.4.1. Quản lý vốn cố định 362.2.4.2. Quản lý vốn lưu động 372.2.4.3. Quản lý vốn đầu tư tài chính 402.2.5. Phân tích tài chính 402.2.5.1.Tài liệu phân tích 402.2.5.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính của Công ty 452.2.5.3. Phân tích các nhóm chỉ tiêu đặc trưng tài chính của Công ty 572.2.6. Các quyêt định đầu tư tài chính tại Công ty 692.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY 702.3.1. Những thành tựu và hạn chế trong hoạt động quản lý tài chính của Công ty 702.3.1.1. Những thành tựu đạt được 712.3.1.2. Những hạn chế cần khắc phục 732.3.2. Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý tài chính Công ty 742.3.2.1. Nguyên nhân từ việc quản lý điều hành lãi suất 742.3.2.2. Hạn chế của các yếu tố kỹ thuật 742.3.2.3. Hạn chế trong trình độ và kinh nghiệm quản lý 75PHẦN 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM 773.1. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 773.1.1. Tình hình biến động của thị trường trong tương lai 773.1.1.1. Thị trường quốc tế 773.1.1.2. Thị trường trong nước 773.1.2. Mục tiêu chiến lược tài chính của Công ty 783.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY 793.2.1. Hoàn thiện công tác hoạch định tài chính của Công ty 793.2.1.1 Kế hoạch tài chính ngắn hạn 793.2.1.2 Kế hoạch tài chính dài hạn 803.2.2. Tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động và kiểm tra tình hình sử dụng vốn lưu động 813.2.3. Củng cố các mối quan hệ của Công ty 863.2.3.1. Củng cố mối quan hệ giữa Công ty và Nhà nước 863.2.3.2. Củng cố mối quan hệ của Công ty với thị trường tài chính 863.2.3.3. Củng cố mối quan hệ giữa Công ty với các thị trường khác 873.2.3.4. Củng cố mối quan hệ trong nội bộ Công ty 873.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 883.3.1. Đối với Nhà nước 883.3.1.1. Thực hiện có hiệu quả luật doanh nghiệp 883.3.1.2. Hoàn thiện hệ thống thuế 893.3.1.3. Hoàn thiện chính sách tài chính, tín dụng và chính sách vốn 893.3.1.4. Mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế 903.3.1.5. Tăng cường quản lý Nhà nước với hoạt động của doanh nghiệp 903.3.2. Đối với Bộ Tài chính 91KẾT LUẬN 93

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP 4

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 5

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 6

LỜI MỞ ĐẦU 7

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 9

1.1. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 9

1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp 9

1.1.2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp 9

1.1.2.1. Chức năng phân phối 9

1.1.2.2. Chức năng giám đốc bằng tiền 10

1.1.2.3. Mối quan hệ giữa hai chức năng của tài chính doanh nghiệp 10

1.1.3. Các mối quan hệ trong tài chính doanh nghiệp 10

1.1.3.1. Các mối quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước 10

1.1.3.2. Các mối quan hệ của doanh nghiệp với thị trường 11

1.1.3.3. Các mối quan hệ phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp 12

1.2. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 13

1.2.1. Khái niệm quản lý tài chính trong doanh nghiệp 13

1.2.2. Vai trò của quản lý tài chính trong doanh nghiệp 13

1.2.3. Nội dung cơ bản về quản lý tài chính trong doanh nghiệp 14

1.2.3.1. Hoạch định tài chính 14

1.2.3.2. Kiểm tra tài chính 15

1.2.3.3. Quản lý các khoản thu – chi 15

1.2.3.4. Quản lý vốn luân chuyển 16

1.2.3.5. Phân tích tài chính 18

1.2.3.6. Các quyết định đầu tư tài chính 24

1.2.4. Các nguyên tắc trong quản lý tài chính 24

1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 25

PHẦN 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM 28

2.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM 28

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 28

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và bộ máy quản lý của Công ty 28

2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 28

2.1.2.2. Bộ máy quản lý của Công ty 29

2.2. THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA 31

2.2.1. Công tác hoạch định tài chính của Công ty 31

2.2.2 Kiểm tra tài chính 33

2.2.3 Quản lý các khoản thu – chi 34

2.2.3.1 Quản lý doanh thu và lợi nhuận 34

2.2.3.2 Quản lý các khoản chi phí 35

2.2.4. Quản lý vốn luân chuyển 35

2.2.4.1. Quản lý vốn cố định 36

2.2.4.2. Quản lý vốn lưu động 37

2.2.4.3. Quản lý vốn đầu tư tài chính 40

2.2.5. Phân tích tài chính 40

2.2.5.1.Tài liệu phân tích 40

2.2.5.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính của Công ty 45

2.2.5.3. Phân tích các nhóm chỉ tiêu đặc trưng tài chính của Công ty 57

2.2.6. Các quyêt định đầu tư tài chính tại Công ty 69

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY 70

2.3.1. Những thành tựu và hạn chế trong hoạt động quản lý tài chính của Công ty 70

2.3.1.1. Những thành tựu đạt được 71

2.3.1.2. Những hạn chế cần khắc phục 73

2.3.2. Những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý tài chính Công ty 74

2.3.2.1. Nguyên nhân từ việc quản lý điều hành lãi suất 74

2.3.2.2. Hạn chế của các yếu tố kỹ thuật 74

2.3.2.3. Hạn chế trong trình độ và kinh nghiệm quản lý 75

PHẦN 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM 77

3.1. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 77

3.1.1. Tình hình biến động của thị trường trong tương lai 77

3.1.1.1. Thị trường quốc tế 77

3.1.1.2. Thị trường trong nước 77

3.1.2. Mục tiêu chiến lược tài chính của Công ty 78

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY 79

3.2.1. Hoàn thiện công tác hoạch định tài chính của Công ty 79

3.2.1.1 Kế hoạch tài chính ngắn hạn 79

3.2.1.2 Kế hoạch tài chính dài hạn 80

3.2.2. Tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động và kiểm tra tình hình sử dụng vốn lưu động 81

3.2.3. Củng cố các mối quan hệ của Công ty 86

3.2.3.1. Củng cố mối quan hệ giữa Công ty và Nhà nước 86

3.2.3.2. Củng cố mối quan hệ của Công ty với thị trường tài chính 86

3.2.3.3. Củng cố mối quan hệ giữa Công ty với các thị trường khác 87

3.2.3.4. Củng cố mối quan hệ trong nội bộ Công ty 87

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 88

3.3.1. Đối với Nhà nước 88

3.3.1.1. Thực hiện có hiệu quả luật doanh nghiệp 88

3.3.1.2. Hoàn thiện hệ thống thuế 89

3.3.1.3. Hoàn thiện chính sách tài chính, tín dụng và chính sách vốn 89

3.3.1.4. Mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế 90

3.3.1.5. Tăng cường quản lý Nhà nước với hoạt động của doanh nghiệp 90

3.3.2. Đối với Bộ Tài chính 91

KẾT LUẬN 93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY