Chuyên đề Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty Chứng khoán SeABANK

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3LỜI MỞ ĐẦU 4Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 5 1.1. Cơ cấu tổ chức . 51.1.1. Khái niệm về Tổ chức . 51.1.2. Khái niệm cơ cấu tổ chức . 61.1.3. Các thuộc tính cơ bản của tổ chức 71.1.4. Phân loại cơ cấu tổ chức 141.1.4.1. Theo phương thức hình thành các bộ phận . 141.1.4.2. Theo số cấp quản lý . 231.1.4.3. Theo quan điểm tổng hợp 251.1.5. Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức . 261.1.6. Những nguyên tắc tổ chức . 271.1.7. Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức . 291.1.8. Quá trình thiết kế tổ chức . 311.2. Tổng quan về cơ cấu tổ chức công ty chứng khoán . 321.2.1. Công ty chứng khoán . 321.2.2. Các dạng cơ cấu công ty chứng khoán . 331.2.2.1. Mô hình công ty chứng khoán đa năng . 331.2.2.2. Mô hình công ty chứng khoán chuyên doanh . 351.2.2.3. Một vài công ty chứng khoán điển hình . 361.2.3. Mô hình CTCK tại Việt Nam . 411.2.3.1. Mô hình CTCK đa năng một phần tại Việt Nam . 421.2.3.2. Mô hình công ty chứng khoán chuyên doanh tại Việt Nam 44Chương 2: THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI SEABS . 462.1. Tổng quan Công ty chứng khoán SeABANK . 462.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 462.1.2. Hoạt động nghiệp vụ tại SeABS 462.1.3. Chiến lược phát triển . 472.1.4. Lực lượng nhân sự công ty . 472.1.5. Tình hình hoạt động tại SeABS: 492.2. Cơ cấu tổ chức tại SeABS 512.3. Nhận định về cơ cấu tổ chức công ty chứng khoán SeBANK . 60Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI SEABS . 643.1. Những nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức SeABS . 643.2. Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức SeABS 663.2.1. Sáp nhập bộ phận dịch vụ KH với bộ phận PR&Marketing . 663.2.2. Thành lập phòng Marketing tại chi nhánh TP HCM . 673.2.3. Mở phòng giao dịch Ngân hàng SeABANK tại sàn công ty . 683.2.4. Nâng cao vai trò, chức năng phòng PR & Marketing 703.2.5. Mở rộng địa bàn hoạt động 713.2.6. Đưa Phòng Pháp chế vào hoạt động . 723.2.7. Đầu tư các phần mềm công nghệ mới trong hoạt động tác nghiệp 73KẾT LUẬN . 75DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ TẠI CƠ SỞ THỰC TẬP . 77

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3

LỜI MỞ ĐẦU 4

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 5

1.1. Cơ cấu tổ chức . 5

1.1.1. Khái niệm về Tổ chức . 5

1.1.2. Khái niệm cơ cấu tổ chức . 6

1.1.3. Các thuộc tính cơ bản của tổ chức 7

1.1.4. Phân loại cơ cấu tổ chức 14

1.1.4.1. Theo phương thức hình thành các bộ phận . 14

1.1.4.2. Theo số cấp quản lý . 23

1.1.4.3. Theo quan điểm tổng hợp 25

1.1.5. Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức . 26

1.1.6. Những nguyên tắc tổ chức . 27

1.1.7. Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức . 29

1.1.8. Quá trình thiết kế tổ chức . 31

1.2. Tổng quan về cơ cấu tổ chức công ty chứng khoán . 32

1.2.1. Công ty chứng khoán . 32

1.2.2. Các dạng cơ cấu công ty chứng khoán . 33

1.2.2.1. Mô hình công ty chứng khoán đa năng . 33

1.2.2.2. Mô hình công ty chứng khoán chuyên doanh . 35

1.2.2.3. Một vài công ty chứng khoán điển hình . 36

1.2.3. Mô hình CTCK tại Việt Nam . 41

1.2.3.1. Mô hình CTCK đa năng một phần tại Việt Nam . 42

1.2.3.2. Mô hình công ty chứng khoán chuyên doanh tại Việt Nam 44

Chương 2: THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI SEABS . 46

2.1. Tổng quan Công ty chứng khoán SeABANK . 46

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 46

2.1.2. Hoạt động nghiệp vụ tại SeABS 46

2.1.3. Chiến lược phát triển . 47

2.1.4. Lực lượng nhân sự công ty . 47

2.1.5. Tình hình hoạt động tại SeABS: 49

2.2. Cơ cấu tổ chức tại SeABS 51

2.3. Nhận định về cơ cấu tổ chức công ty chứng khoán SeBANK . 60

Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI SEABS . 64

3.1. Những nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức SeABS . 64

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức SeABS 66

3.2.1. Sáp nhập bộ phận dịch vụ KH với bộ phận PR&Marketing . 66

3.2.2. Thành lập phòng Marketing tại chi nhánh TP HCM . 67

3.2.3. Mở phòng giao dịch Ngân hàng SeABANK tại sàn công ty . 68

3.2.4. Nâng cao vai trò, chức năng phòng PR & Marketing 70

3.2.5. Mở rộng địa bàn hoạt động 71

3.2.6. Đưa Phòng Pháp chế vào hoạt động . 72

3.2.7. Đầu tư các phần mềm công nghệ mới trong hoạt động tác nghiệp 73

KẾT LUẬN . 75

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ TẠI CƠ SỞ THỰC TẬP . 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY