Chuyên đề Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Chương I: Một số vấn đề chung về dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư 2

I. Đầu tư và dự án đầu tư 2

1. Đầu tư 2

2. Dự án đầu tư 4

II. Thẩm định dự án đầu tư 12

1. Khái niệm 12

2. Sự cần thiết phải thẩm định dự án đầu tư 12

3. Mục đích của thẩm định dự án đầu tư 13

4. Ý nghĩa của thẩm định dự án đầu tư 13

5. Nội dung thẩm định dự án đầu tư 14

6. Phương pháp thẩm định dự án đầu tư 40

7. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định 41

Chương II: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 45

I. Giới thiệu chung về Sở giao dịch I - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 45

1. Quá trình hình thành và phát triển 45

2. Cơ cấu tổ chức 49

3. Tình hình hoạt động của Sở giao dịch trong những năm gần đây 50

II. Công tác thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I 56

1. Quy trình và nội dung thẩm định 56

2. Đặc điểm hoạt động thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I 61

3. Đánh giá tình hình đầu tư vào dự án 63

4. Thẩm định dự án đầu tư: "Đầu tư dây chuyền sản xuất vải DENIM" 65

III. Đánh giá về hoạt động thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I 76

1. Những ưu điểm đã đạt được 76

2. Những tồn tại 79

3. Nguyên nhân của các tồn tại 81

Chương III: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 84

I. Phương hướng phát triển của Sở giao dịch từ nay đến năm 2005 84

1. Mục tiêu 84

2. Giải pháp và tổ chức thực hiện 85

II. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch I 87

1. Chuyên môn hoá công tác thẩm định 87

2. Tăng cường đầu tư hiện đại hoá các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác thẩm định 88

3. Về nội dung và phương pháp thẩm định 89

4. Những giải pháp hỗ trợ cho công tác thẩm định 90

5. Giải pháp về con người 91

III. Một số kiến nghị 93

1. Kiến nghị với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 93

2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại khác 93

3. Kiến nghị với Nhà nước và các Bộ, Ngành liên quan 95

Kết luận 97

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY