Chuyên đề Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU 2

I. Thông tin chung. 2

II. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3

1: Giai đoạn 1965 – 1975 3

2: Giai đoạn 1976 – 1985 4

3: Giai đoạn 1986 – 1993 4

4: Giai đoạn 1991 – 2003 5

5: Giai đoạn 2004 đến nay 5

III: Cơ cấu tổ chức sản xuất và cơ cấu bộ máy tổ chức 6

1: Cơ cấu tổ chức sản xuất 6

2: Sơ đồ bộ máy tổ chức 7

3: Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong cơ cấu tổ chức 8

IV: Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty. 9

1. Về sản phẩm của công ty. 9

2: Khách hàng và thị trường tiêu thụ 10

3: Về công nghệ, trang thiết bị và quy trình sản xuất sản phẩm. 10

4: Đặc điểm về nguyên vật liệu 13

5: Về lao động. 14

V: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 15

1: Về tình hình sản xuất sản phẩm. 15

2: Kết quả sản xuất kinh doanh trong 5 năm gần đây. 18

PHẦN 2: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM BÁNH KẸO TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU 20

I. Kết quả tiêu thụ chung. 20

1: Kết quả tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo trong 5 năm gần đây (2003-2007) 26

1.1: Kết quả tiêu thụ bánh kẹo theo chủng loại sản phẩm. 26

1.1.1: Kết quả chung. 26

1.1.2: Tình hình tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo so với kế hoạch tiêu thụ của công ty trong 3 năm 2005 – 2007 theo chủng loại sản phẩm tại thị trường nội địa. 31

1.1.3: Tình hình tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo so với thực tế sản xuất của công ty trong 3 năm 2005 – 2007 theo chủng loại sản phẩm tại thị trường nội địa 33

1.2: Kết quả tiêu thụ bánh kẹo theo khu vực thị trường 35

1.2.1: Kết quả tiêu thụ chung. 35

1.2.2: Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ và kế hoạch sản xuất sản phẩm bánh kẹo tại thị trường nội địa theo khu vực thị trường. 38

2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 42

2.1: Nhân tố chủ quan. 42

2.1.1: Công tác nghiên cứu thị trường. 42

2.1.2: Xây dựng và quản trị hệ thống kênh phân phối bánh kẹo 46

2.1.2.1: Hệ thống kênh phân phối. 46

2.1.2.2: Quản trị hệ thống kênh phân phối. 48

2.1.3: Các chính sách tiêu thụ. 48

2.1.3.1: Chính sách sản phẩm. 48

2.1.3.2: Chính sách giá. 49

2.1.3.3: Chính sách xúc tiến, khuyếch trương. 50

2.1.4: Bán hàng và dịch vụ sau bán hàng 52

2.2: Nhân tố khách quan. 53

2.2.1: Nhân tố kinh tế 53

2.2.2: Chính sách Nhà nước 53

2.2.3: Nhân tố kinh tế kỹ thuật 53

2.2.4: Nhân tố khách hàng 54

2.2.5: Đối thủ cạnh tranh. 54

2.2.6: Nhà cung cấp 54

3. Đánh giá tổng quát tình hình tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 54

3.1: Những thành tựu đạt được và nguyên nhân. 54

3.1.1: Thành tựu đạt được. 55

3.1.2: Có được những thành tựu đó là do: 55

3.2: Những hạn chế và nguyên nhân. 56

3.2.1: Những hạn chế. 56

3.2.2: Nguyên nhân. 57

PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM BÁNH KẸO TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU 59

I. Định hướng phát triển 59

1. Chiến lược phát triển chung của toàn ngành 59

2. Định hướng phát triển của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 60

2.1: Định hướng chung cho toàn công ty. 60

2.2: Định hướng cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 61

3. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu 62

3.1: Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thị trường 62

3.1.1: Cơ sở của giải pháp. 62

3.1.2: Nội dung giải pháp. 63

3.1.3: Điều kiện thực hiện giải pháp. 64

3.1.4: Hiệu quả mang lại. 65

3.2: Hoàn thiện chính sách sản phẩm. 65

3.2.1: Cơ sở giải pháp. 65

3.2.2: Nội dung giải pháp. 67

3.2.2.1: Nâng cao chất lượng sản phẩm. 67

3.2.2.2: Cải tiến mẫu mã, bao gói sản phẩm 68

3.2.2.3: Phát triển sản phẩm mới. 70

3.2.3: Điều kiện thực hiện. 71

3.2.3: Hiệu quả đạt được. 73

3.3: Tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến khuyếch trương sản phẩm 73

3.3.1: Cơ sở giải pháp. 73

3.3.2: Nội dung giải pháp. 74

3.3.2.1: Hoạt động quảng cáo. 74

3.3.2.2: Hoạt động khuyếch trương 75

3.3.2.3: Hoạt động khuyến mại. 75

3.3.2: Điều kiện thực hiện. 76

3.3.3: Kết quả mang lại. 76

4. Một số kiến nghị: 76

4.1. Kiến nghị với nhà nước: 76

4.2: Kiến nghị với ban lãnh đạo công ty. 77

LỜI KẾT 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY