Chuyên đề Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại công ty Tem

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương I: Một số vấn đề cơ bản về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp 4

1.1- Sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh 4

1.1.1- Khái niệm, vai trò của hoạt động sản xuất kinh doanh 4

1.1.2- Kinh doanh trong cơ chế thị trường và sự cần thiết khách quan 5

1.1.3- Đánh giá chung về kinh doanh tem chơi trên thế giới 6

1.2- Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 8

1.2.1- Nhân tố bên trong doanh nghiệp 8

1.2.2- Nhân tố bên ngoài 13

1.3- Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 13

1.3.1- Tiêu chuẩn hiệu quả kinh doanh 13

1.3.2- Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 14

1.4- Định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông 20

Chương II: Thực trạng và đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh tại công ty Tem 23

2.1- Khái quát về công ty tem 23

2.1.1- Quá trình hình thành và phát triển 23

2.1.2- Đặc điểm về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy 24

2.1.3- Đặc điểm hoạt động kinh doanh tại công ty Tem 31

2.2- Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty những năm qua 46

2.2.1- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2002-2004 47

2.2.2- Đặc điểm về vốn sản xuất kinh doanh của công ty và hiệu quả sử dụng vốn 52

2.2.3- Chi phí sản xuất: bị trừ từ kinh doanh 54

2.2.4- Lao động (nguồn nhân lực) 56

2.3- Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Tem Việt Nam 56

2.3.1- Những kết quả đạt được 56

2.3.2- Những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân trong việc đẩy mạnh các biện pháp kinh doanh 64

Chương III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty Tem Việt Nam 67

3.1- Định hướng phát triển của công ty những năm tới 67

3.1.1- Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 67

3.1.2- Định hướng phát triển kinh doanh 69

3.2- Những giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty tem Việt Nam 71

3.2.1- Giải pháp về chiến lược sản phẩm 71

3.2.2- Giải pháp về giá cả 76

3.2.3- Giải pháp về phân phối 77

3.2.4- Giải pháp về tổ chức, quản lý, tuyển dụng, đào tạo nhân sự 80

3.2.5- Giải pháp về quản lý và sử dụng tài chính 81

3.2.6- Giải pháp về xúc tiến yểm trợ 82

3.2.7- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 89

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 91

KẾT LUẬN 92

TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY