Chuyên đề Một số giải pháp cơ bản nâng cao công tác nghiên cứu thị trường tiêu thụ nội địa của công ty bánh kẹo Hải Hà

MỤC LỤCMỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I. VAI TRÒ VÀ NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 3I. VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 31. Khái niệm thị trường và nghiên cứu thị trường 31.1 Khái niệm thị trường 31.2. Khái niệm nghiên cứu thị trường 42.Vai trò của nghiên cứu thị trường 63. Nguyên tắc cơ bản khi nghiên cứu thị trường 6II. NỘI DUNG CƠ BẢN KHI NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ 81.Nghiên cứu khái quát thị trường 81.1.Nghiên cứu tổng cầu thị trường 81.2. Nghiên cứu tổng cung thị trường 101.3. Nghiên cứu giá cả thị trường 111.4. Nghiên cứu các nhân tố môi trường sản phẩm 122. Nghiên cứu chi tiết thị trường 142.1. Nghiên cứu đối tượng mua hàng 152.2. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh 172.3. Nghiên cứu dịch vụ khách hàng 203. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu thị trường 22III. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 231. Các phương pháp nghiên cứu 231.1 Phương pháp nghiên cứu tại bàn 231.2 Phương pháp nghiên cứu tại hiện trường 242. Các phương pháp xử lý dữ liệu 242.1 Phương pháp thống kê miêu tả 252.2. Phương pháp thống kê sử dụng biến số 25CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ TRONG NƯỚC CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 27I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 271. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 271.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 271.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty 292. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 312.1 Đặc điểm về cơ cấu tổ chức của công ty 312.2 Môi trường hoạt động bên trong công ty 342.2.1 Điều kiện về tài chính 342.2.2 Điều kiện về công nghệ 352.2.3 Điều kiện về nguồn nhân lực 362.3 Đặc điểm về sản phẩm và thị trường tiêu thụ của công ty 372.3.1 Về sản phẩm 372.3.2 Về thị trường tiêu thụ của công ty 392.4 Các công tác quản lý trong Công ty bánh kẹo Hải Hà 41 Xây dựng kế hoạch kinh doanh 41 Tiếp nhận, cung ứng bảo quản nguyên vật liệu và quản lý thành phẩm 42 Quản lý chất lượng sản phẩm 44 Quản lý kênh phân phối 453. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty thời gian qua 463.1 Kết quả sản xuất kinh doanh chung của công ty 461.2. Các kết quả cụ thể 48 Về chủng loại hàng hoá: 48 Về kết quả tiêu thụ 48 Về tài chính của công ty 50II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY 511. Tầm quan trọng của công tác nghiên cứu thị trường tiêu thụ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 512. Khái quát chung về bộ máy nghiên cứu thị trường của công ty 522.1 Cơ cấu và phân chia trách nhiệm về nghiên cứu thị trường 522.2 Đặc điểm về nhân lực nghiên cứu thị trường 522.3 Nhiệm vụ chủ yếu của nhân viên nghiên cứu thị trường 533. Nội dung nghiên cứu thị trường tiêu thụ trong nước của công ty 543.1 Nghiên cứu khái quát về thị trường 543.2 Nghiên cứu về các khách hàng của công ty 583.2.1 Đánh giá chung về người tiêu dùng Việt Nam 583.2.2 Những nghiên cứu của Công ty bánh kẹo Hải Hà về các khách hàng 593.3 Nghiên cứu và so sánh với đối thủ cạnh tranh 603.3.1 Đánh giá chung về các đối thủ 603.3.2 Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh về sản phẩm 633.3.3 Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh về chất lượng sản phẩm 643.3.4 Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh về giá bán 653.3.5 Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh về các dịch vụ hỗ trợ bán hàng 663.3.6 Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh về nhãn hiệu, mẫu mã và bao gói sản phẩm 674. Đánh giá chung về công tác nghiên cứu thị trường của công ty 684.1 Những ưu điểm 694.2. Những mặt còn hạn chế 70CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ TRONG NƯỚC CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ 72I. DỰ BÁO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG BÁNH KẸO TRONG NƯỚC ĐẾN NĂM 2005 721. Dự báo nhu cầu thị trường đến 2005 722. Phương hướng phát triển chung của ngành sản xuất bánh kẹo 733. Định hướng phát triển của công ty 74II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ TRONG NƯỚC CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ 751. Lựa chọn mặt hàng chiến lược 751.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá kiểu dáng mẫu mã phù hợp hơn với các yêu cầu của người tiêu dùng 751.2 Cải tiến bao bì mẫu mã 761.3 Sản phẩm tốt cũng cần phải được truyền bá, giới thiệu rộng rãi 772. Các giải pháp cho hoạt động thu thập thông tin 782.1 Xây dựng và củng cố lại hệ thống đại lý 782.2 Tổ chức nghiên cứu trực tiếp người tiêu dùng 793. Các giải pháp cho hoạt động xử lý thông tin 803.1 Ứng dụng toán học và công nghệ thông tin vào công tác nghiên cứu thị trường 803.2 Thành lập một bộ phận riêng để xử lý thông tin: 814. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của nhân viên nghiên cứu thị trường 815. Giải pháp cho từng khu vực thị trường cụ thể 825.1 Đối với thị trường miền Bắc 825.2 Đối với thị trường miền Trung, miền Nam: 83III. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TRÊN 841. Điều kiện từ phía Nhà nước 842. Điều kiện từ phía ngành 843. Điều kiện từ bản thân doanh nghiệp 85IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC 85KẾT LUẬN 87TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. VAI TRÒ VÀ NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 3

I. VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 3

1. Khái niệm thị trường và nghiên cứu thị trường 3

1.1 Khái niệm thị trường 3

1.2. Khái niệm nghiên cứu thị trường 4

2.Vai trò của nghiên cứu thị trường 6

3. Nguyên tắc cơ bản khi nghiên cứu thị trường 6

II. NỘI DUNG CƠ BẢN KHI NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ 8

1.Nghiên cứu khái quát thị trường 8

1.1.Nghiên cứu tổng cầu thị trường 8

1.2. Nghiên cứu tổng cung thị trường 10

1.3. Nghiên cứu giá cả thị trường 11

1.4. Nghiên cứu các nhân tố môi trường sản phẩm 12

2. Nghiên cứu chi tiết thị trường 14

2.1. Nghiên cứu đối tượng mua hàng 15

2.2. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh 17

2.3. Nghiên cứu dịch vụ khách hàng 20

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu thị trường 22

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 23

1. Các phương pháp nghiên cứu 23

1.1 Phương pháp nghiên cứu tại bàn 23

1.2 Phương pháp nghiên cứu tại hiện trường 24

2. Các phương pháp xử lý dữ liệu 24

2.1 Phương pháp thống kê miêu tả 25

2.2. Phương pháp thống kê sử dụng biến số 25

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ TRONG NƯỚC CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 27

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 27

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 27

1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 27

1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty 29

2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 31

2.1 Đặc điểm về cơ cấu tổ chức của công ty 31

2.2 Môi trường hoạt động bên trong công ty 34

2.2.1 Điều kiện về tài chính 34

2.2.2 Điều kiện về công nghệ 35

2.2.3 Điều kiện về nguồn nhân lực 36

2.3 Đặc điểm về sản phẩm và thị trường tiêu thụ của công ty 37

2.3.1 Về sản phẩm 37

2.3.2 Về thị trường tiêu thụ của công ty 39

2.4 Các công tác quản lý trong Công ty bánh kẹo Hải Hà 41

 Xây dựng kế hoạch kinh doanh 41

 Tiếp nhận, cung ứng bảo quản nguyên vật liệu và quản lý thành phẩm 42

 Quản lý chất lượng sản phẩm 44

 Quản lý kênh phân phối 45

3. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty thời gian qua 46

3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh chung của công ty 46

1.2. Các kết quả cụ thể 48

 Về chủng loại hàng hoá: 48

 Về kết quả tiêu thụ 48

 Về tài chính của công ty 50

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY 51

1. Tầm quan trọng của công tác nghiên cứu thị trường tiêu thụ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 51

2. Khái quát chung về bộ máy nghiên cứu thị trường của công ty 52

2.1 Cơ cấu và phân chia trách nhiệm về nghiên cứu thị trường 52

2.2 Đặc điểm về nhân lực nghiên cứu thị trường 52

2.3 Nhiệm vụ chủ yếu của nhân viên nghiên cứu thị trường 53

3. Nội dung nghiên cứu thị trường tiêu thụ trong nước của công ty 54

3.1 Nghiên cứu khái quát về thị trường 54

3.2 Nghiên cứu về các khách hàng của công ty 58

3.2.1 Đánh giá chung về người tiêu dùng Việt Nam 58

3.2.2 Những nghiên cứu của Công ty bánh kẹo Hải Hà về các khách hàng 59

3.3 Nghiên cứu và so sánh với đối thủ cạnh tranh 60

3.3.1 Đánh giá chung về các đối thủ 60

3.3.2 Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh về sản phẩm 63

3.3.3 Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh về chất lượng sản phẩm 64

3.3.4 Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh về giá bán 65

3.3.5 Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh về các dịch vụ hỗ trợ bán hàng 66

3.3.6 Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh về nhãn hiệu, mẫu mã và bao gói sản phẩm 67

4. Đánh giá chung về công tác nghiên cứu thị trường của công ty 68

4.1 Những ưu điểm 69

4.2. Những mặt còn hạn chế 70

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ TRONG NƯỚC CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ 72

I. DỰ BÁO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG BÁNH KẸO TRONG NƯỚC ĐẾN NĂM 2005 72

1. Dự báo nhu cầu thị trường đến 2005 72

2. Phương hướng phát triển chung của ngành sản xuất bánh kẹo 73

3. Định hướng phát triển của công ty 74

II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ TRONG NƯỚC CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ 75

1. Lựa chọn mặt hàng chiến lược 75

1.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá kiểu dáng mẫu mã phù hợp hơn với các yêu cầu của người tiêu dùng 75

1.2 Cải tiến bao bì mẫu mã 76

1.3 Sản phẩm tốt cũng cần phải được truyền bá, giới thiệu rộng rãi 77

2. Các giải pháp cho hoạt động thu thập thông tin 78

2.1 Xây dựng và củng cố lại hệ thống đại lý 78

2.2 Tổ chức nghiên cứu trực tiếp người tiêu dùng 79

3. Các giải pháp cho hoạt động xử lý thông tin 80

3.1 Ứng dụng toán học và công nghệ thông tin vào công tác nghiên cứu thị trường 80

3.2 Thành lập một bộ phận riêng để xử lý thông tin: 81

4. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của nhân viên nghiên cứu thị trường 81

5. Giải pháp cho từng khu vực thị trường cụ thể 82

5.1 Đối với thị trường miền Bắc 82

5.2 Đối với thị trường miền Trung, miền Nam: 83

III. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TRÊN 84

1. Điều kiện từ phía Nhà nước 84

2. Điều kiện từ phía ngành 84

3. Điều kiện từ bản thân doanh nghiệp 85

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC 85

KẾT LUẬN 87

TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY