Chuyên đề Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương

MỤC LỤCLời mở đầu. 1Chương I: Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh. 21.1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. 21.1.1. Khái niệm về hoạt động sản xuất kinh doanh. 21.1.2. Vị trí và vai trò của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 31.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 5 1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh. 51.2.1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh. 51.2.1.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. 61.2.2. Nội dung và các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh. 71.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. 141.2.3.1. Các nhân tố vi mô. 141.2.3.2. Các nhân tố vĩ mô. 191.2.3.3. Các nhân tố trong việc ra chiến lược của doanh nghiệp. 211.3. Các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh. 261.3.1. Hệ thống chỉ tiêu tổng quát. 261.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp. 271.3.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 271.3.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định. 291.3.5. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 291.3.6. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động. 30 1.3.7. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí. 311.3.8. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. 321.3.9. Các chỉ số về hoạt động. 341.3.10. Các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế-xã hội. 35Chương II: Phân tích thực trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương trong những năm vừa qua. 372.1. Tổng quan về Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương. 372.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương 372.1.2. Bộ máy tổ chức của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương . 382.1.3. Những khó khăn, thuân lợi của Xí nghiệp . 412.2. Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương. 412.2.1. Phân tích khái quát kết quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp. 412.2.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp. 422.2.2.1. Đánh giá chung về sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp. 422.2.2.2. Phân tích kết quả kinh tế tổng hợp. 502.2.2.3. Đánh giá hiệu quả vốn kinh doanh. 52 2.2.2.4. Đánh giá hiệu quả vốn cố định. 542.2.2.5. Đánh giá hiệu quả vốn lưu động. 572.2.2.6. Đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí. 602.2.2.7. Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động. 622.2.2.8. Phân tích khả năng thanh toán. 652.2.3. Kết luận chung kết quả sản xuất kinh doanh . 67 2.3. Những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương. 702.3.1. Những tồn tại. 702.3.2.Những nguyên nhân . 71Chương III: Những giải pháp cơ bản và một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả SXKD của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương. 743.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của Xí nghiệp giai đoạn 2011-2020. 743.1.1. Định hướng phát triển Xí nghiệp đến 2020. 743.1.2. Mục tiêu của Xí nghiệp. 743.1.3. Nhiệm vụ của Xí nghiệp. 753.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp trong thời gian tới. 763.2.1. Giảm lượng hàng tồn kho. 763.2.2. Phải đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực và trình độ chuyên mô n giỏi, đội ngũ công nhân lành nghề. 793.2.3. Lập thêm phòng Marketing. 82Kết luận. 85Tài liệu tham khảo. 86

MỤC LỤC

Lời mở đầu. 1

Chương I: Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh. 2

1.1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. 2

1.1.1. Khái niệm về hoạt động sản xuất kinh doanh. 2

1.1.2. Vị trí và vai trò của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 3

1.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 5

1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu để đánh giá hiệu

quả sản xuất kinh doanh. 5

1.2.1.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh. 5

1.2.1.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. 6

1.2.2. Nội dung và các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh. 7

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. 14

1.2.3.1. Các nhân tố vi mô. 14

1.2.3.2. Các nhân tố vĩ mô. 19

1.2.3.3. Các nhân tố trong việc ra chiến lược của doanh nghiệp. 21

1.3. Các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh. 26

1.3.1. Hệ thống chỉ tiêu tổng quát. 26

1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp. 27

1.3.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 27

1.3.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định. 29

1.3.5. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 29

1.3.6. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động. 30

1.3.7. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí. 31

1.3.8. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. 32

1.3.9. Các chỉ số về hoạt động. 34

1.3.10. Các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế-xã hội. 35

Chương II: Phân tích thực trạng về hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí

nghiệp Bao bì Hùng Vương trong những năm vừa qua. 37

2.1. Tổng quan về Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương. 37

2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương 37

2.1.2. Bộ máy tổ chức của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương . 38

2.1.3. Những khó khăn, thuân lợi của Xí nghiệp . 41

2.2. Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả sản xuất

kinh doanh của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương. 41

2.2.1. Phân tích khái quát kết quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp. 41

2.2.2. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp. 42

2.2.2.1. Đánh giá chung về sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp. 42

2.2.2.2. Phân tích kết quả kinh tế tổng hợp. 50

2.2.2.3. Đánh giá hiệu quả vốn kinh doanh. 52

2.2.2.4. Đánh giá hiệu quả vốn cố định. 54

2.2.2.5. Đánh giá hiệu quả vốn lưu động. 57

2.2.2.6. Đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí. 60

2.2.2.7. Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động. 62

2.2.2.8. Phân tích khả năng thanh toán. 65

2.2.3. Kết luận chung kết quả sản xuất kinh doanh . 67

2.3. Những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động sản xuất

kinh doanh Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương. 70

2.3.1. Những tồn tại. 70

2.3.2.Những nguyên nhân . 71

Chương III: Những giải pháp cơ bản và một số kiến nghị để nâng cao hiệu

quả SXKD của Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương. 74

3.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của Xí nghiệp giai đoạn 2011-2020. 74

3.1.1. Định hướng phát triển Xí nghiệp đến 2020. 74

3.1.2. Mục tiêu của Xí nghiệp. 74

3.1.3. Nhiệm vụ của Xí nghiệp. 75

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí

nghiệp trong thời gian tới. 76

3.2.1. Giảm lượng hàng tồn kho. 76

3.2.2. Phải đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực và trình độ chuyên mô n giỏi, đội

ngũ công nhân lành nghề. 79

3.2.3. Lập thêm phòng Marketing. 82

Kết luận. 85

Tài liệu tham khảo. 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY