Chuyên đề Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy anh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chuyên đề tốt nghiệp1 80Hoàng Thái Sơn ĐC41Lời nói đầu 1CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận về cấp Giấy chứng nhận QSD ĐƠ và QSHNƠ đô thị. 3I. Vai trò của đất đai và nhà ở. 31.Vị trí của đất đai trong sản xuất và đời sống xã hội 32 .Vị trí và vai trò của nhà ở. 6II. Sự cần thiết cấp giấy chứng nhận QSHNƠ và QSD ĐƠ. 101. Sự cần thiết phải quản lí đất và nhà ở 102. Bản chất và sự cần thiết cấp GCN. 15III. Quy định pháp lý của cấp giấy chứng nhận QSD ĐƠ và QSHNƠ 201. Căn cứ để cấp Giấy Chứng Nhận 202. Các đối tượng chịu trách nhiệm chịu kê khai 203. Hồ sơ xin cấp GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở 21IV. Quy trình tổ chức cấp giấy chứng nhận QSD ĐƠ và QSHNƠ tại đô thị. 221. Cơ quan có thẩm quyền xét duyệt 222. Nội dung các bước tiến hành đăng ký và cấp giấy chứng nhận QSD ĐƠ và QSHNƠ . 23ChươngII: Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận QSD ĐƠ và QSHNƠ tại đô thị Hà Nội 30I . Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của Hà Nội. 301. Điều kiện tự nhiên: 302. Điều kiện kinh tế 313. Điều kiện xã hội. 324. Quỹ đất của Hà Nội 33.5. Những ảnh hưởng đến việc cấp giấy chứng nhận QSHNƠ và QSD ĐƠ. 34II. Tình hình kê khai đăng ký cấp GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội 351. Tình hình kê khai đăng ký cấp GCN QSHNƠ và QSD ĐƠ đến năm 1999 342. Tình hình cấp GCN QSHNƠ và QSD ĐƠ đến năm 2000: 453. Tình hình cấp GCN QSHNƠ và QSD ĐƠ đến năm 2001: 494. Tình hình cấp GCN QSHNƠ và QSD ĐƠ đến năm 2002: 53III Đánh giá chung về công tác cấp GCN QSHNƠ và QSDĐƠ tại đô thị Hà Nội 551. Thành tựu đã đạt được 552.Những tồn tại vướng mắc 563. Nguyên nhân chủ yếu 57Chương III: Quan điểm và một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSHNƠ và QSDĐƠ trên địa bàn thành phố Hà Nội .60I. Quan điểm 601. Đảm bảo sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước 602. Đảm bảo sự kết hợp quyền sở hữu và quyền sử dụng đất đai và nhà ở 623. Đảm bảo kết hợp hài hoà các lợi ích 634.Tiết kiệm và hiệu quả. 64II.Một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ kê khai đăng ký cấp GCN QSHNƠ và SDĐƠ 681. Giải pháp vĩ mô. 692 Giải pháp vi mô 74Kêt luận 78

Chuyên đề tốt nghiệp

1

80

Hoàng Thái Sơn ĐC41

Lời nói đầu 1

CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận về cấp Giấy chứng nhận QSD ĐƠ và QSHNƠ đô thị. 3

I. Vai trò của đất đai và nhà ở. 3

1.Vị trí của đất đai trong sản xuất và đời sống xã hội 3

2 .Vị trí và vai trò của nhà ở. 6

II. Sự cần thiết cấp giấy chứng nhận QSHNƠ và QSD ĐƠ. 10

1. Sự cần thiết phải quản lí đất và nhà ở 10

2. Bản chất và sự cần thiết cấp GCN. 15

III. Quy định pháp lý của cấp giấy chứng nhận QSD ĐƠ và QSHNƠ 20

1. Căn cứ để cấp Giấy Chứng Nhận 20

2. Các đối tượng chịu trách nhiệm chịu kê khai 20

3. Hồ sơ xin cấp GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở 21

IV. Quy trình tổ chức cấp giấy chứng nhận QSD ĐƠ và QSHNƠ tại đô thị. 22

1. Cơ quan có thẩm quyền xét duyệt 22

2. Nội dung các bước tiến hành đăng ký và cấp giấy chứng nhận QSD ĐƠ và QSHNƠ . 23

ChươngII: Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận QSD ĐƠ và QSHNƠ tại đô thị Hà Nội 30

I . Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của Hà Nội. 30

1. Điều kiện tự nhiên: 30

2. Điều kiện kinh tế 31

3. Điều kiện xã hội. 32

4. Quỹ đất của Hà Nội 33.

5. Những ảnh hưởng đến việc cấp giấy chứng nhận QSHNƠ và QSD ĐƠ. 34

II. Tình hình kê khai đăng ký cấp GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội 35

1. Tình hình kê khai đăng ký cấp GCN QSHNƠ và QSD ĐƠ đến năm 1999 34

2. Tình hình cấp GCN QSHNƠ và QSD ĐƠ đến năm 2000: 45

3. Tình hình cấp GCN QSHNƠ và QSD ĐƠ đến năm 2001: 49

4. Tình hình cấp GCN QSHNƠ và QSD ĐƠ đến năm 2002: 53

III Đánh giá chung về công tác cấp GCN QSHNƠ và QSDĐƠ tại đô thị Hà Nội 55

1. Thành tựu đã đạt được 55

2.Những tồn tại vướng mắc 56

3. Nguyên nhân chủ yếu 57

Chương III: Quan điểm và một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSHNƠ và QSDĐƠ trên địa bàn thành phố Hà Nội .60

I. Quan điểm 60

1. Đảm bảo sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước 60

2. Đảm bảo sự kết hợp quyền sở hữu và quyền sử dụng đất đai và nhà ở 62

3. Đảm bảo kết hợp hài hoà các lợi ích 63

4.Tiết kiệm và hiệu quả. 64

II.Một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ kê khai đăng ký cấp GCN QSHNƠ và SDĐƠ 68

1. Giải pháp vĩ mô. 69

2 Giải pháp vi mô 74

Kêt luận 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY