Chuyên đề Một số chiến lược Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty giày Thượng đình giai đoạn 2002 – 2005

Lời nói đầu. 1PHẦN I 3Cơ sở lý luận về chiến lược Marketing 3I. Những khái niệm cơ bản về chiến lược marketing và quản trị chiến lược 31. Chiến lược Marketing 32. Nội dung của các chiến lược cạnh tranh: 43. Các công ty theo sau: 84. Các công ty đang tìm chỗ đứng trên thị trường: 8III. Một số chiến lược Marketing cơ bản trong cạnh tranh. 91. Sản phẩm 102. Giá cả 123. Phân phối: 124. Khuyến mãi 17PHẦN II: 20Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực Marketing ở công ty giầy Thượng Đình 20I. Đặc điểm chung của ngành giầy 201. Đặc điểm của sản phẩm giầy 202. Đặc điểm thị trường. 213. Sự ảnh hưởng của sản phẩm và thị trường sản phẩm. 22II. giới thiệu chung về Công ty Giày Thượng Đình 231. Quá trình hình thành và phát triển 232. Tình hình lao động và tổ chức lao động. 323. Sơ lược tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giầy Thượng đình trong những năm qua. 34III. Thực trạng năng lực Marketing ở Công ty giầy thượng đình 381. Tình hình thực hiện chiến lược phân phối của Công ty giầy Thượng Đình ở thị trường nội địa 382. Tình hình thực hiện chiến lược định giá và khuyến mãi 433. Tình hình thực hiện chiến lược đa dạng hoá sản phẩm ở Công ty giầy Thượng Đình 45PHẦN III. 52Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty giầy Thượng Đình trong giai đoạn 2002 - 2005 52I. Phương hướng mục tiêu phát triển của công ty trong những năm tới. 521. Nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hiện phương thức quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9000 để hoà nhập với thị trường khu vực và thế giới. 522- Khai thác và mởi rộng thị trường nội địa đặc biệt là thị trường khu vực miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. 53II. Các giải pháp thực hiện. 541. Đầu tư cho công nghệ sản xuất. 542. Đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực. 563. Các giải pháp nâng cao năng lực quản lý 574. Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. 585 -Tổ chức nghiên cứu thị trường làm cơ sở phát triển đa dạng hoá sản phẩm 61Kết luận 80

Lời nói đầu. 1

PHẦN I 3

Cơ sở lý luận về chiến lược Marketing 3

I. Những khái niệm cơ bản về chiến lược marketing và quản trị chiến lược 3

1. Chiến lược Marketing 3

2. Nội dung của các chiến lược cạnh tranh: 4

3. Các công ty theo sau: 8

4. Các công ty đang tìm chỗ đứng trên thị trường: 8

III. Một số chiến lược Marketing cơ bản trong cạnh tranh. 9

1. Sản phẩm 10

2. Giá cả 12

3. Phân phối: 12

4. Khuyến mãi 17

PHẦN II: 20

Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực Marketing ở công ty giầy Thượng Đình 20

I. Đặc điểm chung của ngành giầy 20

1. Đặc điểm của sản phẩm giầy 20

2. Đặc điểm thị trường. 21

3. Sự ảnh hưởng của sản phẩm và thị trường sản phẩm. 22

II. giới thiệu chung về Công ty Giày Thượng Đình 23

1. Quá trình hình thành và phát triển 23

2. Tình hình lao động và tổ chức lao động. 32

3. Sơ lược tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giầy Thượng đình trong những năm qua. 34

III. Thực trạng năng lực Marketing ở Công ty giầy thượng đình 38

1. Tình hình thực hiện chiến lược phân phối của Công ty giầy Thượng Đình ở thị trường nội địa 38

2. Tình hình thực hiện chiến lược định giá và khuyến mãi 43

3. Tình hình thực hiện chiến lược đa dạng hoá sản phẩm ở Công ty giầy Thượng Đình 45

PHẦN III. 52

Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty giầy Thượng Đình trong giai đoạn 2002 - 2005 52

I. Phương hướng mục tiêu phát triển của công ty trong những năm tới. 52

1. Nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hiện phương thức quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9000 để hoà nhập với thị trường khu vực và thế giới. 52

2- Khai thác và mởi rộng thị trường nội địa đặc biệt là thị trường khu vực miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. 53

II. Các giải pháp thực hiện. 54

1. Đầu tư cho công nghệ sản xuất. 54

2. Đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực. 56

3. Các giải pháp nâng cao năng lực quản lý 57

4. Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. 58

5 -Tổ chức nghiên cứu thị trường làm cơ sở phát triển đa dạng hoá sản phẩm 61

Kết luận 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY