Chuyên đề Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần LILAMA Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 3

1.1. Chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 3

1.1.1. Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 3

1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 3

1.1.1.2. Phân loại chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 4

1.1.2.Giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 7

1.1.2.1. Khái niệm và ý nghĩa của giá thành sản phẩm 7

1.1.2.2. Các loại giá thành sản phẩm 8

1.1.2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. 8

1.2. Chi phí quản lý kinh doanh và giá thành sản phẩm 12

1.2.1. Sự cần thiết phải quản lý chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 12

1.2.2. Nội dung công tác quản lý chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm 13

1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm 14

1.3. Tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm 14

1.3.1. Ý nghĩa của giảm chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 14

1.3.2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 17

Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI 20

2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần LILAMA Hà Nội 20

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 20

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cụng ty. 21

2.1.3. Đặc điểm về sản xuất kinh doanh, quy trỡnh cụng nghệ. 22

2.1.3.1. Đặc điểm về sản xuất kinh doanh. 22

2.1.3.2. Quy trỡnh cụng nghệ. 22

2.1.3.3. Cỏc lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Cụng ty. 22

2.1.3.5. Bộ mỏy quản lý. 23

2.2. Đặc điểm tổ chức cụng tỏc kế toỏn tại cụng ty. 25

2.2.1. Tổ chức bộ mỏy kế toỏn. 25

2.2.2. Khái quát tình hình tài chính của Công ty. 26

2.2.2.1. Tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn của công ty 26

2.2.2.2. Kết quả kinh doanh của công ty trong thời gian qua 27

2.3. Thực trạng công tác quản lý chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm của Công ty. 28

2.3.1. Công tác tập hợp chi phí sản xuất và lập kế hoạch giá thành ở Công ty 28

2.3.2. Tình hình công tác quản lý chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm của Công ty 32

2.3.3. Đánh giá chung về công tác quản lý, tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm 38

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP NHẰM TIẾT KIỆM CHI PHÍ VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI 42

3.1. Phương hướng kinh doanh của công ty trong thời gian tới 42

3.1.1. Định hướng phát triển của công ty 42

3.1.2. Mục tiêu phát triển của công ty 42

3.2. Những thuận lợi và khó khăn của công ty 43

3.2.1. Những thuận lợi của công ty 43

3.2.2. Những khó khăn của công ty 43

3.3. Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần LILAMA Hà Nội . 44

3.3.1. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu 44

3.3.2. Phát triển nguồn nhân lực giảm chi phí nhân công 45

3.3.3. Tăng cường công tác quản lý vật liệu để giảm chi phí nguyên vật liệu trong giá thành 46

3.3.4. Tăng cường công tác quản lý và khai thác TSCĐ 47

3.3.5. Khắc phục khó khăn về vốn dài hạn tạo điều kiện đầu tư 47

3.3.6. Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý doanh nghiệp. 48

KẾT LUẬN 49

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY