Chuyên đề Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng của Công Ty TNHH Thương mại Long Thành

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MARKETING 1

I. MARKETING TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG. 1

1. Khái niệm về Marketing . 1

2. Bản chất của Marketing. 3

3. Một số lý luận chung về Marketing trong hoạt động bán hàng. 4

3.1. Vị trí của khách hàng trong Marketing bán hàng. 4

3.2. Cách thức tiếp cận và chinh phục khách hàng theo quan điểm Marketing bán hàng. 5

II. VAI TRÒ CỦA MARKETING ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG THÀNH. 6

1. Có một chiến lược kinh doanh bán hàng khoa học theo cách thức Marketing hiện đại . 6

2. Giúp công ty hiểu rõ được những mong muốn và nhu cầu của khách hàng mục tiêu và tiềm năng. 7

3. Nâng cao khả năng cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro. 7

III. NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG MARKETING . 8

1. Sản phẩm ( P1 – Product ). 8

1.1. Phân loại sản phẩm. 9

1.2. Những thuộc tính cơ bản của sản phẩm. 9

1.3. Chu kỳ sống. 10

1.4. Vai trò của chiến lược sản phẩm. 11

2. Giá cả ( P2 – Price ). 11

3. Xúc tiến ( P3 - Promotion). 12

4. Phân phối ( P4 – Place ) 13

5. Con người ( P5 -Product) 16

IV. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY. 17

1. Môi trường Marketing vi mô. 18

1.1. Tiềm lực của doanh nghiệp. 19

1.2. Những người cung ứng. 20

1.3. Khách hàng. 21

1.4. Đối thủ cạnh tranh. 21

2. Môi trường Marketing vĩ mô. 22

2.1. Môi trường nhân khẩu học. 22

2.2. Môi trường kinh tế - công nghệ. 22

2.3. Môi trường tự nhiên. 23

2.4. Môi trường chính trị - luật pháp. 23

2.5. Môi trường văn hóa – xã hội. 24

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG THÀNH. 26

I. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG THÀNH. 26

1. Vài nét về công ty TNHH Thương mại Long Thành. 26

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Thương mại Long Thành. 28

2.1. Cơ cấu tổ chức của toàn thể công ty. 28

2.2. Các phòng ban trong công ty . 29

2.3. Đội ngũ nhân viên của công ty TNHH Thương mại Long Thành. 32

3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty Thương mại Long Thành. 33

II. KẾT QUẢ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 3 NĂM GẦN ĐÂY (2004.2005.2006) 34

1. Doanh thu và lợi nhuận. 34

2. Khách hàng mục tiêu và tiềm năng của công ty. 36

III. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI LONG THÀNH 37

1. Hệ thống thông tin và tìm kiếm khách hàng. 37

1.1. Công ty Long Thành sử dụng hệ thống thông tin Marketing (MIS). 37

2. Việc vận dụng 5 tham số vào hoạt động Marketing bán hàng tại công ty. 40

CHƯƠNG III : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG MARKETING BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI LONG THÀNH. 43

I. PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI LONG. 43

1. Đặt ra mục tiêu và cách thức để thực hiện mục tiêu. 431

2. Đào tạo, nâng cao trình độ lực lượng bán hàng. 442

3. Tạo lập thương hiệu cho công ty Thương mại Long Thành. 443

4. Áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào việc bán hàng. 45

5. Đa dạng hóa sản phẩm. 46

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI LONG THÀNH. 46

1. Phân tích thị trường và chiến lược Marketing hiện đại . 475

2. Phân tích cơ may và rủi ro. 476

3.Xác định mục tiêu Marketing bán hàng, lựa chọn thị trường, khách hàng mục tiêu và tiềm năng. 486

4. Xác định ngân sách cho Marketing . 4847

5. Sử dụng nâng cao hơn nữa thương mại điện tử cho việc bán hàng của công ty. 49

III. KẾT LUẬN 51

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY