Chuyên đề Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tiền lương tại công ty cơ khí Hà Nội

Mục lục TrangLời mở đầu 1Phần I. Những luận cứ khoa hoc về công tác quản lý tiền lương I.Tiền lương 21.Khái niệm về tiền lương 22.Bản chất của tiền lương 33.Chức năng và vai trò của tiền lương 33.1.Chức năng của tiền lương 33.2.Vai trò của tiền lương 44.Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương 55.Các yêu cầu cơ bản của tổ chức tiền lương 65.1.Các yêu cầu cơ bản của tổ chức tiền lương 65.2.Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 66.Phương pháp xây dưng đơn giá tiền lương và quỹ lương trong doanh nghiệp 76.1.Xác định năm kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lương 76.2.Xác định quỹ lương năm kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lương 76.3.Các phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương 86.4.Tổng quỹ lương chung năm kế hoạch 86.5.Xác định quỹ tiền lương thực hiện 97.Các chế độ trả lương 98.Các hình thức trả lương 118.1.Hình thức trả lương theo thời gian 118.2.Hình thức trả lương theo sản phẩm 12II. Vai trò của việc xây dựng và quản lý quỹ tiền lương trong điều kiện hiện nay 15III. Nguồn hình thành và sử dụng quỹ tiền lương. 16Phần II. Thực trạng tình hình quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà NộiI. Giới thiệu chung. 181. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cơ khí Hà Nội 182. Chức năng nhiệm vụ của Công ty Cơ khí Hà Nội trong điều kiện hiện nay 203. Một số đặc điểm ảnh hưởng đến công tác quản lý tiền lương 213.1.Đặc điểm về quy trình công nghệ 213.2.Đặc điểm về máy móc thiết bị 213.3.Đặc điểm về nguồn vốn 233.4.Đặc điểm về lao động của công ty 243.5.Đặc điểm về tổ chức bộ máy 264. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong một số năm vừa qua 29II. Phân tích tình hình quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội 301.Các quy định chung 301.1. Quy chế trả lương của công ty 301.2.Nguyên tắc chung xác định lương 311.3.Phân cấp xác định lương 311.4.Định mức lao động và đơn giá tiền lương 312. Xác định lương cho cán bộ công nhân viên tại công ty 342.1.Xác định hệ số 342.2.Xác định lương cho trưởng các đơn vị bộ phận 362.3.Xác định lương cho CBCNV trong các đơn vị 382.4.Xác định lương cho nhân viên quản lý 392.5.Xác định lương cho nhân viên các phòng 393.Tổ chức thực hiện quản lý tiền lương 393.1. Tình hình giao khoán quy lương 393.2. Công tác quản lý thanh toán lương 404. Phân tích hoạt động quản lý tiền lương 425. Đánh giá thực trạng công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội 435.1.Ưu điểm 445.2.Nhược điểm 45Phần III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà NộiI.Bối cảnh chung 47II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội 481. Biện pháp củng cố chấn chỉnh lại hệ thống định mức lao động 481.1. Xây dựng định mức lao động 481.2. Đội ngũ cán bộ xây dựng định mức 492. Tạo nguồn tiền lương trong doanh nghiệp 512.1. Nâng cao chất lương sản phẩm 512.2. Gắn tiền lương với hoạt động quản lý của công ty 513. Điều chỉnh cách tính lương và tính điểm 523.1.Điều chỉnh cách tính lương 523.2. Điều chỉnh cách tính điểm 544. Biện pháp đào tạo nâng cao trình độ lao động và sắp xếp lại cơ cấu lao động 544.1. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lao động 544.2. Tổ chức sắp xếp lao động 55Kết luận 57Phụ lục I 58Phụ lục II 60Phụ lục III 61Tài liệu tham khảo 62

Mục lục

Trang

Lời mở đầu 1

Phần I. Những luận cứ khoa hoc về công tác quản lý tiền lương

I.Tiền lương 2

1.Khái niệm về tiền lương 2

2.Bản chất của tiền lương 3

3.Chức năng và vai trò của tiền lương 3

3.1.Chức năng của tiền lương 3

3.2.Vai trò của tiền lương 4

4.Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương 5

5.Các yêu cầu cơ bản của tổ chức tiền lương 6

5.1.Các yêu cầu cơ bản của tổ chức tiền lương 6

5.2.Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 6

6.Phương pháp xây dưng đơn giá tiền lương và quỹ lương trong doanh nghiệp 7

6.1.Xác định năm kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lương 7

6.2.Xác định quỹ lương năm kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lương 7

6.3.Các phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương 8

6.4.Tổng quỹ lương chung năm kế hoạch 8

6.5.Xác định quỹ tiền lương thực hiện 9

7.Các chế độ trả lương 9

8.Các hình thức trả lương 11

8.1.Hình thức trả lương theo thời gian 11

8.2.Hình thức trả lương theo sản phẩm 12

II. Vai trò của việc xây dựng và quản lý quỹ tiền lương trong điều kiện hiện nay 15

III. Nguồn hình thành và sử dụng quỹ tiền lương. 16

Phần II. Thực trạng tình hình quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội

I. Giới thiệu chung. 18

1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cơ khí Hà Nội 18

2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty Cơ khí Hà Nội trong điều kiện hiện nay 20

3. Một số đặc điểm ảnh hưởng đến công tác quản lý tiền lương 21

3.1.Đặc điểm về quy trình công nghệ 21

3.2.Đặc điểm về máy móc thiết bị 21

3.3.Đặc điểm về nguồn vốn 23

3.4.Đặc điểm về lao động của công ty 24

3.5.Đặc điểm về tổ chức bộ máy 26

4. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong một số năm vừa qua 29

II. Phân tích tình hình quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội 30

1.Các quy định chung 30

1.1. Quy chế trả lương của công ty 30

1.2.Nguyên tắc chung xác định lương 31

1.3.Phân cấp xác định lương 31

1.4.Định mức lao động và đơn giá tiền lương 31

2. Xác định lương cho cán bộ công nhân viên tại công ty 34

2.1.Xác định hệ số 34

2.2.Xác định lương cho trưởng các đơn vị bộ phận 36

2.3.Xác định lương cho CBCNV trong các đơn vị 38

2.4.Xác định lương cho nhân viên quản lý 39

2.5.Xác định lương cho nhân viên các phòng 39

3.Tổ chức thực hiện quản lý tiền lương 39

3.1. Tình hình giao khoán quy lương 39

3.2. Công tác quản lý thanh toán lương 40

4. Phân tích hoạt động quản lý tiền lương 42

5. Đánh giá thực trạng công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội 43

5.1.Ưu điểm 44

5.2.Nhược điểm 45

Phần III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội

I.Bối cảnh chung 47

II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cơ khí Hà Nội 48

1. Biện pháp củng cố chấn chỉnh lại hệ thống định mức lao động 48

1.1. Xây dựng định mức lao động 48

1.2. Đội ngũ cán bộ xây dựng định mức 49

2. Tạo nguồn tiền lương trong doanh nghiệp 51

2.1. Nâng cao chất lương sản phẩm 51

2.2. Gắn tiền lương với hoạt động quản lý của công ty 51

3. Điều chỉnh cách tính lương và tính điểm 52

3.1.Điều chỉnh cách tính lương 52

3.2. Điều chỉnh cách tính điểm 54

4. Biện pháp đào tạo nâng cao trình độ lao động và sắp xếp lại cơ cấu lao động 54

4.1. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lao động 54

4.2. Tổ chức sắp xếp lao động 55

Kết luận 57

Phụ lục I 58

Phụ lục II 60

Phụ lục III 61

Tài liệu tham khảo 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY