Chuyên đề Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

MỤC LỤC Lời mở đầu . 04  Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại I. Khái quát về vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại . 061. Khái niệm và phân loại vốn kinh doanh . 061.1. Khái niệm vốn kinh doanh . 061.2. Phân loại vốn kinh doanh 072. Đặc điểm của vốn kinh doanh . 092.1. Đặc điểm của vốn lưu động . 092.2. Đặc điểm của vốn cố định . 103. Vai trò của vốn kinh doanh . 11II. Nội dung vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại . 131. Vốn lưu động của doanh nghiệp thương mại 131.1. Thành phần và cơ cấu vốn lưu động 131.2. Nguồn của vốn lưu động . 162. Vốn cố định của doanh nghiệp thương mại . 172.1. Thành phần và cơ cấu vốn cố định . 172.2. Nguồn của vốn cố định 203. Sự cần thiết của việc sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả trong các doanh nghiệp thương mại . 20III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại . 211. Các nhân tố chủ quan 212. Các nhân tố khách quan 23    Chương IIThực trạng sử dụng vốn kinh doanh ở công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên I. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên . 251. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 251.1. Giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1993 251.2. Giai đoạn từ năm 1993 đến nay . 262. Hệ thống tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban . 262.1. Bộ máy tổ chức, quản lý . 272.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban và bộ phận trực thuộc . 273. Đặc điểm kinh doanh của công ty . 303.1. Mặt hàng kinh doanh . 303.2. Phạm vi kinh doanh . 313.3. Kết quả hoạt động kinh doanh . 32II. Thực trạng tình hình sử dụng vốn kinh doanh của công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên . 361. Khái quát về vốn kinh doanh của công ty . . 362. Tình hình quản lý, sử dụng vốn lưu động của công ty . 392.1. Tình hình sử dụng vốn lưu động . 392.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động 442.2.1. Phân tích chung . 442.2.2. Phân tích tốc độ luân chuyển của vốn lưu động 463. Tình hình quản lý, sử dụng vốn cố định của công ty . . 513.1. Tình hình sử dụng vốn cố định 513.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định . 55III. Nhận xét, đánh giá về tình hình sử dụng vốn của công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên 59 1. Những kết quả đạt được 592. Những vấn đề còn tồn tại . 603. Nguyên nhân của những yếu kém trên . 613.1. Nguyên nhân chủ quan 613.2. Nguyên nhân khách quan 62  Chương IIIMột số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên I. Mục tiêu, phương hướng hoạt động của công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian tới . 631. Mục tiêu định hướng . 632. Mục tiêu cụ thể . 65II. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh . 651. Các biện pháp chung nhằm bảo toàn và phát triển vốn . 661.1. Tổ chức kinh doanh năng động, hiệu quả 661.2. Giảm thiểu chi phí kinh doanh 671.3. Đảm bảo an toàn về vốn kinh doanh . 691.4. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh . 701.5. Hoàn thiện công tác kế toán, thống kê và bộ máy tổ chức quản lý tài chính . 702. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định . 712.1. Đánh giá lại giá trị thực của tài sản cố định 712.2. Hoàn thiện chế độ khấu hao tài sản cố định 712.3. Đổi mới công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản . 722.4. Tiến hành nhượng bán, thanh lý tài sản thu hồi vốn kinh doanh . 723. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 733.1. Đổi mới cơ chế quản lý công nợ . 733.2. Xác định nhu cầu và huy động vốn hợp lý . 733.3. Xây dựng và hoàn thiện các định mức vật tư . 753.4. Chủ động duy trì lượng tồn kho hợp lý . 763.5. Nghiên cứu, áp dụng các hình thức đầu tư ra ngoài doanh nghiệp . 77III. Một số kiến nghị đối với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý cấp trên . 771. Một số kiến nghị đối với chính quyền địa phương 772. Một số kiến nghị đối với tổng công ty xăng dầu Việt Nam . 78 Kết luận . 80Tài liệu tham khảo . 81

MỤC LỤC

Lời mở đầu . 04

Chương I:

Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và

hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

I. Khái quát về vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại . 06

1. Khái niệm và phân loại vốn kinh doanh . 06

1.1. Khái niệm vốn kinh doanh . 06

1.2. Phân loại vốn kinh doanh 07

2. Đặc điểm của vốn kinh doanh . 09

2.1. Đặc điểm của vốn lưu động . 09

2.2. Đặc điểm của vốn cố định . 10

3. Vai trò của vốn kinh doanh . 11

II. Nội dung vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại . 13

1. Vốn lưu động của doanh nghiệp thương mại 13

1.1. Thành phần và cơ cấu vốn lưu động 13

1.2. Nguồn của vốn lưu động . 16

2. Vốn cố định của doanh nghiệp thương mại . 17

2.1. Thành phần và cơ cấu vốn cố định . 17

2.2. Nguồn của vốn cố định 20

3. Sự cần thiết của việc sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả trong các doanh nghiệp thương mại . 20

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại . 21

1. Các nhân tố chủ quan 21

2. Các nhân tố khách quan 23

Chương II

Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh ở công ty xăng dầu

Bắc Tây Nguyên

I. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên . 25

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 25

1.1. Giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1993 25

1.2. Giai đoạn từ năm 1993 đến nay . 26

2. Hệ thống tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban . 26

2.1. Bộ máy tổ chức, quản lý . 27

2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban và bộ phận trực thuộc . 27

3. Đặc điểm kinh doanh của công ty . 30

3.1. Mặt hàng kinh doanh . 30

3.2. Phạm vi kinh doanh . 31

3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh . 32

II. Thực trạng tình hình sử dụng vốn kinh doanh của công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên . 36

1. Khái quát về vốn kinh doanh của công ty . . 36

2. Tình hình quản lý, sử dụng vốn lưu động của công ty . 39

2.1. Tình hình sử dụng vốn lưu động . 39

2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động 44

2.2.1. Phân tích chung . 44

2.2.2. Phân tích tốc độ luân chuyển của vốn lưu động 46

3. Tình hình quản lý, sử dụng vốn cố định của công ty . . 51

3.1. Tình hình sử dụng vốn cố định 51

3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định . 55

III. Nhận xét, đánh giá về tình hình sử dụng vốn của công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên 59

1. Những kết quả đạt được 59

2. Những vấn đề còn tồn tại . 60

3. Nguyên nhân của những yếu kém trên . 61

3.1. Nguyên nhân chủ quan 61

3.2. Nguyên nhân khách quan 62

Chương III

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

I. Mục tiêu, phương hướng hoạt động của công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian tới . 63

1. Mục tiêu định hướng . 63

2. Mục tiêu cụ thể . 65

II. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh . 65

1. Các biện pháp chung nhằm bảo toàn và phát triển vốn . 66

1.1. Tổ chức kinh doanh năng động, hiệu quả 66

1.2. Giảm thiểu chi phí kinh doanh 67

1.3. Đảm bảo an toàn về vốn kinh doanh . 69

1.4. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh . 70

1.5. Hoàn thiện công tác kế toán, thống kê và bộ máy tổ chức quản lý tài chính . 70

2. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định . 71

2.1. Đánh giá lại giá trị thực của tài sản cố định 71

2.2. Hoàn thiện chế độ khấu hao tài sản cố định 71

2.3. Đổi mới công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản . 72

2.4. Tiến hành nhượng bán, thanh lý tài sản thu hồi vốn kinh doanh . 72

3. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 73

3.1. Đổi mới cơ chế quản lý công nợ . 73

3.2. Xác định nhu cầu và huy động vốn hợp lý . 73

3.3. Xây dựng và hoàn thiện các định mức vật tư . 75

3.4. Chủ động duy trì lượng tồn kho hợp lý . 76

3.5. Nghiên cứu, áp dụng các hình thức đầu tư ra ngoài doanh nghiệp . 77

III. Một số kiến nghị đối với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý cấp trên . 77

1. Một số kiến nghị đối với chính quyền địa phương 77

2. Một số kiến nghị đối với tổng công ty xăng dầu Việt Nam . 78

Kết luận . 80

Tài liệu tham khảo . 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY