Chuyên đề Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá của Công ty Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA)

MỤC LỤC  Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I: Cơ sở Lý luận về kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá trong nền kinh tế thị trường 3 I. Tổng quan về hoạt động XNK 3 1. Tính tất yếu khách quan của TMQT 3 2. Khái niệm và các hình thức xuất nhập khẩu chủ yếu 6 3. Nội dung công tác kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá ở các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. 7 4. Vai trò của xuất nhập khẩu. 12 II. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu 13 A. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài. 13 1. Nhân tố kinh tế xã hội trong nước 13 2. Nhân tố tài nguyên thiên nhiên và địa lý 17 3. Ảnh hưởng của tình hình kinh tế xã hội thế giới 17 B. Nhóm nhân tố thuộc bản thân doanh nghiệp 17 1. Nhân tố bộ máy quản lý 17 2. Nhân tố con người 18 3. Mạng lưới kinh doanh của doanh nghiệp 18 4. Khả năng cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp 18 III. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu 19 1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu qủa sản xuất kinh doanh. 19 2. Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh XNK 21 CHƯƠNG II: Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ở Công ty SONA 23 I. Khái quát về Công ty 23 1. Sự hình thành và phát triển 23 2. Chức năng và nhiệm vụ 24 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy 26 II. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty SONA 27 1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty SONA. 27 2. Phân tích đánh giá các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh. 30 3. Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty SONA trong những năm qua 34 III. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá của Công ty SONA 37 1. Tình hình hoạt động XNK hàng hoá 37 2. Các hình thức kinh doanh XNK của Công ty SONA 40 CHƯƠNG III: Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) 43 I. Định hướng phát triển về hoạt động kinh doanh của Công ty SONA 43 1. Định hướng phát triển chung của Công ty trong thời gian tới 43 2. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới về hoạt động thương mại 44 II. Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh XNK hàng hoá của Công ty SONA 46 1. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và mở rộng thị trường 46 2. Mở rộng mặt hàng kinh doanh 49 3. Củng cố quan hệ với bạn hàng cũ, mở rộng phát triển với các bạn hàng mới 50 4. Phải chặt chẽ hơn trong việc xác định điều khoản của Hợp đồng 51 5. Sử dụng chi phí kinh doanh có hiệu quả. 53 6. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn sản xuất kinh doanh. 54 III. Một số kiến nghị đối với nhà nước về những vấn đề liên quan đến quản lý vĩ mô 56 1. Chính sách thuế XNK 56 2. Về chính sách hạn ngạch XNK 57 3. Về chính sách quản lý ngoại tệ 57 4. Về quản lý Hải quan 58 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: Cơ sở Lý luận về kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá

trong nền kinh tế thị trường 3

I. Tổng quan về hoạt động XNK 3

1. Tính tất yếu khách quan của TMQT 3

2. Khái niệm và các hình thức xuất nhập khẩu chủ yếu 6

3. Nội dung công tác kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá ở

các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. 7

4. Vai trò của xuất nhập khẩu. 12

II. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu 13

A. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài. 13

1. Nhân tố kinh tế xã hội trong nước 13

2. Nhân tố tài nguyên thiên nhiên và địa lý 17

3. Ảnh hưởng của tình hình kinh tế xã hội thế giới 17

B. Nhóm nhân tố thuộc bản thân doanh nghiệp 17

1. Nhân tố bộ máy quản lý 17

2. Nhân tố con người 18

3. Mạng lưới kinh doanh của doanh nghiệp 18

4. Khả năng cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp 18

III. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu 19

1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu qủa sản xuất kinh doanh. 19

2. Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh XNK 21

CHƯƠNG II: Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động

kinh doanh xuất nhập khẩu ở Công ty SONA 23

I. Khái quát về Công ty 23

1. Sự hình thành và phát triển 23

2. Chức năng và nhiệm vụ 24

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy 26

II. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty SONA 27

1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty SONA. 27

2. Phân tích đánh giá các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh. 30

3. Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty SONA trong những năm qua 34

III. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

hàng hoá của Công ty SONA 37

1. Tình hình hoạt động XNK hàng hoá 37

2. Các hình thức kinh doanh XNK của Công ty SONA 40

CHƯƠNG III: Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) 43

I. Định hướng phát triển về hoạt động kinh doanh của Công ty SONA 43

1. Định hướng phát triển chung của Công ty trong thời gian tới 43

2. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới về hoạt động thương mại 44

II. Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động

kinh doanh XNK hàng hoá của Công ty SONA 46

1. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và mở rộng thị trường 46

2. Mở rộng mặt hàng kinh doanh 49

3. Củng cố quan hệ với bạn hàng cũ, mở rộng phát triển với các bạn hàng mới 50

4. Phải chặt chẽ hơn trong việc xác định điều khoản của Hợp đồng 51

5. Sử dụng chi phí kinh doanh có hiệu quả. 53

6. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn sản xuất kinh doanh. 54

III. Một số kiến nghị đối với nhà nước về những vấn đề liên quan

đến quản lý vĩ mô 56

1. Chính sách thuế XNK 56

2. Về chính sách hạn ngạch XNK 57

3. Về chính sách quản lý ngoại tệ 57

4. Về quản lý Hải quan 58

KẾT LUẬN 59

TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY