Chuyên đề Một số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu ở Công ty Dệt Vải Công Nghiệp Hà Nội

Mục lụcNội dung Trang Lời nói đầu 1 Chương I Lý luận chung hoạt động nhập hoạt động nhập hàng khẩu hàng hoá trong nền kinh tế thị trường hiện nay 3 I. Vai trò và nội dung của các hoạt động nhập khẩu 1. Sự cần thiết và lợi ích của Thương mại quốc tế hàng hoá trong nền kinh tế thị trường hiện nay 3 2. Vai trò hoạt động nhập khẩu đối với nền kinh tế 4 3. Các nhân tố ảnh hưởng hoạt động nhập khẩu 7 4. Các hình thức nhập khẩu ở nước ta hiện nay 11 II. Nội dung hoạt động nhập khẩu 14 1. Nghiên cứu thị trường, lựa chọn đối tác giao dịch 14 2. Giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng nhập khẩu 19 3. Thực hiện hợp đồng nhập khẩu 25 Chương II Thực trạng hoạt động nhập khẩu của Công ty Dệt Vải Công Nghiệp Hà Nội 30 I. Tình hình sản suất kinh doanh ở Công ty Dệt Vải Công Nghiệp Hà Nội 30 1. Lịch sữ hình thành và phát triển 30 2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban và cơ cấu tổ chức 33 3. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh của Công ty 41 4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 44 II. Phân tích thực trạng hoạt động nhập khẩu của Công ty 48 1. Kim ngạch nhập khẩu và cơ cấu mặt hàng nhập khẩu 48 2. Thị trường nhập khẩu 50 3. Hoạt động đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng của Công ty 51 4. Các hình thức nhập khẩu 53 III. Đánh giá hoạt động nhập khẩu của Công ty Dệt Vải Công Nghiệp Hà Nội 55 1. Những thành quả đạt được 56 2. Những điểm còn hạn chế 58 Chương III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạtđộng nhập khẩu hàng hoá ỏ Công ty Dệt Vải Công Nhgiệp Hà Nội 62 I. Phương hướng, mục tiêu kinh doanh của Công ty 62 1. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 62 2. Mục tiêu 65 II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhậpkhẩu của Công ty 66 1. Tổ chức mạng lưới thông tin nghiên cứu thị trường 66 2. Nâng cao bồi dưỡng trinh độ cho đội ngũ cán bộ nghiệp vụ xuất nhập khẩu 69 3. Nâng cao hiệu quả công tác giao dịch đàm phán 70 4.Thực hiện tốt việc xin giấy phép nhập khẩu, mở L/C chuẩn bị mua hàng, kiểm tra hàng nhập khẩu, khai báo Hải quan, nhận hàng và thanh toán tiền hàng. 75 5. Hoàn thiện công tác thực hiện hợp đồng 81 6. Huy động và sử dụng nguồn vốn hiệu quả 83 7. Giải pháp bảo đảm nguồn hàng và tổ chức kinh doanh 83 III. Một số kiến nghị với Nhà nước nhằm tạo lập môi trường và điều kiện thực hiện các giải pháp. 84 1. Thuế nhập khẩu 84 2. Về quản lý ngoại tệ 85 3. Cải cách hành chính 85 Kết luân 86 Tài liệu tham khảo 87 Mục lục 88

Mục lục

Nội dung Trang

Lời nói đầu 1

Chương I Lý luận chung hoạt động nhập hoạt động nhập

hàng khẩu hàng hoá trong nền kinh tế thị trường hiện nay 3

I. Vai trò và nội dung của các hoạt động nhập khẩu 1. Sự cần thiết và lợi ích của Thương mại quốc tế hàng hoá trong

nền kinh tế thị trường hiện nay 3 2. Vai trò hoạt động nhập khẩu đối với nền kinh tế 4 3. Các nhân tố ảnh hưởng hoạt động nhập khẩu 7 4. Các hình thức nhập khẩu ở nước ta hiện nay 11 II. Nội dung hoạt động nhập khẩu 14 1. Nghiên cứu thị trường, lựa chọn đối tác giao dịch 14 2. Giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng nhập khẩu 19 3. Thực hiện hợp đồng nhập khẩu 25 Chương II Thực trạng hoạt động nhập khẩu của Công ty Dệt

Vải Công Nghiệp Hà Nội 30 I. Tình hình sản suất kinh doanh ở Công ty Dệt Vải Công

Nghiệp Hà Nội 30 1. Lịch sữ hình thành và phát triển 30 2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban và cơ cấu tổ chức 33 3. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh của Công ty 41 4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 44 II. Phân tích thực trạng hoạt động nhập khẩu của Công ty 48 1. Kim ngạch nhập khẩu và cơ cấu mặt hàng nhập khẩu 48 2. Thị trường nhập khẩu 50 3. Hoạt động đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng của

Công ty 51

4. Các hình thức nhập khẩu 53 III. Đánh giá hoạt động nhập khẩu của Công ty Dệt Vải

Công Nghiệp Hà Nội 55 1. Những thành quả đạt được 56 2. Những điểm còn hạn chế 58 Chương III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạtđộng

nhập khẩu hàng hoá ỏ Công ty Dệt Vải Công Nhgiệp Hà Nội 62 I. Phương hướng, mục tiêu kinh doanh của Công ty 62 1. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 62 2. Mục tiêu 65

II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập

khẩu của Công ty 66 1. Tổ chức mạng lưới thông tin nghiên cứu thị trường 66 2. Nâng cao bồi dưỡng trinh độ cho đội ngũ cán bộ nghiệp

vụ xuất nhập khẩu 69 3. Nâng cao hiệu quả công tác giao dịch đàm phán 70 4.Thực hiện tốt việc xin giấy phép nhập khẩu, mở L/C chuẩn bị mua hàng, kiểm tra hàng nhập khẩu, khai báo Hải quan, nhận hàng và thanh toán tiền hàng. 75

5. Hoàn thiện công tác thực hiện hợp đồng 81 6. Huy động và sử dụng nguồn vốn hiệu quả 83 7. Giải pháp bảo đảm nguồn hàng và tổ chức kinh doanh 83 III. Một số kiến nghị với Nhà nước nhằm tạo lập môi trường và điều kiện thực hiện các giải pháp. 84 1. Thuế nhập khẩu 84 2. Về quản lý ngoại tệ 85 3. Cải cách hành chính 85 Kết luân 86 Tài liệu tham khảo 87 Mục lục 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY