Chuyên đề Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp

MỤC LỤC Lời mở đầuChương I: Giới thiệu về Công ty Cổ phầ Bao bì và In nông nghiệp .1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp 1.2. Hệ thống tổ chức bộ máy .1.3 Kết quả sản xuất kinh doanh 1.4. Các đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp ảnh hưởng đến công tác tiền lương . 1.4.1. Đặc điểm về lĩnh vực, nhiệm vụ kinh doanh . 1.4.1.1. Lĩnh vực kinh doanh . 1.4.1.2. khách hàng 1.4.1.3. sản phẩm của Công ty và tình hình cạnh tranh trên thị trường. 1.4.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ . 1.4.3. Đặc điểm về cơ sở vật chất và trang thiết bị . 1.4.4. Đặc điểm về lao động . 1.4.5. Bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp .Ch­¬ng II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty Cæ phÇn Baob× vµ In N«ng nghiÖp .202.1. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng 202.1.1. VÊn ®Ò qu¶n lý nguån nh©n lùc .202.1.1.1. TuyÓn chän vµ bè trÝ sö dông lao ®éng 202.1.1.2. Ph©n c«ng, ph©n bæ lao ®éng .212.1.1.3. Qu¶n lý chÊt l­îng lao ®éng: 242.1.1.4. Tæ chøc hîp t¸c lao ®éng 252.1.1.5. C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng 262.1.1.6. §µo t¹o, ®µo t¹o l¹i ph¸t triÓn nguån nh©n lùc 272.1.1.7. T¹o ®éng lùc trong lao ®éng 282.1.2. VÊn ®Ò qu¶n lý quü tiÒn l­¬ng .292.1.2.1. §Þnh møc lao ®éng 292.1.2.2. ChÊm c«ng ®Ó tr¶ l­¬ng .312.1.2.3. Tæ chøc tr¶ l­¬ng vµ qu¶n lý quü l­¬ng 312.1.3. VÊn ®Ò thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng 322.1.3.1. VÊn ®Ò thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng, c¸c lo¹i giao kÕt hîp ®ång lao ®éng ®ang ¸p dông t¹i c«ng ty 322.1.3.2. VÊn ®Ò thùc hiÖn tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ 332.1.3.3. Nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng 342.2. X©y dùng quü l­¬ng vµ nguån tr¶ l­¬ng thùc tÕ cho lao ®éng .352.3. C¸c h×nh thøc vµ chÕ ®é l­¬ng ë c«ng ty .362.3.1. §èi víi c¸n bé qu¶n lý, c«ng nh©n phôc vô vµ x­ëng c¬ ®iÖn .36 2.3.2. §èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt 372.3.2.1. TiÒn l­¬ng c«ng nh©n x­ëng chÕ b¶n .382.3.2.2. TiÒn l­¬ng c«ng nh©n x­ëng in 402.3.2.3. TiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¸ch (hoµn thiÖn): 412.4. TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp .452.4.1. TiÒn l­¬ng 452.4.2. C¸c kho¶n phô cÊp: .45 2.4.2.1. Phô cÊp ®éc h¹i: 452.4.2.2. C¸c phô cÊp theo chÕ ®é bé luËt lao ®éng: 462.5. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng viÖc tr¶ l­¬ng t¹i C«ng ty Cæ phÇn Bao b× vµ In N«ng nghiÖp462.5.1. ¦u ®iÓm: .462.5.2. Tån t¹i: .462.5.3. Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ .47Ch­¬ng III. C¸c gi¶i ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn c¸c h×nhthøc vµ chÕ ®é tr¶ l­¬ng t¹i c«ng ty Cæ phÇn Bao b× vµ In N«ng nghiÖp .483.1. Định hướng phát triển của Công ty Bao bì và in Nông nghiệp .483.2. Hoµn thiÖn viÖc x©y dùng quü l­¬ng 493.3. X©y dùng ®Þnh møc lao ®éng phï hîp cho công nhân .493.4. BiÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tiÒn th­ëng: 513.5. Sử dụng và bố trí lao động một cách hợp lý.: .523.6. Hoµn thiÖn c«ng t¸c thèng kª, kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm (KCS) 533.7. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc, phôc vô n¬i lµm viÖc .53KÕt luËn

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Chương I: Giới thiệu về Công ty Cổ phầ Bao bì và In nông nghiệp .

1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp

1.2. Hệ thống tổ chức bộ máy .

1.3 Kết quả sản xuất kinh doanh

1.4. Các đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp ảnh hưởng đến công tác tiền lương .

1.4.1. Đặc điểm về lĩnh vực, nhiệm vụ kinh doanh .

1.4.1.1. Lĩnh vực kinh doanh .

1.4.1.2. khách hàng

1.4.1.3. sản phẩm của Công ty và tình hình cạnh tranh trên thị trường.

1.4.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ .

1.4.3. Đặc điểm về cơ sở vật chất và trang thiết bị .

1.4.4. Đặc điểm về lao động .

1.4.5. Bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp .

Ch­¬ng II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty Cæ phÇn Baob× vµ In N«ng nghiÖp .20

2.1. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng 20

2.1.1. VÊn ®Ò qu¶n lý nguån nh©n lùc .20

2.1.1.1. TuyÓn chän vµ bè trÝ sö dông lao ®éng 20

2.1.1.2. Ph©n c«ng, ph©n bæ lao ®éng .21

2.1.1.3. Qu¶n lý chÊt l­îng lao ®éng: 24

2.1.1.4. Tæ chøc hîp t¸c lao ®éng 25

2.1.1.5. C¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng 26

2.1.1.6. §µo t¹o, ®µo t¹o l¹i ph¸t triÓn nguån nh©n lùc 27

2.1.1.7. T¹o ®éng lùc trong lao ®éng 28

2.1.2. VÊn ®Ò qu¶n lý quü tiÒn l­¬ng .29

2.1.2.1. §Þnh møc lao ®éng 29

2.1.2.2. ChÊm c«ng ®Ó tr¶ l­¬ng .31

2.1.2.3. Tæ chøc tr¶ l­¬ng vµ qu¶n lý quü l­¬ng 31

2.1.3. VÊn ®Ò thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng 32

2.1.3.1. VÊn ®Ò thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng, c¸c lo¹i giao kÕt hîp ®ång lao ®éng ®ang ¸p dông t¹i c«ng ty 32

2.1.3.2. VÊn ®Ò thùc hiÖn tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ 33

2.1.3.3. Nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng 34

2.2. X©y dùng quü l­¬ng vµ nguån tr¶ l­¬ng thùc tÕ cho lao ®éng .35

2.3. C¸c h×nh thøc vµ chÕ ®é l­¬ng ë c«ng ty .36

2.3.1. §èi víi c¸n bé qu¶n lý, c«ng nh©n phôc vô vµ x­ëng c¬ ®iÖn .36

2.3.2. §èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt 37

2.3.2.1. TiÒn l­¬ng c«ng nh©n x­ëng chÕ b¶n .38

2.3.2.2. TiÒn l­¬ng c«ng nh©n x­ëng in 40

2.3.2.3. TiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¸ch (hoµn thiÖn): 41

2.4. TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp .45

2.4.1. TiÒn l­¬ng 45

2.4.2. C¸c kho¶n phô cÊp: .45

2.4.2.1. Phô cÊp ®éc h¹i: 45

2.4.2.2. C¸c phô cÊp theo chÕ ®é bé luËt lao ®éng: 46

2.5. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng viÖc tr¶ l­¬ng t¹i C«ng ty Cæ phÇn Bao b× vµ In N«ng nghiÖp46

2.5.1. ¦u ®iÓm: .46

2.5.2. Tån t¹i: .46

2.5.3. Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ .47

Ch­¬ng III. C¸c gi¶i ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn c¸c h×nhthøc vµ chÕ ®é tr¶ l­¬ng t¹i c«ng ty Cæ phÇn Bao b× vµ In N«ng nghiÖp .48

3.1. Định hướng phát triển của Công ty Bao bì và in Nông nghiệp .48

3.2. Hoµn thiÖn viÖc x©y dùng quü l­¬ng 49

3.3. X©y dùng ®Þnh møc lao ®éng phï hîp cho công nhân .49

3.4. BiÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tiÒn th­ëng: 51

3.5. Sử dụng và bố trí lao động một cách hợp lý.: .52

3.6. Hoµn thiÖn c«ng t¸c thèng kª, kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm (KCS) 53

3.7. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc, phôc vô n¬i lµm viÖc .53

KÕt luËn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY