Chuyên đề Một số biện pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dương

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XÂY LẮP VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN DƯƠNG 31.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dương 31.1.1. Tổng quan về Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dương 31.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dương 51.2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của Công ty Xây lắp Vật liệu Xây dựng An Dương ảnh hưởng tới công tác hạ giá thành sản phẩm xây lắp 71.2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 71.2.2. Sản phẩm của Công ty 111.2.3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 141.2.4. Lao động và điều kiện lao động 171.2.5. Tình hình tài chính của Công ty 191.2.6. Nguyên vật liệu 201.2.7. Môi trường kinh doanh của Công ty và ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến cạnh tranh trên thị trường 21PHẦN II. THỰC TRẠNG HẠ GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN DƯƠNG TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 232.1. Đánh giá chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây 232.1.1. Tình hình thực hiện kế hoạch xây lắp 232.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 262.2. Phân tích thực trạng hạ giá thành sản phẩm xây lắp của Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dương 282.2.1. Giá thành xây lắp công trình xây dựng 282.2.2. Phân tích một số công trình Công ty thi công trong những năm gần đây 382.2.3. Phân tích các nhân tố tác động tới giá thành sản phẩm 452.2.4. Đánh giá chung về tình hình hạ giá thành sản phẩm xây lắp của Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dương 52PHẦN III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN HẠ GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN DƯƠNG 573.1. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 573.2. Một số biện pháp góp phần hạ giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dương trong thời gian tới 58KẾT LUẬN 67TÀI LIỆU THAM KHẢO 36

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XÂY LẮP VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN DƯƠNG 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dương 3

1.1.1. Tổng quan về Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dương 3

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dương 5

1.2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của Công ty Xây lắp Vật liệu Xây dựng An Dương ảnh hưởng tới công tác hạ giá thành sản phẩm xây lắp 7

1.2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty 7

1.2.2. Sản phẩm của Công ty 11

1.2.3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 14

1.2.4. Lao động và điều kiện lao động 17

1.2.5. Tình hình tài chính của Công ty 19

1.2.6. Nguyên vật liệu 20

1.2.7. Môi trường kinh doanh của Công ty và ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến cạnh tranh trên thị trường 21

PHẦN II. THỰC TRẠNG HẠ GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN DƯƠNG TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 23

2.1. Đánh giá chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây 23

2.1.1. Tình hình thực hiện kế hoạch xây lắp 23

2.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 26

2.2. Phân tích thực trạng hạ giá thành sản phẩm xây lắp của Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dương 28

2.2.1. Giá thành xây lắp công trình xây dựng 28

2.2.2. Phân tích một số công trình Công ty thi công trong những năm gần đây 38

2.2.3. Phân tích các nhân tố tác động tới giá thành sản phẩm 45

2.2.4. Đánh giá chung về tình hình hạ giá thành sản phẩm xây lắp của Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dương 52

PHẦN III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN HẠ GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN DƯƠNG 57

3.1. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 57

3.2. Một số biện pháp góp phần hạ giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dương trong thời gian tới 58

KẾT LUẬN 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY