Chuyên đề Mở rộng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh Chợ Mơ

MỤC LỤC

BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT 4

LỜI MỞ ĐẦU 6

Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 8

1.1 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 8

1.1.1 Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 8

1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 8

1.1.1.2 Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 8

1.2 Cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 11

1.2.1 Khái niệm, đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân 11

1.2.2 Phân loại cho vay khách hàng cá nhân 15

1.2.3 Quy trình cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 21

1.2.4 Mở rộng cho vay đối với khách hàng cá nhân 25

1.2.4.1 Khái niệm mở rộng cho vay khách hàng cá nhân 25

1.2.4.2 Các chỉ tiêu phản ánh hoạt động mở rộng cho vay khách hàng cá nhân 26

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 27

1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc về ngân hàng 28

1.3.2 Các nhân tố khách quan 32

1.3.2.1 Nhóm nhân tố thuộc về khách hàng 32

1.3.2.2 Nhóm nhân tố thuộc về môi trường hoạt động của ngân hàng 34

Chương 2 - THỰC TRẠNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNo&PTNT – CHI NHÁNH CHỢ MƠ 37

2.1 Tổng quan về NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ 37

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT - chi nhánh Chợ Mơ 37

2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh 38

2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ 40

2.2 Thực trạng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ 53

2.2.1 Đối tượng cho vay của Chi nhánh 53

2.2.2 Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh Chợ Mơ 54

2.2.3 Lãi suất cho vay khách hàng cá nhân 56

2.2.4 Quy mô khoản vay 58

2.2.5 Nguồn trả nợ và phương thức trả nợ 58

2.2.6 Tài sản đảm bảo 59

2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay đối với KHCN tại NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ 59

2.3.1 Kết quả đạt được 59

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 60

2.3.2.1 Hạn chế 60

2.3.2.2 Nguyên nhân 62

Chương 3 - GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHCN TẠI NHNo&PTNT – CHI NHÁNH CHỢ MƠ 67

3.1 Kế hoạch hoạt động cho vay đối với KHCN trong thời gian tới 67

3.1.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2007 67

3.1.2 Kế hoạch cho vay đối với KHCN của chi nhánh 67

3.2 Một số giải pháp mở rộng cho vay KHCN tại chi nhánh Chợ Mơ 69

3.2.1 Chính sách cho vay khách hàng cá nhân cần được chú trọng hơn 70

3.2.2 Đa dạng hoá và nâng cao tính cạnh tranh của các hình thức cho vay KHCN 71

3.2.3 Nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín dụng 73

3.2.4 Đẩy mạnh hoạt động marketing của chi nhánh 75

3.2.5 Nâng cấp cơ sở vật chất và mở rộng mạng lưới hoạt động của chi nhánh 76

3.3 Những kiến nghị 78

3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 78

3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 79

3.3.3 Kiến nghị với các cơ quan nhà nước và Chính phủ 79

3.3.4 Kiến nghị với khách hàng 80

KẾT LUẬN 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY