Chuyên đề Mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Thanh Xuân

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DNVVN 3

1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại. 3

1.1.1. Các quan điểm về ngân hàng thương mại 3

1.1.4. Vai trò của ngân hàng thương mại 7

1.1.4.2. Chuyển thời hạn vốn 7

1.1.4.3. Cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng 8

1.1.4.4. Nâng cao hiệu quả sản xuất và lưu thông hàng hóa 8

1.1.5. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 8

1.1.5.1. Hoạt động huy động vốn 8

1.1.5.2. Hoạt động sử dụng vốn 11

1.1.5.3. Hoạt động trung gian 13

1.2. Khái quát về doanh nghiệp vừa và nhỏ 13

1.2.1. Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ 13

1.2.2.1 Những điểm mạnh của doanh nghiệp vừa và nhỏ 15

1.2.2.2. Những hạn chế, khó khăn của doanh nghiệp vừa và nhỏ 17

1.2.3. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế 19

1.2.3.1. DNVVN góp phần tăng tổng thu nhập quốc nội, giải quyết công ăn việc làm và góp phần ổn định xã hội 20

1.2.3.2. DNVVN cung cấp một phần không nhỏ các sản phẩm trong nền kinh tế 20

1.2.3.3. DNVVN có vai trò tích cực trong sự phát triển kinh tế địa phương, khai thác thế mạnh của từng vùng 21

1.2.3.4. Góp phần chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hoá- hiện đại hoá, thúc đẩy quá trình đô thị hoá 21

1.2.4. Vai trò vốn cho vay của ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 22

1.2.4.1. Đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp một cách kịp thời 22

1.2.4.2. Nâng cao việc sử dụng vốn của các doanh nghiệp 23

1.2.4.3. Thúc đẩy các DNVVN tăng cường thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh 23

1.3. Cho vay của ngân hàng thương mại với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 24

1.3.1. Các phương thức cho vay của ngân hàng thương mại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 24

1.3.2. Mở rộng cho vay DNVVN của ngân hàng thương mại 26

1.3.2.1. Mở rộng về quy mô 26

1.3.2.2. Mở rộng các phương thức cho vay 27

1.3.2.3. Mở rộng đối tượng cho vay 28

1.3.2.4. Nâng cao chất lượng và hiệu quả cho vay 28

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NHNo & PTNT THANH XUÂN 30

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh NHNo & PTNT Thanh Xuân 30

2.1.2. Khái quát về NHNo & PTNT Thanh Xuân 30

2.1.2.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của NHNo & PTNT Thanh Xuân 30

2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của NHNo & PTNT Thanh Xuân 32

2.1.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu một số năm gần đây 35

2.2. Thực trạng cho vay DNVVN tại NHNo & PTNT Thanh Xuân 44

2.2.1. Thực trạng DNVVN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 44

2.2.2. Thực trạng cho vay DNVVN tại chi nhánh NHNo & PTNT Thanh Xuân 45

2.3. Đánh giá thực trạng cho vay DNVVN tại NHNo & PTNT Thanh Xuân 53

2.3.1. Kết quả 53

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 54

2.3.3.1 Hạn chế 54

2.3.2.2. Nguyên nhân 54

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY DNVVN TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT THANH XUÂN 58

3.1. Những định hướng mở rộng cho vay DNVVN tại chi nhánh NHNo & PTNT Thanh Xuân 58

3.1.1. Định hướng phát triển DNVVN 58

3.1.2. Định hướng mở rộng cho vay DNVVN của Đảng và Nhà nước 60

3.1.3. Định hướng mở rộng cho vay đối với DNVVN của NHNo & PTNT Thanh Xuân 62

3.1.3.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2007 62

3.1.3.2. Định hướng mở rộng cho vay đối với DNVVN của chi nhánh NHNo & PTNT quận Thanh Xuân 62

3.2. Giải pháp mở rộng cho vay của DNVVN tại chi nhánh NHNo & PTNT Thanh Xuân 64

3.2.1. Giải pháp đối với các khoản nợ quá hạn 64

3.2.2. Tăng cường công tác thẩm định khách hàng 64

3.2.3. Tăng cường các hoạt động marketing 67

3.2.4. Mở rộng đôí tượng khách hàng phục vụ 69

3.2.5. Đa dạng hoá các hình thức cho vay 69

3.2.6. Tạo điều kiện cho cán bộ tín dụng nâng cao trình độ năng lực 70

3.2.7. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, kiểm soát khi cho vay 70

3.3. Kiến nghị 71

3.3.1. Kiến nghị với cơ quan nhà nước 71

Với chính phủ 71

3.3.2. Kiến nghị với NHNo & PTNT Việt Nam 73

3.3.3. Kiến nghị với các DNVVN 74

KẾT LUẬN 76

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY