Chuyên đề Kế toán và quản lý hàng tồn kho tại công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1NỘI DUNG 2Phần I :Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Nhựa Đa Nẵng 21.Quá trình hình thành 22.Quá trình phát triển: 23.Nhiệm vụ và quyền hạn của công ty 3a. Nhiệm vụ: 3b.Quyền hạn của công ty : 3c. Đặc điểm sản xuất của công ty : 3d. Thị trường của công ty 4II. Cơ cấu tổ chức sản xuất tại công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng, 41. Sơ đồ tổ chức sản xuất: Error! Bookmark not defined.III.Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty 41. Sơ đồ 42. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban: 5IV. Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng. 61. Tổ chức bộ máy kế toán. 6a. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 6b. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán: 72. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty: 7Phần II: Thực tế công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ Phần Nhựa Đà Nẵng 8I. Đặc điểm và tính giá hàng tồng kho tại công ty: 81. Đặc điểm hàng tồn kho tại công ty: 82. Phương pháp tính giá hàng tồn kho tại công ty. 9a. Trường hợp nhập kho: 9b. Trường hợp xuất kho: 10c. Đánh giá sản phẩm dở dang: 11II. Kế toán chi tiết hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng 111. Tổ chức bộ mã theo dõi hàng tồn kho. 11a. Nguyên vật liệu: 11b. Công cụ dụng cụ: TK sử dụng 153 13c. Sản phẩm dở dang: 13d. Thành phẩm: 132. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty 13a. Thủ tục, chứng từ nhập kho vật tư: 13b. Thủ tục, chứng từ xuất kho vật tư: 14c. Kế toán tổng hợp nhập, xuất nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ: 163. Kế toán sản phẩm dở dang và thành phẩm tại công ty 20a. Đối với sản phẩm dở dang: 20b. Đối với thành phẩm: 234. Kế toán kết quả kiểm kê, đánh giá lại hàng tồn kho và quản lý hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng: 25Phần III 29Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản lý hàng tồn kho tại Công ty Cổ Phần Nhựa Đà Nẵng 29I. Một số nhận xét về công tác kế toán và quản lý hàng tồn kho tại Công ty. 291. Nhận xét chung: 292. Nhận xét về công tác quản lý và công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ Phần Nhựa Đà Nẵng: 30a. Trong công tác quản lý hàng tồn kho: 30b. Trong công tác kế toán hàng tồn kho: 30II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản lý hàng tồn kho tại công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng: 301. Tính giá vật liệu xuất kho: 302. Công tác quản lý và kế toán công cụ, dụng cụ: 323. Công tác kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các tổ sản xuất 344. Đối với phế liệu thu hồi: 345. Xây dựng hệ thống báo cáo hàng tồn kho: 356. Một số ý kiến khác: 37

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

Phần I :Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Nhựa Đa Nẵng 2

1.Quá trình hình thành 2

2.Quá trình phát triển: 2

3.Nhiệm vụ và quyền hạn của công ty 3

a. Nhiệm vụ: 3

b.Quyền hạn của công ty : 3

c. Đặc điểm sản xuất của công ty : 3

d. Thị trường của công ty 4

II. Cơ cấu tổ chức sản xuất tại công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng, 4

1. Sơ đồ tổ chức sản xuất: Error! Bookmark not defined.

III.Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty 4

1. Sơ đồ 4

2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban: 5

IV. Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng. 6

1. Tổ chức bộ máy kế toán. 6

a. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 6

b. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán: 7

2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty: 7

Phần II: Thực tế công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ Phần Nhựa Đà Nẵng 8

I. Đặc điểm và tính giá hàng tồng kho tại công ty: 8

1. Đặc điểm hàng tồn kho tại công ty: 8

2. Phương pháp tính giá hàng tồn kho tại công ty. 9

a. Trường hợp nhập kho: 9

b. Trường hợp xuất kho: 10

c. Đánh giá sản phẩm dở dang: 11

II. Kế toán chi tiết hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng 11

1. Tổ chức bộ mã theo dõi hàng tồn kho. 11

a. Nguyên vật liệu: 11

b. Công cụ dụng cụ: TK sử dụng 153 13

c. Sản phẩm dở dang: 13

d. Thành phẩm: 13

2. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty 13

a. Thủ tục, chứng từ nhập kho vật tư: 13

b. Thủ tục, chứng từ xuất kho vật tư: 14

c. Kế toán tổng hợp nhập, xuất nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ: 16

3. Kế toán sản phẩm dở dang và thành phẩm tại công ty 20

a. Đối với sản phẩm dở dang: 20

b. Đối với thành phẩm: 23

4. Kế toán kết quả kiểm kê, đánh giá lại hàng tồn kho và quản lý hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng: 25

Phần III 29

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản lý hàng tồn kho tại Công ty Cổ Phần Nhựa Đà Nẵng 29

I. Một số nhận xét về công tác kế toán và quản lý hàng tồn kho tại Công ty. 29

1. Nhận xét chung: 29

2. Nhận xét về công tác quản lý và công tác kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ Phần Nhựa Đà Nẵng: 30

a. Trong công tác quản lý hàng tồn kho: 30

b. Trong công tác kế toán hàng tồn kho: 30

II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản lý hàng tồn kho tại công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng: 30

1. Tính giá vật liệu xuất kho: 30

2. Công tác quản lý và kế toán công cụ, dụng cụ: 32

3. Công tác kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các tổ sản xuất 34

4. Đối với phế liệu thu hồi: 34

5. Xây dựng hệ thống báo cáo hàng tồn kho: 35

6. Một số ý kiến khác: 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY