Chuyên đề Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần alphanam cơ điện

MỤC LỤCDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮTDANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂULỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN 41.1. ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN 41.1.1. Số lượng người lao động và cơ cấu lao động 41.1.2. Đặc điểm lao động của công ty. 41.1.3. Phân loại lao động trong Công ty 51.2. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN 51.2.1. Chế độ tiền lương 51.2.2. Hình thức trả lương 61.3. CHẾ ĐỘ TRÍCH LẬP, NỘP VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN TRÍCH LẬP THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN 71.3.1. Quỹ tiền lương: 71.3.2. Quỹ bảo hiểm xã hội 81.3.3. Quỹ Bảo Hiểm Y Tế 91.3.4. Kinh phí công đoàn: 101.3.5. Bảo hiểm thất nghiệp: 101.4. TỔ CHỨC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN 11 1.4.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban quản lý 111.4.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban chức năng 14CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN 182.1. KẾ TOÁN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN 182.1.1. Chứng từ sử dụng 182.1.1.1. Đối với hình thức trả lương theo thời gian 182.1.1.2 .Đối với hình thức trả lương theo sản phẩm 262.1.2. Phương pháp tính lương 302.1.2.1. Phương pháp tính lương theo thời gian 302.1.2.2. Phương pháp tính lương theo sản phẩm 332.1.3. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 342.1.4. Quy trình kế toán 362.1.4.1. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 362.1.4.2. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp 372.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN 412.2.1. Chứng từ sử dụng 412.2.2. Tài khoản sử dụng 422.2.3. Quy trình kế toán 452.2.3.1. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 452.2.3.2. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp 46CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN 47 3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 473.1.1. Ưu điểm 473.1.2. Nhược điểm 493.1.3. Phương hướng hoàn thiện 493.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN 503.2.1. Về hình thức tiền lương và phương pháp tính lương 503.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán 543.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 543.2.4. Về sổ kế toán chi tiết 543.2.5. Về sổ kế toán tổng hợp 553.2.6. Về báo cáo kế toán liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương 553.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp 55KẾT LUẬN 58DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN 4

1.1. ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN 4

1.1.1. Số lượng người lao động và cơ cấu lao động 4

1.1.2. Đặc điểm lao động của công ty. 4

1.1.3. Phân loại lao động trong Công ty 5

1.2. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN 5

1.2.1. Chế độ tiền lương 5

1.2.2. Hình thức trả lương 6

1.3. CHẾ ĐỘ TRÍCH LẬP, NỘP VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN TRÍCH LẬP THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN 7

1.3.1. Quỹ tiền lương: 7

1.3.2. Quỹ bảo hiểm xã hội 8

1.3.3. Quỹ Bảo Hiểm Y Tế 9

1.3.4. Kinh phí công đoàn: 10

1.3.5. Bảo hiểm thất nghiệp: 10

1.4. TỔ CHỨC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN 11

1.4.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban quản lý 11

1.4.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban chức năng 14

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN 18

2.1. KẾ TOÁN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN 18

2.1.1. Chứng từ sử dụng 18

2.1.1.1. Đối với hình thức trả lương theo thời gian 18

2.1.1.2 .Đối với hình thức trả lương theo sản phẩm 26

2.1.2. Phương pháp tính lương 30

2.1.2.1. Phương pháp tính lương theo thời gian 30

2.1.2.2. Phương pháp tính lương theo sản phẩm 33

2.1.3. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 34

2.1.4. Quy trình kế toán 36

2.1.4.1. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 36

2.1.4.2. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp 37

2.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN 41

2.2.1. Chứng từ sử dụng 41

2.2.2. Tài khoản sử dụng 42

2.2.3. Quy trình kế toán 45

2.2.3.1. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 45

2.2.3.2. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp 46

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN 47

3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 47

3.1.1. Ưu điểm 47

3.1.2. Nhược điểm 49

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 49

3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN 50

3.2.1. Về hình thức tiền lương và phương pháp tính lương 50

3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán 54

3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 54

3.2.4. Về sổ kế toán chi tiết 54

3.2.5. Về sổ kế toán tổng hợp 55

3.2.6. Về báo cáo kế toán liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương 55

3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp 55

KẾT LUẬN 58

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY