Chuyên đề Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh may đồng tiến

MUÏC LUÏC W”XTrang Lôøi môû ñaàu CHÖÔNG I GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT VEÀ COÂNG TY TNHH MAY ÑOÀNG TIEÁN I. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån.1 II. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï.2 1. Chöùc naêng .2 2. Nhieäm vuï .2 III. Quy moâ saûn xuaát vaø ñaëc ñieåm quy trình saûn xuaát.3IV. Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù vaø chöùc naêng nhieäm vuï cuûa töøng phoøng ban.4 1. Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù .4 2. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa töøng phoøng ban .5 V. Thuaän lôïi vaø khoù khaên.7 1. Thuaän lôïi. 7 2. Khoùkhaên.7VI. Toå chöùc coâng taùc keá toaùn.8 1. Toå chöùc boä maùy keá toaùn taïicoâng ty .8 1.1. Hình thöùc toå chöùc boä maùy keá toaùn.8 1.2. Chöùc naêng cuûa töøng phaàn haønh keá toaùn .8 2. Hình thöùc soå saùch keá toaùn .9 3. Heä thoáng taøikhoaûn keátoaùn.10 4. Chính saùch keá toaùn aùp duïng taïicoâng ty .10 CHÖÔNG II CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN KEÁ TOAÙN TAÄP HÔÏP CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM I. Nhöõng vaán ñeà chung veà chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm.11 1. Chi phí saûn xuaát .11 1.1. Khaùi nieäm.11 1.2. Phaân loaïi.11 1.2.1. Phaân loaïi chi phí saûnxuaát theo noäi dung kinh teá (yeáu toá).11 1.2.2. Phaân loaïi chi phí saûn xuaát theo khoaûn muïc.11 1.2.3. Phaân loaïi chi phí saûn xuaát theo caùc tieâu thöùc khaùc .12 2. Giaù thaønh saûn phaåm .12 2.1. Khaùi nieäm.12 2.2. Phaân loaïi.12 2.2.1. Giaùthaønh keá hoaïch .12 2.2.2. Giaù thaønh ñònh möùc .12 2.2.3. Giaù thaønh thöïc teá .12 3. Moái quan heä giöõa chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm.12 II. Toå chöùc coâng taùc taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm.13 1. Xaùc ñònh ñoái töôïng taäp hôïp chi phísaûn xuaát vaø ñoái töôïng tính giaù thaønh .13 2. Kyø tính giaù thaønh.13 3. Trình töï taäp hôïp chi phí saûnxuaát vaø tính giaù thaønh saûnphaåm .13 4. Nhieäm vuïkeá toaùn.14 III. Keá toaùn taäp hôïp vaø phaân boå chi phí saûn xuaát.14 1. Keá toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp.14 2. Keá toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp .15 3. Keá toaùn chi phísaûn xuaátchung.16 IV. Keá toaùn toång hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm.18V. Caùc phöông phaùp ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang.19VI. Caùc phöông phaùp tính giaù thaønh saûn phaåm.19CHÖÔNG III TÌNH HÌNH THÖÏC TEÁ KEÁ TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM TAÏI COÂNG TY TNHH MAY ÑOÀNG TIEÁN I. Coâng taùc toå chöùc.21 1. Ñaëc ñieåm toå chöùc saûn xuaát vaø quy trình coâng ngheä saûnxuaát saûn phaåm .21 1.1. Ñaëc ñieåm toå chöùc saûnxuaát .21 1.2. Quy trình coâng ngheä saûn xuaát saûn phaåm .21 2. Ñoái töôïng taäp hôïp chi phí saûn xuaát, ñoái töôïng tính giaù thaønh vaø kyø tính giaù thaønh.22 3. Phöông phaùp taäp hôïp vaø phaân boå chi phí saûn xuaát.22 4. Phöông phaùp ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang.23 5. Phöông phaùp tính giaù thaønh saûn phaåm .24 II. Keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm .25 1. Keá toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp.25 1.1. Ñaëc ñieåm.25 1.2. Chöùng töø keá toaùn söû duïng vaø trình töï luaân chuyeån chöùng töø .26 1.3. Taøikhoaûn söû duïng .26 1.4. Moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu taïi coâng ty.26 1.5. Tình hình phaùt sinh thöïc teá chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp taïi coâng ty .27 2. Keá toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp .30 2.1. Ñaëc ñieåm.30 2.2. Chöùng töø keá toaùn söû duïng vaø trình töï luaân chuyeån chöùng töø .30 2.3. Taøikhoaûn söû duïng .31 2.4. Moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu taïi coâng ty.31 2.5. Tình hình phaùt sinh thöïc teá chi phí nhaân coâng tröïc tieáp taïi coâng ty .32 3. Keá toaùn chi phísaûn xuaátchung.36 3.1. Ñaëc ñieåm .36 3.2. Chöùng töø keá toaùn söû duïng vaø trình töï luaân chuyeån chöùng töø .37 3.3. Taøikhoaûn söû duïng .38 3.4. Moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu taïi coâng ty .38 3.5. Tình hình phaùt sinh thöïc teá chi phí saûn xuaát chung taïi coâng ty .39 4. Keá toaùn toång hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûnphaåm .45 4.1. Toång hôïp chi phí saûnxuaát .45 4.2. Ñaùnh giaù saûnphaåm dôû dangcuoái kyø .46 4.3. Tính giaù thaønh saûn phaåm .47 CHÖÔNG IV NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒI. Nhaän xeùt.50II. Kieán nghò.53 Baûng bieåu minh hoïa Keát luaän Taøi lieäu tham khaûo

MUÏC LUÏC

W”X

Trang

Lôøi môû ñaàu

CHÖÔNG I

GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT VEÀ COÂNG TY TNHH MAY ÑOÀNG TIEÁN

I. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån.1

II. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï.2

1. Chöùc naêng .2

2. Nhieäm vuï .2

III. Quy moâ saûn xuaát vaø ñaëc ñieåm quy trình saûn xuaát.3

IV. Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù vaø chöùc naêng nhieäm vuï cuûa töøng phoøng ban.4

1. Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù .4

2. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa töøng phoøng ban .5

V. Thuaän lôïi vaø khoù khaên.7

1. Thuaän lôïi. 7

2. Khoùkhaên.7

VI. Toå chöùc coâng taùc keá toaùn.8

1. Toå chöùc boä maùy keá toaùn taïicoâng ty .8

1.1. Hình thöùc toå chöùc boä maùy keá toaùn.8

1.2. Chöùc naêng cuûa töøng phaàn haønh keá toaùn .8

2. Hình thöùc soå saùch keá toaùn .9

3. Heä thoáng taøikhoaûn keátoaùn.10

4. Chính saùch keá toaùn aùp duïng taïicoâng ty .10

CHÖÔNG II

CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN KEÁ TOAÙN TAÄP HÔÏP CHI PHÍ SAÛN XUAÁT

VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM

I. Nhöõng vaán ñeà chung veà chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm.11

1. Chi phí saûn xuaát .11

1.1. Khaùi nieäm.11

1.2. Phaân loaïi.11

1.2.1. Phaân loaïi chi phí saûnxuaát theo noäi dung kinh teá (yeáu toá).11

1.2.2. Phaân loaïi chi phí saûn xuaát theo khoaûn muïc.11

1.2.3. Phaân loaïi chi phí saûn xuaát theo caùc tieâu thöùc khaùc .12

2. Giaù thaønh saûn phaåm .12

2.1. Khaùi nieäm.12

2.2. Phaân loaïi.12

2.2.1. Giaùthaønh keá hoaïch .12

2.2.2. Giaù thaønh ñònh möùc .12

2.2.3. Giaù thaønh thöïc teá .12

3. Moái quan heä giöõa chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm.12

II. Toå chöùc coâng taùc taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm.13

1. Xaùc ñònh ñoái töôïng taäp hôïp chi phísaûn xuaát vaø ñoái töôïng tính giaù thaønh .13

2. Kyø tính giaù thaønh.13

3. Trình töï taäp hôïp chi phí saûnxuaát vaø tính giaù thaønh saûnphaåm .13

4. Nhieäm vuïkeá toaùn.14

III. Keá toaùn taäp hôïp vaø phaân boå chi phí saûn xuaát.14

1. Keá toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp.14

2. Keá toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp .15

3. Keá toaùn chi phísaûn xuaátchung.16

IV. Keá toaùn toång hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm.18

V. Caùc phöông phaùp ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang.19

VI. Caùc phöông phaùp tính giaù thaønh saûn phaåm.19

CHÖÔNG III

TÌNH HÌNH THÖÏC TEÁ KEÁ TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH

GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM TAÏI COÂNG TY TNHH MAY ÑOÀNG TIEÁN

I. Coâng taùc toå chöùc.21

1. Ñaëc ñieåm toå chöùc saûn xuaát vaø quy trình coâng ngheä saûnxuaát saûn phaåm .21

1.1. Ñaëc ñieåm toå chöùc saûnxuaát .21

1.2. Quy trình coâng ngheä saûn xuaát saûn phaåm .21

2. Ñoái töôïng taäp hôïp chi phí saûn xuaát, ñoái töôïng tính giaù thaønh vaø kyø tính giaù

thaønh.22

3. Phöông phaùp taäp hôïp vaø phaân boå chi phí saûn xuaát.22

4. Phöông phaùp ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang.23

5. Phöông phaùp tính giaù thaønh saûn phaåm .24

II. Keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm .25

1. Keá toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp.25

1.1. Ñaëc ñieåm.25

1.2. Chöùng töø keá toaùn söû duïng vaø trình töï luaân chuyeån chöùng töø .26

1.3. Taøikhoaûn söû duïng .26

1.4. Moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu taïi coâng ty.26

1.5. Tình hình phaùt sinh thöïc teá chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp taïi coâng ty .27

2. Keá toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp .30

2.1. Ñaëc ñieåm.30

2.2. Chöùng töø keá toaùn söû duïng vaø trình töï luaân chuyeån chöùng töø .30

2.3. Taøikhoaûn söû duïng .31

2.4. Moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu taïi coâng ty.31

2.5. Tình hình phaùt sinh thöïc teá chi phí nhaân coâng tröïc tieáp taïi coâng ty .32

3. Keá toaùn chi phísaûn xuaátchung.36

3.1. Ñaëc ñieåm .36

3.2. Chöùng töø keá toaùn söû duïng vaø trình töï luaân chuyeån chöùng töø .37

3.3. Taøikhoaûn söû duïng .38

3.4. Moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu taïi coâng ty .38

3.5. Tình hình phaùt sinh thöïc teá chi phí saûn xuaát chung taïi coâng ty .39

4. Keá toaùn toång hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûnphaåm .45

4.1. Toång hôïp chi phí saûnxuaát .45

4.2. Ñaùnh giaù saûnphaåm dôû dangcuoái kyø .46

4.3. Tính giaù thaønh saûn phaåm .47

CHÖÔNG IV

NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒ

I. Nhaän xeùt.50

II. Kieán nghò.53

Baûng bieåu minh hoïa

Keát luaän

Taøi lieäu tham khaûo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY