Chuyên đề Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Tuệ Lâm chi nhánh Hà Nội

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 31.1. Khái niệm, đặc điểm, vị trí, phân loại, đánh giá yêu cầu quản lý, nhiệm vụ nguyên vật liệu 31.1.1. Khái niệm 31.1.2. Đặc điểm 31.1.3. Vị trí của nguyên vật liệu 31.1.4. Phân loại nguyên vật liệu 51.1.5. Đánh giá nguyên vật liệu 71.1.6. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 121.1.7. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 141.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 151.2.1. Phương pháp ghi thẻ song song 151.2.2. Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển 161.2.3. Phương pháp ghi sổ số dư 171.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 191.3.1. Kế toán NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX) 191.3.1.1. Tài khoản kế toán sử dụng 191.3.1.2. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu 211.3.1.3. Sơ đồ hạch toán NVL trực tiếp theo phương pháp KKTX 241.3.2. Kế toán NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK) 241.3.2. Kế toán NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK) 251.3.2.2. phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu 261.3.2.3. Sổ kế toán sử dụng và trình tự ghi sổ kế toán NVL theo hình thức kế toán 291.5. Sơ đồ kế toán nguyên vật liệu theo các hình thức kế toán 321.5.1. Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái 321.5.2. Hình thức kế toán Nhật ký chung 331.5.3. Hình thức kế toán theo Chứng từ ghi sổ 341.5.4. Hình thức kế toán theo Nhật ký chứng từ 351.5.5. Hình thức kế toán theo phần mềm máy vi tính 36CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TUỆ LÂM CHI NHÁNH HÀ NỘI 372.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Tuệ Lâm chi nhánh Hà Nội 372.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Tuệ Lâm chi nhánh Hà Nội 372.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tuệ Lâm chi nhánh Hà Nội. 382.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty TNHH Tuệ Lâm Chi nhánh Hà Nội. 412.1.4 . Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Tuệ Lâm chi 442.2. Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Tuệ lâm chi nhánh Hà Nội 482.2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu 482.2.2. Phân loại nguyên vật liệu 482.2.3. Đánh giá thực tế nguyên vật liệu 492.2.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 50CHƯƠNG 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TUỆ LÂM CHI NHÁNH HÀ NỘI 823.1. Đánh giá thực trạng kế toán nguyên vật liệu 823.1.1. Ưu điểm 823.1.2.Những hạn chế cần khắc phục 843.2. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn hiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Tuệ Lâm chi nhánh Hà Nội 853.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Tuệ Lâm chi nhánh Hà Nội 853.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Tuệ Lâm chi nhánh Hà Nội 863.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Tuệ Lâm chi nhánh Hà Nội 86KẾT LUẬN 88DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 90NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 91

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

1.1. Khái niệm, đặc điểm, vị trí, phân loại, đánh giá yêu cầu quản lý, nhiệm vụ nguyên vật liệu 3

1.1.1. Khái niệm 3

1.1.2. Đặc điểm 3

1.1.3. Vị trí của nguyên vật liệu 3

1.1.4. Phân loại nguyên vật liệu 5

1.1.5. Đánh giá nguyên vật liệu 7

1.1.6. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 12

1.1.7. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 14

1.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 15

1.2.1. Phương pháp ghi thẻ song song 15

1.2.2. Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển 16

1.2.3. Phương pháp ghi sổ số dư 17

1.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 19

1.3.1. Kế toán NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX) 19

1.3.1.1. Tài khoản kế toán sử dụng 19

1.3.1.2. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu 21

1.3.1.3. Sơ đồ hạch toán NVL trực tiếp theo phương pháp KKTX 24

1.3.2. Kế toán NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK) 24

1.3.2. Kế toán NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK) 25

1.3.2.2. phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu 26

1.3.2.3. Sổ kế toán sử dụng và trình tự ghi sổ kế toán NVL theo hình thức kế toán 29

1.5. Sơ đồ kế toán nguyên vật liệu theo các hình thức kế toán 32

1.5.1. Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái 32

1.5.2. Hình thức kế toán Nhật ký chung 33

1.5.3. Hình thức kế toán theo Chứng từ ghi sổ 34

1.5.4. Hình thức kế toán theo Nhật ký chứng từ 35

1.5.5. Hình thức kế toán theo phần mềm máy vi tính 36

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TUỆ LÂM CHI NHÁNH HÀ NỘI 37

2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Tuệ Lâm chi nhánh Hà Nội 37

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Tuệ Lâm chi nhánh Hà Nội 37

2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tuệ Lâm chi nhánh Hà Nội. 38

2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty TNHH Tuệ Lâm Chi nhánh Hà Nội. 41

2.1.4 . Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Tuệ Lâm chi 44

2.2. Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Tuệ lâm chi nhánh Hà Nội 48

2.2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu 48

2.2.2. Phân loại nguyên vật liệu 48

2.2.3. Đánh giá thực tế nguyên vật liệu 49

2.2.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 50

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TUỆ LÂM CHI NHÁNH HÀ NỘI 82

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán nguyên vật liệu 82

3.1.1. Ưu điểm 82

3.1.2.Những hạn chế cần khắc phục 84

3.2. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn hiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Tuệ Lâm chi nhánh Hà Nội 85

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Tuệ Lâm chi nhánh Hà Nội 85

3.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Tuệ Lâm chi nhánh Hà Nội 86

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Tuệ Lâm chi nhánh Hà Nội 86

KẾT LUẬN 88

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 90

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY