Chuyên đề Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp tư nhân Huy Lập

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.1PHẦN I: CÁC VẤN ĐỂ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL-CCDC TRONG CÁC DN XD.31. Khái niệm, đặc đểm và vai trò của NVL-CCDC trong SXKD của doanh nghiệp.31.1. Khái niệm, đặc điểm của NVL-CCDC.31.2. Vị trí, vai trò của NVL-CCDC trong SXKD.32. Phân loại và đánh giá NVL-CCDC.42.1. Phân loại NVL-CCDC.42.1.1. Phân loại NVL.42.1.2. Phân loại CCDC.52.2. Đánh giá NVL-CCDC.62.2.1. Đánh giá NVL-CCDC theo giá thực tế (giá gốc).62.2.2. Đánh giá NVL-CCDC theo giá hạch toán.83. Yêu cầu quản lý NVL-CCDC và nhiệm vụ của kế toán NVL-CCDC.93.1. Yêu cầu quản lý NVL-CCDC.93.2. Nhiệm vụ của kế toán NVL-CCDC.104. Thủ tục quản lý nhập-xuất kho NVL-CCDC và các chứng từ có liên quan.104.1. Thủ tục nhập kho NVL-CCDC.104.2. Thủ tục xuất kho NVL-CCDC.104.3. Các chứng từ kế toán có liên quan.115. Phương pháp kế toán chi tiết NVL-CCDC.115.1. Phương pháp thẻ song song.125.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển.135.3. Phương pháp sổ số dư (mức dư).146. Kế toán tổng hợp NVL-CCDC.146.1. Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng.156.2. Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu có liên quan tới NVL-CCDC.176.2.1. Kế toán tổng hợp nhập NVL-CCDC.176.2.2. Kế toán tổng hợp xuất NVL-CCDC.20PHẦN II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL-CCDC TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY LẬP.231. Đặc điểm chung của DN.231.1. Quá trình hình thành và phát triển của DN.231.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động SXKD của DN.241.3. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức SX của DN và tổ chức bộ máy kế toán của DN.251.3.1. Các mặt hàng SX chủ yếu hiện nay của DN.251.3.2. Quy trình công nghệ SXSP của DN.251.3.3. Công tác tổ chức quản lý và tổ chức SX của DN.271.3.4. Tình hình LĐ và sử dụng LĐ của DN.291.3.5. Kết quả HĐSXKD của DN trong những năm gần đây.301.3.6. Đánh giá về thuận lợi và khó khăn trong qua trình hoạt động của DN.311.3.7. Tổ chức công tác kế toán tại DN.312. Thực tế công tác KT NVL-CCDC tại DN tư nhân Huy Lập.382.1. Phân loại NVL-CCDC.382.2. Kế toán chi tiết NVL-CCDC tại DN.392.2.1. Thủ tục nhập-xuất NVL-CCDC và các chứng từ KT có liên quan.392.2.2. Phương pháp kế toán chi tiết NVL-CCDC tại DN.552.2.3. Bảng tổng hợp nhập-xuất-tồn NVL-CCDC.602.2.4. Phương pháp tính giá NVL-CCDC xuất kho tại DN.603. Kế toán tổng hợp nhập-xuất kho NVL-CCDC.623.1. Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng.623.2. Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.633.2.1. Kế toán tổng hợp nhập kho NVL-CCDC.633.2.2. Kế toán tổng hợp xuất kho NVL-CCDC.65PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL-CCDC TẠI DN TƯ NHÂN HUY LẬP.701.Nhận xét về công tác kế toán NVL-CCDC tại DN.701.1. Ưu điểm.711.2. Hạn chế.722. Một số kiến nghị góp phần nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVl-CCDC tại DN tư nhân Huy Lập.73LỜI KẾT.74BẢNG DANH MỤC VIẾT TẮT.75NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP.76BẢNG KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN.77NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP.78

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.1

PHẦN I: CÁC VẤN ĐỂ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL-CCDC TRONG CÁC DN XD.3

1. Khái niệm, đặc đểm và vai trò của NVL-CCDC trong SXKD của doanh nghiệp.3

1.1. Khái niệm, đặc điểm của NVL-CCDC.3

1.2. Vị trí, vai trò của NVL-CCDC trong SXKD.3

2. Phân loại và đánh giá NVL-CCDC.4

2.1. Phân loại NVL-CCDC.4

2.1.1. Phân loại NVL.4

2.1.2. Phân loại CCDC.5

2.2. Đánh giá NVL-CCDC.6

2.2.1. Đánh giá NVL-CCDC theo giá thực tế (giá gốc).6

2.2.2. Đánh giá NVL-CCDC theo giá hạch toán.8

3. Yêu cầu quản lý NVL-CCDC và nhiệm vụ của kế toán NVL-CCDC.9

3.1. Yêu cầu quản lý NVL-CCDC.9

3.2. Nhiệm vụ của kế toán NVL-CCDC.10

4. Thủ tục quản lý nhập-xuất kho NVL-CCDC và các chứng từ có liên quan.10

4.1. Thủ tục nhập kho NVL-CCDC.10

4.2. Thủ tục xuất kho NVL-CCDC.10

4.3. Các chứng từ kế toán có liên quan.11

5. Phương pháp kế toán chi tiết NVL-CCDC.11

5.1. Phương pháp thẻ song song.12

5.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển.13

5.3. Phương pháp sổ số dư (mức dư).14

6. Kế toán tổng hợp NVL-CCDC.14

6.1. Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng.15

6.2. Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu có liên quan tới

NVL-CCDC.17

6.2.1. Kế toán tổng hợp nhập NVL-CCDC.17

6.2.2. Kế toán tổng hợp xuất NVL-CCDC.20

PHẦN II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL-CCDC TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY LẬP.23

1. Đặc điểm chung của DN.23

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của DN.23

1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động SXKD của DN.24

1.3. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức SX của DN và tổ chức bộ máy kế toán

của DN.25

1.3.1. Các mặt hàng SX chủ yếu hiện nay của DN.25

1.3.2. Quy trình công nghệ SXSP của DN.25

1.3.3. Công tác tổ chức quản lý và tổ chức SX của DN.27

1.3.4. Tình hình LĐ và sử dụng LĐ của DN.29

1.3.5. Kết quả HĐSXKD của DN trong những năm gần đây.30

1.3.6. Đánh giá về thuận lợi và khó khăn trong qua trình hoạt động của DN.31

1.3.7. Tổ chức công tác kế toán tại DN.31

2. Thực tế công tác KT NVL-CCDC tại DN tư nhân Huy Lập.38

2.1. Phân loại NVL-CCDC.38

2.2. Kế toán chi tiết NVL-CCDC tại DN.39

2.2.1. Thủ tục nhập-xuất NVL-CCDC và các chứng từ KT có liên quan.39

2.2.2. Phương pháp kế toán chi tiết NVL-CCDC tại DN.55

2.2.3. Bảng tổng hợp nhập-xuất-tồn NVL-CCDC.60

2.2.4. Phương pháp tính giá NVL-CCDC xuất kho tại DN.60

3. Kế toán tổng hợp nhập-xuất kho NVL-CCDC.62

3.1. Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng.62

3.2. Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.63

3.2.1. Kế toán tổng hợp nhập kho NVL-CCDC.63

3.2.2. Kế toán tổng hợp xuất kho NVL-CCDC.65

PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL-CCDC TẠI DN TƯ NHÂN HUY LẬP.70

1.Nhận xét về công tác kế toán NVL-CCDC tại DN.70

1.1. Ưu điểm.71

1.2. Hạn chế.72

2. Một số kiến nghị góp phần nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVl-CCDC tại

DN tư nhân Huy Lập.73

LỜI KẾT.74

BẢNG DANH MỤC VIẾT TẮT.75

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP.76

BẢNG KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN.77

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP.78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY