Chuyên đề Kế toán nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Diễn Châu - Nghệ An

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU. 1CHƯƠNG I:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHO&PTNT DIỄN CHÂU .31.1. Vai trò (vị trí) của nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.31.1.1. Vai trò của nghiệp vụ tín dụng đối với nền kinh tế .31.1.2. Vai trò của nghiệp vụ tín dụng tại NHTM .5 1.2. Đặc điểm và yêu cầu quản lý hoạt động tín dụng của NHTM.51.2.1.Đặc điểm của hoạt động tín dụng của NHTM.51.2.2.Các hình thức cấp tín dụng ngân hàng.71.2.2.1. Phương thức cho vay.71.2.2.2. Chiết khấu thơng phiếu và các giấy tờ có giá.131.2.2.3. Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng.141.3. Nhiệm vụ kế toán và nội dung tổ chức kế toán nghiệp vụ tín dụng tại NHTM.151.3.1. Khái niệm và nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ tín dụng .151.3.1.1 Khái niệm kế toán nghiệp vụ tín dụng.151.3.1.2 Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ tín dụng.161.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng trong kế toán nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng.171.3.2.1. Chứng từ sử dụng trong kế toán nghiệp vụ tín dụng.171.3.2.2. Tài khoản dùng trong kế toán cho vay tại NHTM.18KẾT LUẬN CHƯƠNG1 .23CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT DIỄN CHÂU .242.1.Đặc điểm tình hình chung của chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu. 242.1.1. Đánh giá tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn của chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.242.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.262.1.3. Cơ cấu, đặc điểm tổ chức kinh doanh tại chi nhánh NHNo&PTNT. 272.1.4. Tình hình chung về công tác kế toán ở chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.362.1.4.1. Phương thức tổ chức bộ máy kế toán tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.362.1.4.2 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.362.1.4.3.Hình thức kế toán áp dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.392.2. Thực trạng công tác tổ chức kế toán nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.412.2.1, Công tác tổ chức quản lý chung về nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.422.2.2. Kế toán chi tiết nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.722.2.3. Kế toán tổng hợp nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.762.2.3.1. Kế toán nghiệp vụ cho vay.762.2.3.2 Kế toán nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá.812.2.3.3 Kế toán nghiệp vụ cho thuê tài chính.822.2.3.4. Kế toán nghiệp vụ bảo lãnh.822.2.3.5. Kế toán các nghiệp vụ khác.83CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NO&PTNT DIỄN CHÂU.883.1. Nhận xét về công tác kế toán nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.883.1.1.Những kết quả đạt được.883.1.2 Những tồn tại.883.2. Một số ý kiến (khuyến nghị) nhằm hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.983.2.1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.983.2.1.1 Kiến nghị với ngân hàng và cán bộ ngành có liên quan.983.2.1.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước.993.2.1.3 Kiến nghị với NHNo&PTNT Nghệ An.,,.100KẾT LUẬN.102

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU. 1

CHƯƠNG I:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHO&PTNT DIỄN CHÂU .3

1.1. Vai trò (vị trí) của nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.3

1.1.1. Vai trò của nghiệp vụ tín dụng đối với nền kinh tế .3

1.1.2. Vai trò của nghiệp vụ tín dụng tại NHTM .5

1.2. Đặc điểm và yêu cầu quản lý hoạt động tín dụng của NHTM.5

1.2.1.Đặc điểm của hoạt động tín dụng của NHTM.5

1.2.2.Các hình thức cấp tín dụng ngân hàng.7

1.2.2.1. Phương thức cho vay.7

1.2.2.2. Chiết khấu thơng phiếu và các giấy tờ có giá.13

1.2.2.3. Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng.14

1.3. Nhiệm vụ kế toán và nội dung tổ chức kế toán nghiệp vụ tín dụng tại NHTM.15

1.3.1. Khái niệm và nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ tín dụng .15

1.3.1.1 Khái niệm kế toán nghiệp vụ tín dụng.15

1.3.1.2 Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ tín dụng.16

1.3.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng trong kế toán nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng.17

1.3.2.1. Chứng từ sử dụng trong kế toán nghiệp vụ tín dụng.17

1.3.2.2. Tài khoản dùng trong kế toán cho vay tại NHTM.18

KẾT LUẬN CHƯƠNG1 .23

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT DIỄN CHÂU .24

2.1.Đặc điểm tình hình chung của chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu. 24

2.1.1. Đánh giá tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn của chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.24

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.26

2.1.3. Cơ cấu, đặc điểm tổ chức kinh doanh tại chi nhánh NHNo&PTNT. 27

2.1.4. Tình hình chung về công tác kế toán ở chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.36

2.1.4.1. Phương thức tổ chức bộ máy kế toán tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.36

2.1.4.2 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.36

2.1.4.3.Hình thức kế toán áp dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.39

2.2. Thực trạng công tác tổ chức kế toán nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.41

2.2.1, Công tác tổ chức quản lý chung về nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.42

2.2.2. Kế toán chi tiết nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.72

2.2.3. Kế toán tổng hợp nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.76

2.2.3.1. Kế toán nghiệp vụ cho vay.76

2.2.3.2 Kế toán nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá.81

2.2.3.3 Kế toán nghiệp vụ cho thuê tài chính.82

2.2.3.4. Kế toán nghiệp vụ bảo lãnh.82

2.2.3.5. Kế toán các nghiệp vụ khác.83

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NO&PTNT DIỄN CHÂU.88

3.1. Nhận xét về công tác kế toán nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.88

3.1.1.Những kết quả đạt được.88

3.1.2 Những tồn tại.88

3.2. Một số ý kiến (khuyến nghị) nhằm hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.98

3.2.1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Diễn Châu.98

3.2.1.1 Kiến nghị với ngân hàng và cán bộ ngành có liên quan.98

3.2.1.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước.99

3.2.1.3 Kiến nghị với NHNo&PTNT Nghệ An.,,.100

KẾT LUẬN.102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY