Chuyên đề Kế toán cho vay tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Lạng Sơn: Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦUCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHO VAY TRONG CÁC NHTM 11.1. Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ kế toán cho vay của NHTM 11.1.1. Khái niệm và bản chất của tín dụng Ngân hàng 11.1.2. Vai trò của tín dụng Ngân hàng 21.1.3. Các phương thức cho vay chủ yếu 31.2. Kế toán nghiệp vụ cho vay trong các NHTM 51.2.1. Khái niệm và vai trò của kế toán cho vay 5 1.2.1.1. Khái niệm kế toán cho vay 5 1.2.1.2 Vai trò của kế toán cho vay 51.2.2. Kế toán nghiệp vụ cho vay 6 1.2.2.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng trong kế toán cho vay 6 1.2.2.2. Quy trình kế toán cho vay 10CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI NHCT LẠNG SƠN 192.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh của NHCT Lạng Sơn 192.1.1. Sự ra đời và phát triển của NHCT Lạng Sơn 192.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban 192.1.3. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của NHCT Lạng Sơn 21 2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 21 2.1.3.2. Hoạt động tín dụng 24 2.1.3.3. Hoạt động thanh toán 28 2.1.3.4. Hoạt động tài trợ thương mại 29 2.1.3.5. Kết quả kinh doanh 302.2. Thực trạng nghiệp vụ kế toán cho vay tại NHCT Lạng Sơn 312.2.1. Khái quát hoạt động tín dụng làm cơ sở cho kế toán cho vay 31 2.2.1.1. Quan điểm nhận định hướng chung về chính sách tín dụng đầu tư của NHCTVN 31 2.2.1.2 Những qui định mang tính hướng dẫn về cho vay trong hệ thống NHCTVN 322.2.2. Thực hiện kế toán cho vay tại NHCT Lạng Sơn 332.2.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 332.2.2.2. Hạch toán khi giải ngân 342.2.2.3. Hạch toán thu nợ 362.2.2.4. Hạch toán chuyển nợ quá hạn 372.2.2.5. Trích lập và sử dụng dự phòng phải thu khó đòi 382.2.2.6. Xuất ngoại bảng TS cầm cố thế chấp 392.2.2.7. Lưu hồ sơ và đóng tài khoản 392.2.3. Nhận xét tình hình thực hiện kế toán cho vay tại NHCT Lạng Sơn 402.2.3.1. Những kết quả đạt được 402.2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 41CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHO VAY TẠI NHCT LẠNG SƠN 43 3.1. Mục tiêu và kế hoạt hoạt động của NHCT Lạng Sơn năm 2008 433.1.1. Mục tiêu phấn đấu 433.1.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh cụ thể 433.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán cho vay tại NHCT Lạng Sơn 443.3. Một số kiến nghị 473.3.1. Kiến nghị đối với NN và các bộ ngành có liên quan 473.3.2. Kiến nghị đối với NHNN 483.3.3. Kiến nghị đối với NHCTVN 49KẾT LUẬN

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHO VAY TRONG CÁC NHTM 1

1.1. Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ kế toán cho vay của NHTM 1

1.1.1. Khái niệm và bản chất của tín dụng Ngân hàng 1

1.1.2. Vai trò của tín dụng Ngân hàng 2

1.1.3. Các phương thức cho vay chủ yếu 3

1.2. Kế toán nghiệp vụ cho vay trong các NHTM 5

1.2.1. Khái niệm và vai trò của kế toán cho vay 5

1.2.1.1. Khái niệm kế toán cho vay 5

1.2.1.2 Vai trò của kế toán cho vay 5

1.2.2. Kế toán nghiệp vụ cho vay 6

1.2.2.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng trong kế toán cho vay 6

1.2.2.2. Quy trình kế toán cho vay 10

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO VAY TẠI

NHCT LẠNG SƠN 19

2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh của NHCT Lạng Sơn 19

2.1.1. Sự ra đời và phát triển của NHCT Lạng Sơn 19

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban 19

2.1.3. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của NHCT Lạng Sơn 21

2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 21

2.1.3.2. Hoạt động tín dụng 24

2.1.3.3. Hoạt động thanh toán 28

2.1.3.4. Hoạt động tài trợ thương mại 29

2.1.3.5. Kết quả kinh doanh 30

2.2. Thực trạng nghiệp vụ kế toán cho vay tại NHCT Lạng Sơn 31

2.2.1. Khái quát hoạt động tín dụng làm cơ sở cho kế toán cho vay 31

2.2.1.1. Quan điểm nhận định hướng chung về chính sách tín dụng đầu tư của NHCTVN 31

2.2.1.2 Những qui định mang tính hướng dẫn về cho vay trong hệ thống NHCTVN 32

2.2.2. Thực hiện kế toán cho vay tại NHCT Lạng Sơn 33

2.2.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 33

2.2.2.2. Hạch toán khi giải ngân 34

2.2.2.3. Hạch toán thu nợ 36

2.2.2.4. Hạch toán chuyển nợ quá hạn 37

2.2.2.5. Trích lập và sử dụng dự phòng phải thu khó đòi 38

2.2.2.6. Xuất ngoại bảng TS cầm cố thế chấp 39

2.2.2.7. Lưu hồ sơ và đóng tài khoản 39

2.2.3. Nhận xét tình hình thực hiện kế toán cho vay tại NHCT Lạng Sơn 40

2.2.3.1. Những kết quả đạt được 40

2.2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 41

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHO VAY TẠI NHCT LẠNG SƠN 43

3.1. Mục tiêu và kế hoạt hoạt động của NHCT Lạng Sơn năm 2008 43

3.1.1. Mục tiêu phấn đấu 43

3.1.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh cụ thể 43

3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán cho vay tại NHCT Lạng Sơn 44

3.3. Một số kiến nghị 47

3.3.1. Kiến nghị đối với NN và các bộ ngành có liên quan 47

3.3.2. Kiến nghị đối với NHNN 48

3.3.3. Kiến nghị đối với NHCTVN 49

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY