Chuyên đề Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Xây dựng Chín Thái Bính

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN 1: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CHÍN THÁI BÌNH 31.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp Xây dựng Chín Thái Bình: 31.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Xây dựng Chín Thái Bình: 51.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp xây dựng Chín Thái Bình: 61.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp: 81.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp: 111.5.1. Chính sách kế toán áp dụng tại Xí nghiệp: 111.5.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán: 111.5.3. Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán: 141.5.4. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán: 151.5.5. Tổ chức vận dụng Báo cáo tài chính: 18PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CHÍN THÁI BÌNH 192.1. Đối tượng , phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp: 192.2. Kế toán chi phí sản xuất xây lắp tại Xí nghiệp: 192.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : 192.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp (Chi phí NCTT): 272.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công: 362.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung (chi phí SXC): 442.2.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp 562.3. Kiểm kê, đánh giá snar phẩm xây lắp dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Xây dựng Chín Thái Bình 572.3.1. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang 572.3.2. Tính giá thành sản phẩm xây lắp: 61PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP CHÍN THÁI BÌNH 633.1.1 Những ưu điểm: 633.1.2: Những tồn tại: 66KẾT LUẬN 75

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN 1: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CHÍN THÁI BÌNH 3

1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp Xây dựng Chín Thái Bình: 3

1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Xây dựng Chín Thái Bình: 5

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp xây dựng Chín Thái Bình: 6

1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp: 8

1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp: 11

1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng tại Xí nghiệp: 11

1.5.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán: 11

1.5.3. Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán: 14

1.5.4. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán: 15

1.5.5. Tổ chức vận dụng Báo cáo tài chính: 18

PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CHÍN THÁI BÌNH 19

2.1. Đối tượng , phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp: 19

2.2. Kế toán chi phí sản xuất xây lắp tại Xí nghiệp: 19

2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : 19

2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp (Chi phí NCTT): 27

2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công: 36

2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung (chi phí SXC): 44

2.2.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp 56

2.3. Kiểm kê, đánh giá snar phẩm xây lắp dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Xây dựng Chín Thái Bình 57

2.3.1. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang 57

2.3.2. Tính giá thành sản phẩm xây lắp: 61

PHẦN 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP CHÍN THÁI BÌNH 63

3.1.1 Những ưu điểm: 63

3.1.2: Những tồn tại: 66

KẾT LUẬN 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY