Chuyên đề Kế toán chi phí sản xuất và tính gia thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Gạch Tuynel Trường Lâm – Thanh Hoá

LỜI MỞ ĐẦU 0

PHẦN 1 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN 2

VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 2

SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 2

1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2

1.1.1 Chi phí sản xuất 2

1.1.1.1 Khái niệm CPSX 3

1.1.1.2 - Phân loại CPSX 3

1.1.2 – Giá thành sản phẩm 4

1.1.2.1 – Khái niệm giá thành sản phẩm 4

1.1.2.2 - Phân loại giá thành sản phẩm 4

1.1.3 - Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5

1.1.4 - Ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 6

1.2 - KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 6

1.2.1 - Kế toán chi phí sản xuất: 6

1.2.1.1 - Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất: 6

1.2.1.2 - Kế toán chi phí nguyên vật trực tiếp 7

1.2.1.3 - Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 10

1.2.1.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 11

1.2.1.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 15

1.2.2 Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 16

1.2.2.1 Ý nghĩa của việc đánh giá sản phẩm dở dang 16

1.2.2.2 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 17

1.2.3 Tính giá thành sản phẩm: 18

1.2.3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 18

1.2.3.2 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm: 18

PHẦN 2 : 21

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL TRƯỜNG LÂM. 21

2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL TRƯỜNG LÂM ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 21

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 21

a. Quá trình hình thành: 21

b.Sự trưởng thành và phát triển: 21

2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 24

2.1.3 - Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 26

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 28

2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty. 31

2.1.5.1. Thông tin chung về tổ chức công tác kế toán. 31

2.1.5.2. Hệ thống chứng từ kế toán: 31

2.1.5.3. Hệ thống tài khoản kế toán: 33

2.1.5.4. Hệ thống sổ kế toán: 34

2.1.5.5. Hệ thống Báo cáo tài chính. 34

2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GẠCH TUYNEL TRƯỜNG LÂM: 36

2.2.1 - Đối tượng, phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty: 36

2.2.2.1- Kế toán Chi phí NVLTT 37

2.2.2.2 - Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 43

2.2.2.3 - Kế toán Chi phí sản xuất chung 57

2.2.2.4 Kê toán tổng hợp chi phí sản xuất . 68

2.2.3 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm của Công ty 72

2.2.3.1 Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 72

2.2.3.2 Tính giá thành sản phẩm: 73

PHẦN 3 75

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEL TR ƯỜNG LÂM 75

3.1. ĐÁNH GIÁ KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP GẠCH TUYNEL TRƯỜNG LÂM 75

3.1.1. Những ưu điểm 75

3.1.2. Những mặt còn tồn tại 76

3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CP GẠCH TUYNEL TRƯỜNG LÂM. 77

KẾT LUẬN 80

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY